Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

12.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 960

Liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa annetun ohjeen muuttaminen; liputus viittomakielen päivänä

HEL 2014-014983 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa 31.1.2005, 123 § antamiaan ohjeita liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa siten, että ohjeen 2 kohdan 1 ja 2 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

2. Liputuspäivät Kaupungintalolla

Edellä mainittujen yleisten liputuspäivien lisäksi Kaupungintalolla järjestetään liputus seuraavina päivinä:

Helmikuun 6. Saamelaisten kansallispäivä
Helmikuun 12. Viittomakielen päivä
Huhtikuun 8. Romanien kansallispäivä
Huhtikuun 16. Tanskan kansallispäivä
Toukokuun 17. Norjan kansallispäivä
Kesäkuun 6. Ruotsin kansallispäivä
Kesäkuun 9. Ahvenmaan itsehallintopäivä
Kesäkuun 17. Islannin kansallispäivä

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 31.1.2005, 123 § antanut ohjeet liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa (täydennys 12.1.2015, 41 §). Virallisten ja vakiintuneiden liputuspäivien lisäksi kaupunki liputtaa oman päätöksensä mukaisesti kahdeksana päivänä. Näistä Helsinki-päivänä liputetaan kaikissa virastoissa ja liikelaitoksissa. Pohjoismaiden, saamelaisten ja romanien kansallispäivinä sekä Ahvenanmaan itsehallintopäivänä liputetaan kaupungintalolla.

Valtuutettu Leo Stranius ja 47 muuta valtuutettua esitti valtuustoaloitteessaan 28.1.2015, että kaupungintalolla liputettaisiin myös viittomakielen päivänä 12.2. Suomen viittomakielet on tunnustettu perustuslaissa (17 § 3 momentti). 

Kaupunginvaltuustolle esitellyssä aloitevastauksessa ei esitetty liputtamista viittomakielen päivänä. Kaupunginvaltuusto palautti 23.9.2015, 224 § aloitteen uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupungintalolla järjestetään liputus viittomakielen päivänä.

Voimassa olevat ohjeet ovat oheismateriaalissa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Ohjeet liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566