Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

05.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 935

V 21.10.2015, Kaupunginhallituksen kahden varajäsenen valinta

HEL 2015-010578 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Paavo Arhinmäelle eron Silvia Modigin henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valita Silvia Modigin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen Henrik Nyholmin sekä

2.     myöntää Henrik Nyholmille eron Veronika Honkasalon henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valita Veronika Honkasalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen Paavo Arhinmäen vuoden 2016 lopussa päättyväksi kaupunginhallituksen  toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Paavo Arhinmäen ja Henrik Nyholmin eronpyynnöt

2

Täydennykset eronpyyntöihin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Paavo Arhinmäki (Vas.) ja Henrik Nyholm (Vas.) pyytävät 14.9.2015 eroa kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimista. Kaupunginvaltuusto valitsi edellä mainitut 14.1.2015 (§ 5) kaupunginhallituksen varajäseniksi.

Perusteluksi varajäsenten paikkojen vaihtamiselle on ilmoitettu Vasemmistoliiton toisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä kansanedustajan tehtävistä johtuvat aikataululliset haasteet. Päällekkäisten aikataulujen vuoksi on toivottu mahdollisuutta vaihtaa varajäseniä siten, että Paavo Arhinmäki toimisi jatkossa Veronika Honkasalon varajäsenenä ja Henrik Nyholm Silvia Modigin varajäsenenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Paavo Arhinmäen ja Henrik Nyholmin eronpyynnöt

2

Täydennykset eronpyyntöihin

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566