Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

05.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 942

Jäsenen ehdottaminen Verotuksen oikaisulautakunnan 5. jaostoon

HEL 2015-009406 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että verotuksen oikaisulautakunnan 5. jaostoon ei ehdoteta jäsentä.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että verotuksen oikaisulautakunnan 5. jaostoon ei ehdoteta jäsentä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Verohallinnon kirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Verohallinto

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa Verohallinnolle, että verotuksen oikaisulautakunnan 5. jaostoon valittaisiin toimikaudeksi 1.1.2013-31.12.2017 jäseneksi ________________________ .

Esittelijän perustelut

Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä tuloverotukseen, perintö- ja lahjaverotukseen sekä kiinteistöverotukseen liittyviä oikaisuvaatimuksia. Lautakunta toimii jaostoihin jakautuneena. Jaostoja on yhteensä 18, jotka toimivat 10 paikkakunnalla.

Uudenmaan kuntia pyydetään ehdottamaan jäsentä oikaisulautakunnan 5. jaostoon (henkilöverotus/Vantaa).

Jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on Verohallinnon, yksi kuntien ja kaksi eri veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottamaa.

Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen. Tällä tarkoitetaan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Ennen ehdotuksen tekemistä on syytä sopivalla tavalla varmistua siitä, että ehdotettavaa henkilöä voidaan pitää siten verotukseen perehtyneenä, että hänen voidaan katsoa omaavan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain 28 §.ssä mainittuja esteellisyysperusteita. Lautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota ja matkakustannusten korvausta Verohallinnon palkkiopäätöksen mukaan. Ehdotuksen mukaan tulee liittää tarvittava selvitys ehdotetun jäsenen perehtyneisyydestä verotukseen ja jäsenen kirjallinen suostumus tehtävään.

Verohallinto pyytää kuntia tekemään ehdotuksen viimeistään 9.10.2015. Ehdotuksen mukana tulee toimittaa suostumukset ja selvitykset perehtyneisyydestä verotukseen.

Verohallinnosta annetun lain (11.6.2010/503) 19 §:n 2 momentin mukaan Verohallinto pyytää muun muassa kunnilta ehdotuksen verotuksen oikaisulautakunnan jäseniksi. Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole määrätty muulle viranomaiselle. Kaupunginhallitus on näin toimivaltainen tekemään ehdotuksen jäsenestä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Verohallinnon kirje

Otteet

Ote

 

Verohallinto

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2015 § 916

HEL 2015-009406 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566