Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

05.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 940

Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen valinta

HEL 2013-011635 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1.     myöntää Jarmo Niemiselle eron maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja

2.     valita Timo Raittisen maakuntavaltuuston jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Jarmo Niemisen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Uudenmaan liitto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1.     myöntää Jarmo Niemiselle eron maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja

2.     valita _______________ maakuntavaltuuston jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijän perustelut

Jarmo Nieminen pyytää 7.9.2015 eroa Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen luottamustoimesta.

Uudenmaan liiton perussopimuksen (4.3.2013) 12 §:n mukaan maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsen, jolle ero on myönnetty.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Jarmo Niemisen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Uudenmaan liitto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.09.2015 § 888

HEL 2013-011635 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

08.09.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

01.09.2014 Pöydälle

30.09.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566