Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

12.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 956

V 21.10.2015, Palmia -liikelaitoksen johtosäännön muuttaminen

HEL 2015-009663 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa Palmia -liikelaitoksen johtosäännön nimen ja johtosäännön 1 ja 2 §:t kuulumaan seuraavasti:

Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johtosääntö

1 §

Liikelaitoksen nimi

Liikelaitoksen nimi on Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitos. Liikelaitos käyttää toiminnassaan nimeä Palvelukeskus.

2 §

Toimiala

Liikelaitos tuottaa Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johtokunnan alaisena kaupungille ja kaupunkikonsernille tukipalveluja, kuten ruokahuolto-, siivous-, hyvinvointi- ja hoivapalveluja, hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

Johtosäännön muutokset tulevat voimaan 1.11.2015.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014 hyväksyä Palmia -liikelaitoksen ruokahuoltopalvelutoiminnan (pois lukien henkilöstöruokailu) sekä puhelin- ja hyvinvointipalvelujen jatkamisen liikelaitosmuodossa ja henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoiminnan yhtiöittämisen ja palveluyhtiön perustamisen.

Liikelaitoksen nykyinen Palmia -nimi luovutetaan liikelaitoksesta siirtyneistä osatoiminnoista muodostettuun ja Helsingin kaupungin kokonaan omistamaan Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n omistukseen sekä pysyvään ja yksinomaiseen käyttöön. Liikelaitoksen nimen luovutuksen johdosta on tarpeen muuttaa liikelaitoksen johtosääntöä. Vuoden vaihteessa tapahtuneen liiketoimintojen jaon jälkeen yhtiö jatkaa toimintaansa kilpailuilla markkinoilla ja kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaisinta yhtiön toiminnan joustavan aloituksen turvaamiseksi, että Palmia-nimi siirretään yhtiölle. Palmia-nimi on yhtiölle merkityksellisempi kuin kaupungin sisäisenä toimijana olevalle liikelaitokselle. Päätöksen nimen luovuttamisesta ja sen tarkemmista ehdoista tekee kaupunginhallitus.

Johtosäännön Toimiala-kohtaa on lisäksi tarkennettu vastaamaan liikelaitoksen tehtävää kaupungin ja kaupunkikonsernin palveluntuottajana. Sääntömuutosehdotus on sääntötoimikunnan ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Palmia-liikelaitoksen johtosääntö 1.1.2015.pdf

2

Sääntötoimikunnan lausunto Palmia -liikelaitoksen johtosääntömuutoksesta.pdf

Otteet

Ote

 

Palmia-liikelaitos

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566