Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

09.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1065

V 25.11.2015, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta

HEL 2015-007338 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Jarmo Niemiselle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Juha Hakolan Ulla-Marja Urhon henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Juha Hakolaa konsernijaoston varajäseneksi Laura Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Jarmo Niemisen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Jarmo Niemiselle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita _____________ Ulla-Marja Urhon henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Jarmo Niemisen (Kok.) 14.1.2015 (§ 6) kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Jarmo Nieminen pyytää 29.9.2015 eroa kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen, konsernijaoston, johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston jäsenet ja varajäsenet. Konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kunnanhallitukseen kuntalain 33 ja 35 §:n (365/1995) mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Jarmo Niemisen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupuginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566