Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

12.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 961

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi: Selvitetään mahdollisuudet käyttää vajaatyökykyisten työllistämistä kilpailuttamiskriteereissä

HEL 2014-012274 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.10.2014 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Mari Holopainen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Holopainen Mari, toivomusponsi, Kvsto 8.10.2014 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 8.10.2014, § 322 Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestämisestä, kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet käyttää vajaatyökykyisten työllistämistä kilpailuttamiskriteereissä.” (Mari Holopainen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Hankintalainsäädännössä on säännöksiä, joiden perusteella yhteiskunnallisia ja sosiaalisia näkökohtia voidaan ottaa hankinnoissa huomioon. Hankinta voidaan esimerkiksi kohdistaa työkeskuksille tai hankintasopimukseen voidaan ottaa sosiaalisia näkökohtia koskevia erityisehtoja. Vajaatyökykyisten työllistäminen julkisten hankintojen yhteydessä liittyy käytännössä tällaisen ns. työllistämispykälän käyttöön hankintoja tehtäessä.

Työllistämispykälän käyttö on otettu huomioon kaupungin hankintakäsikirjassa, joka on osa kaupungin hankintapolitiikkaa. Hankintakäsikirjassa ohjeistetaan sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamista hankinnoissa. Lisäksi käsikirjassa on linkitys Työ- ja elinkeinoministeriön Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat -oppaaseen sekä Espinno-hankkeen Työtä julkisilla hankinnoilla -ohjeistukseen.

Sosiaalisen vastuun toteutumista edistäviä ehtoja on jo käytetty kaupungin osalta muun muassa hankintakeskuksen, rakennusviraston, sosiaali- ja terveysviraston sekä Staran julkisissa hankinnoissa. Saatavien kokemusten pohjalta voidaan myös määritellä ko. ehtojen käytölle perustellut kaupunkitasoiset rajaukset, jotta ei esimerkiksi hankaloiteta pienten yritysten osallistumista kaupungin hankintoihin liittyviin tarjouskilpailuihin.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päätti 17.6.2015 myöntää rahoituksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hankinnoista duunia 2014–2017 -hankkeelle, jossa koulutetaan ja tuetaan kuntien hankintayksiköitä sosiaalisten näkökulmien hyödyntämisessä ja soveltamisessa. Hankkeen kesto on 1.5.2015–31.10.2017. Kaupunginkanslian elinkeinopalvelut -osasto (maahanmuutto ja työllisyyspalvelut -yksikkö) ja hankintakeskus ovat lähteneet mukaan mainittuun hankkeeseen. Helsingin osahanketta koordinoidaan kaupunginkanslian elinkeino-osastolta käsin, jonne palkataan yksi hanketyöntekijä.

Kaupungin osahanke on toteutetaan vuosina 2015–2016. Hankkeeseen osallistuminen tukee työllistämisehdon prosessimaista käyttöönottoa kaupungin hankintatoiminnassa. Lisäksi se mahdollistaa yhteistyömuotojen kehittämisen kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja hankintakeskuksen välillä. Hankinnoista duunia -hanke edistää myös kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 mukaisia tavoitteita, nuorten ja pitkäaikaistyöttömien helsinkiläisten työmarkkina-aseman parantamista ja työllistymistä, syrjäytymisen ehkäisyä ja yhdenvertaisuuden edistämistä.

Hankinnoista duunia -hankkeessa haetaan työllistämiseen yhtenäistä toimintamallia työllisyyden hoidon näkökulmasta. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi hankkeessa laadittavalla liitteellä, jolla työllistäminen kuvataan ja avataan osaksi tarjouspyyntöjä. Lisäksi kehitetään työllistämisehdon hyödyntämiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa virastoille ja yrityksille markkinavuoropuhelumetodiikkaa hyödyntäen, yhteistyössä muiden hankekumppaneiden kanssa.

Hankinnoista duunia -hankkeen päättymisen jälkeen työllistämispykälän käytölle voidaan määritellä määrälliset tavoitteet. Määrällisyys voi tarkoittaa muun muassa hankintojen lukumäärää, euromäärää tai työllistettävien (ml. vajaatyökykyiset henkilöt) lukumäärää.

Kaupungin hankintatoimen kehittämisessä tullaan ottamaan huomioon työllistämispykälän käyttöön liittyvän valmistelun ja kehitystyön keskittäminen sekä työllisyyttä ja sosiaalisen vastuun toteutumista edistävien ehtojen käytön systemaattisen seurannan ja raportoinnin jatkokehittäminen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Holopainen Mari, toivomusponsi, Kvsto 8.10.2014 asia 10

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566