Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

12.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 965

Kaupunginvaltuuston 7.10.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 7.10.2015 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-4

Ei toimenpidettä.

 

 

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi keskusvaalilautakunnalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

6

Kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

7

Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetuslautakunnan ruotsinkielistä jaostoa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

8

Kaupunginhallitus päätti kehottaa ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

9

Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa allekirjoittamaan kaupungin puolesta toteuttamissopimuksen valtiota edustavan Liikenneviraston kanssa.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote liikennevirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Käräjäoikeudelle.

 

 

16

Aloite sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle ja rakennusvirastolle.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle,  Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, liikennevirastolle sekä Amos Anderson Glaspalatset Ab.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

 

 

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Länsimetro Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, Liikennelaitos-liikelaitokselle, pelastuslautakunnalle, sosiaali- ja terveysvirastolle sekä ympäristölautakunnalle.

 

 

14

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Vantaan kaupungille, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle sekä sen Vesihuollolle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

 

 

15

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Sipoon kunnalle, Sipoon saaristovaltuuskunnalle sekä hakijoille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kaupunginmuseolle, liikuntavirastolle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle ja rakennusvirastolle.

 

 

17, 18

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566