Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

05.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 938

Kaupungin henkilöstön polkupyöräetu

HEL 2015-010508 T 01 01 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki tukee henkilöstön työmatkapyöräilyä siten, että henkilöstö voi vaihtaa työmatkaseteleitä rahalliseen tukeen polkupyörän hankkimista varten seuraavin edellytyksin:

- polkupyörä on tarkoitettu henkilölle itselleen työmatkapyöräilyä varten

- työmatkaseteleitä voidaan vaihtaa 1-2 vuoden ajalta

- edun soveltamispiiri määritellään samoilla periaatteilla kuin työsuhdematkalipuissa kuitenkin siten, että etuuden saamiseksi henkilöltä edellytetään yhtäjaksoista vähintään vuoden pituista palvelussuhdetta lippujen vaihtohetkestä lukien.

Polkupyöräetu astuu voimaan 1.1.2016.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu_Straniuksen_aloite_tyosuhdepo.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto käsitteli 20.5.2015 (§ 136) työsuhdepolkupyöriin liittyvää valtuustoaloitetta.

Päätöksessä edellytettiin, että kaupunginkanslia valmistelee työmatkapyöräilyn tukemiseksi ratkaisumallin, joka on kustannuksiltaan kohtuullinen sekä kaupungille että työntekijälle. Päätöksessä todettiin lisäksi, että työntekijälle tarjotaan vaihtoehto, jonka mukaan hän voisi vaihtaa työmatkaseteleitä rahalliseen tukeen polkupyörän hankkimista varten. Tällä tavoin työmatkapyöräilyä voitaisiin tukea kaupungin menoja olennaisesti lisäämättä. Etuus asettaa samalla polkupyöräilijät tasa-arvoiseen asemaan julkisen liikenteen käyttäjiin nähden.

Polkupyöräetu annetaan niille henkilöille, jotka ilmoittavat käyttävänsä pyörää asunnon ja työpaikan välisiä matkoja varten. Myös henkilöt, joilla on käytössä työasioissa liikkumista varten asiointilippu kuuluvat etuuden soveltamispiiriin.

Polkupyöräedun soveltamispiiri määritellään samoilla periaatteilla kuin työsuhdematkalipuissa kuitenkin siten, että etuuden saamiseksi henkilöltä edellytetään yhtäjaksoista vähintään vuoden pituista palvelussuhdetta lippujen vaihtohetkestä lukien. Edun saamiseksi henkilön säännöllisen viikkotyöajan tulee olla vähintään 14 tuntia tai opettajilla 10 tuntia.

Työsuhdematkalippujen vaihto olisi mahdollista 1–2 vuoden ajalta. Tällä hetkellä matkalipun arvo on 10 euroa/kuukaudessa. Rahallinen tuki on saajalleen verotettavaa tuloa ja työantaja maksaa siitä henkilösivukulut.

Polkupyöräetu voidaan myöntää uudelleen samalle henkilölle seitsemän vuoden kuluttua etuuden myöntämishetkestä lukien.

Pyörän voi hankkia mistä tahansa pyöräliikkeestä, myös käytettynä, mutta ei yksityiseltä myyjältä.

Työmatkapyöräilyn tukemisesta ei aiheudu kaupungille suuria ylimääräisiä kustannuksia, koska tuki maksetaan työsuhdematkalippua varten varatuista määrärahoista. Lisäkustannus tulee työnantajan maksamista henkilösivukuluista, joita ei makseta työsuhdematkalipusta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu_Straniuksen_aloite_tyosuhdepo.pdf

Tiedoksi

Kaupunginkanslia, henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566