Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

12.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 962

Avustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen

HEL 2013-005106 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2015 talousarvion
kohdasta 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi (projektirakenneosa 1040200662)

 

1 020 000 euroa kaupunginkanslialle käytettäväksi Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen siten, että avustus kohdistetaan ateljee- ja työtilojen sekä yhteistilojen peruskorjaukseen ja että avustus myönnetään rakennustöiden edistymisen mukaan.

 

Päätöksen edellytyksenä on, että valtio tukee hanketta vastaavalla määrällä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Juho ja Maria Lallukan taiteilijakoti -säätiön avustushakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taiteilijakoti sijaitsee Apollonkatu 13:ssa (Eteläinen Hesperiankatu 14). Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakoti -säätiö on ylläpitänyt taiteilijakotia vuodesta 1934 lähtien. Rakennuksen pinta-ala on 8 238 br-m2 ja siinä on 56 asuinhuoneistoa. 

Lallukan taiteilijakodin rakennus on suojeltu rakennussuojelulain perusteella vuonna 2012. Taiteilijakodin toiminnan jatkaminen edellyttää rakennuksen peruskorjausta.  Arkkitehtitoimisto Freese Oy:n tekemän hankesuunnitelman mukaan peruskorjauksen alkuperäinen kustannusarvio oli 10,8 milj. euroa. Tarkennetun, 24.10.2014 päivätyn kustannusarvion mukaan peruskorjauksen kustannukset ovat 11,0 milj. euroa, joka on noin 1 335 euroa/br-m2. Asukkailla ei ole mahdollisuutta vuokrien avulla hoitaa peruskorjauksen aiheuttamia rahoituskuluja. Kohtuuhintainen asuminen vastaa myös säätiön tarkoitusta.

Helsingin kaupungin osuus Lallukan taiteilijakodin peruskorjauksen rahoitukseen on yksi kolmasosa (1/3), joka tarkoittaa tarkennetun kustannusarvion mukaan yhteensä 3,7 milj. euroa jakautuen kolmelle vuodelle 2014–2016. Valtio osallistuu peruskorjauksesta aiheutuviin kustannuksiin kaupungin tavoin 1/3 osalla. Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiö sitoutuu itse huolehtimaan jäljelle jäävästä 1/3 osuuden rahoittamisesta.

Kaupungilta haettava avustus kohdistuu ateljee- ja työtilojen sekä yhteistilojen peruskorjaukseen. Kaupunginhallitus myönsi         7.1.2014 § 12 kohteelle avustusta 1 000 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 27.11.2013 päätöksessään myöntänyt taiteilijakodin peruskorjaukseen 1 000 000 euroa ja 28.11.2014 tarkennetun kustannusarvion mukaisessa päätöksessään 1 020 000 euroa.

Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiö anoo Helsingin kaupungilta           1 020 000 euroa taiteilijakodin peruskorjaukseen.

Esittelijä toteaa, että vastaavanlaisissa taiteilijakotihankkeissa kaupungin avustuksen myöntämisen edellytyksenä on ollut, että valtio osallistuu hankkeeseen yhtä suurella summalla. Avustuksen tulee kohdistua ateljee- ja työtilojen sekä yhteistilojen peruskorjaukseen. Avustukseen tarvittava 1 020 000 euron määräraha tulisi myöntää vuoden 2015 talousarvion kohdasta 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi kaupunginkanslialle, joka maksaa avustukset säätiölle rakennustöiden edistymisen mukaan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Juho ja Maria Lallukan taiteilijakoti -säätiön avustushakemus

Tiedoksi

Juho ja Maria Lallukan taiteilijakoti -säätiö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2014 § 12

HEL 2013-005106 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2014 talousarvion
kohdasta 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi (projektirakenneosa 1040200662)

-        1 000 000 euroa kaupunginkanslialle käytettäväksi Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen siten, että avustus kohdistetaan ateljee- ja työtilojen sekä yhteistilojen peruskorjaukseen ja että avustus myönnetään rakennustöiden edistymisen mukaan.

Päätöksen edellytyksenä on, että valtio tukee hanketta vastaavalla määrällä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566