Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/4

 

21.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 903

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Huber Packaging Oy:n hakemuksesta ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi

HEL 2015-008676 T 11 01 00 00

ESAVI/264/04.08/2012

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Huber Packaging Oy:n hakemuksesta ympäristölupamääräysten tarkistamistamiseksi seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 8.9.2015 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Huber Packaging Oy:n hakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja puoltaa Huber Packaging Oy:n hakemusta ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyn mukaisesti. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 3.8.2015, Helsingin kaupunki

2

Huber Packaging Oy ympäristösuojelulain mukainen hakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Ympäristöterveydenhuolto

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kaupungin ympäristösuojeluviranomaisen lausuntoa Huber Packaging Oy:n hakemuksesta ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi. Lausuntoa on pyydetty 30.9.2015 mennessä.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

 

Huber Packaging Oy:n ympäristölupahakemus koskee voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Uudenmaan ympäristökeskus määräsi lupapäätöksessään 18.2.2005 Crown Pakkaus Oy:tä jättämään hakemuksen lupamääräysten tarkistamiseksi 31.12.2012 mennessä. Hakemuksessa tuli esittää toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittyminen VOC-päästöjen vähentämisen ja energiatehokkuuden osalta.

Huber Packaging Oy:n laitos sijaitsee osoitteessa Työnjohtajankatu 1, 00810 Helsinki.  Alue on Herttoniemen teollisuusaluetta. Lähimmät asunnot ovat vastapäätä tehdasta Itäväylän toisella puolella. Hakemuksessa esitetyistä tiedoista poiketen lähin päiväkoti on Itäväylän vastakkaisella puolella noin 200 metrin päässä painon jälkipolttimen päästökohdasta. Vastaavasti lasten leikkipuisto on noin 150 metrin päässä päästökohdasta.

Laitoksella on Uudenmaan ympäristökeskuksen 18.2.2005 myöntämä ympäristölupa.

Laitoksen toiminnassa tapahtuneet muutokset

Laitoksessa valmistetaan, pakataan ja varastoidaan metallipakkauksia. Tynnyrien valmistus on laitokselta puhelimitse saadun tiedon mukaan kokonaan loppumassa kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä. Elintarvikepakkausten tuotantomäärät ovat vähentyneet merkittävästi ympäristöluvassa esitetystä määrästä vuoteen 2014 (noin 32 milj. kpl->noin 10 milj. kpl). Puolivalmisteiden määrä on niin ikään pudonnut huomattavasti vastaavana ajanjaksona (noin 84 milj. kpl->noin 32 milj. kpl.). Maalikartioiden valmistus on suurin piirtein samalla tasolla (vuonna 2014 noin 12 milj. kpl). Myös metallipainon toiminta oli vuonna 2014 samalla tasolla kuin voimassaolevan ympäristöluvan myöntämisen aikaan.

Tuotannon pääprosessit ovat osavalmistus, pintakäsittely ja kokoonpano. Pääraaka-aineet ovat tinapelti ja kylmävalssattu teräs. Lisäksi tuotannossa käytetään lakkoja, maaleja, polttomaaleja, liuottimia, ohenteita ja tiivistekumeja. Painon jälkipolttimen polttoaineena on aiemmin käytetyn propaanin sijaan ryhdytty käyttämään maakaasua vuonna 2009. Muutoin prosesseissa ei ole hakemuksen mukaan tapahtunut olennaisia muutoksia.

Päästöt ilmaan

Orgaanisten liuottimien kulutus oli hakemuksen mukaan vuonna 2014 148,4 tonnia (vuonna 2005 noin 212 tonnia). Osa siitä on puhdistettua toiminnassa käytettyä liuotinta. VOC-päästöjä ilmaan aiheutui tehtaan toiminnasta vuonna 2014 noin 5,5 tonnia (ympäristöluvan myöntämisen aikaan noin 9.4 tonnia). Tynnyrimaalauksen loppuminen vähentää liuottimen käyttöä ja päästöjä. Vuonna 2014 tynnyrinvalmistuksen VOC-päästöt olivat lähes 1,5 tonnia.

Maaperä

Laitoksen maaperän pilaantumista on tutkittu vuonna 2005 - 2006. Tontin maaperässä ei havaittu merkittävää pilaantuneisuutta. Muutamassa pisteessä oli raja/ohjearvon ylittävä raskasmetallipitoisuus ja yhdessä pisteessä ylittyi ksyleenin ohjearvopitoisuus. Tutkimuksen johtopäätöksissä toimenpiteitä ei pidetty tarpeellisina.

Jätteet ja niiden käsittely

Laitoksen toiminnassa syntyi jätteitä vuonna 2014 seuraavasti (suluissa jätteen määrä vuonna 2005):

- pahvi ja paperi noin 22 (40) tonnia

- metalliromu noin 1395 (2668) tonnia

- sekajäte noin 26 (50) tonnia

- puujäte noin 92 (330) tonnia

Vaarallisten jätteiden käsittely on siirretty tapahtuvaksi laitoksen sisälle kemikaalivaraston yhteyteen.

Jätevedet

Laitoksen vedenkulutus on noin 4 600 m³ vuodessa.  Siitä 95 % on sosiaalijätevesiä.  Prosessijätevesiä ei johdeta viemäriin.

Laitoksen aiheuttama melu ja liikenne

Metallipakkaustehtaan toiminnasta ei aiheudu melua ympäristöön. Toiminnan aiheuttama liikenne ajoittuu arkipäiviin ja päiväsaikaan. Raskaan liikenteen määrä on vähentynyt puoleen voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesta tilanteesta. Kaikki liikennöinti tehtaalle tapahtuu Herttoniemen teollisuusalueen kautta.

Energian käytön tehokkuus

Kiinteistö lämmitetään kaukolämmöllä. Muut energialähteet ovat sähkö ja kaasu. Kaasua käytetään kuivatusuunien lämmitykseen ja tukipolttoaineena jälkipolttimissa. Jälkipolttimissa on lämmönvaihtimet poistolämmön talteen ottamiseksi. Vuonna 2011 on toteutettu joitakin toimia energian säästämiseksi.

Laitoksen aiheuttama haju

Vuonna 2006 tehdyn selvityksen mukaan, jälkipolttolaitokset ovat hyvässä kunnossa, vaikka niiden käyttövarmuuteen pitää laitosten ikä huomioiden suhtautua varauksin. Selvitys painottaa huolto-ohjelman laitoksen tarkkailun ja päästömittausten merkitystä laitosten toimivuuden kannalta.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

Hakija esittää, että laimentamattomien poistokaasujen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuusraja olisi yhteinen keskiarvo tynnyrinvalmistuksen ja painon jälkipolttimilta. Perusteena on tynnyrinvalmistuksen tuotantomäärien voimakas muuttuminen.

Hakijan ehdotus lupamääräyksiksi

Hakija esittää, että laimentamattomien poistokaasujen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuusraja olisi yhteinen keskiarvo tynnyrinvalmistuksen ja painon jälkipolttimilta. Perusteena on tynnyrinvalmistuksen tuotantomäärien voimakas muuttuminen.

Saadut lausunnot

Esittelijä toteaa, että ympäristölautakunta on kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut 8.9.2015 lausuntonsa asiasta kaupunginhallitukselle ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Ympäristölautakunta katsoo yksimielisessä päätöksessään, että hakijan toiminta voi jatkua voimassaolevan lupapäätöksen määräyksiä soveltuvin osin noudattaen siihen asti kun tehdas hakijan ilmoituksen mukaan on kauintaan toiminnassa. Toiminta ja sen myötä päästöt ovat pienentyneet merkittävästi, eikä toiminnasta ole todettu aiheutuvan haittaa ympäristölle, joten päästöjen tehokkaammalle käsittelylle ei ole tarvetta. Jälkipolttolaitoksen toimintakunnosta tulee kuitenkin huolehtia ja huolto- ja tarkkailuohjelmat päivittää, jos toimintahäiriöitä alkaa ilmaantua. Hakijan esitys lupamääräysten tarkistamiseksi ei tynnyrinvalmistuksen lopettamisen vuoksi ole enää ajankohtainen.

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi. Rakennusvirastolla ja kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa puoltavansa hakemuksen hyväksymistä lausunnoissa esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 3.8.2015, Helsingin kaupunki

2

Huber Packaging Oy ympäristösuojelulain mukainen hakemus

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Ympäristöterveydenhuolto

 

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 4.9.2015

HEL 2015-008676 T 11 01 00 00

 

Toiminta

Kyseessä on toiminnassa olevan yrityksen toistaiseksi voimassaolevan ympäristöluvan lupaehtojen tarkistaminen. Nykyinen lupa on myönnetty vuonna 2005.

Toiminta sijaitsee Herttoniemessä, korttelin 43054 tontilla 1, osoitteessa Työnjohtajankatu 1.

Hakija esittää, että toiminta jatkuu tontilla nykyisen vuokrasopimuksen päättymiseen asti enintään vuoteen 2019.

Yritys valmistaa metallipakkauksia ja tynnyreitä. Päätuotteet ovat säilykerasiat ja maalikartiot sekä niihin kuuluvat komponentit. Alueella käytetään ja varastoidaan mm. lakkoja, maaleja ja liuottimia. Tuotantolinjojen kuivatusuunien ja jälkipolttimien energianlähteeksi on nestekaasun tilalle vaihdettu maakaasu. Laitoksella on palavien nesteiden varasto, joka on varustettu sammutusjärjestelmin ja jonka lattiarakenne toimii valuma-altaana.

Toiminnan pääasiallisiksi päästöiksi on ympäristölupahakemuksessa ilmoitettu päästöt ilmaan. Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) vapautuu prosesseissa käytettävistä maaleista, lakoista ja liuottimista mm. uunikuivauksen aikana.  VOC-pitoinen ilma johdetaan prosesseista jälkipolttimiin ja piippujen kautta ulkoilmaan. Laitoksen vuotuiset VOC-päästöt ovat viime vuosina olleet noin 5,5 tonnia.

Toiminnan aiheuttaman raskaan ajoneuvoliikenteen määrä on vähentynyt viime vuosina noin puoleen ja on noin 2500 ajokertaa vuosittain.

Toiminnassa syntyneet jätteet ja kierrätyskelpoiset materiaalit toimitetaan muualla käsiteltäväksi tai kierrätettäväksi.

Lausunto

Toiminta sijaitsee tontilla, joka on 25.9.1981 voimaan tulleessa asemakaavassa 8238 varattu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Kaavassa on annettu määräys, jonka mukaan alueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa asuinympäristössä hajua tai muuta ilman pilaantumista.

Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee Herttoniemen teollisuusalueelle suunnitteluperiaatteita alueen kehittämiseksi. Suunnitteluperiaatteet viedään Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi syksyn 2015 aikana. Tavoitteena on säilyttää Herttoniemen teollisuusalue vahvasti toimitila-alueena, mutta sallia teollisuusalueen eteläosaan myös jonkin verran asumista.

Huber Packaging Oy toimii yksityiseltä taholta vuokraamallaan tontilla. Tontin omistaja on jättänyt kaupunkisuunnitteluvirastolle hakemuksen tonttia koskevasta kaavamuutoksesta. 

Kaupunkisuunnitteluviraston tietoon ei ole tullut laitostoiminnan aiheuttamia haju- tai muita haittoja. Myöskään Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristövalvontaan ei ole viime vuosina ole tullut ilmoituksia laitoksen haju- tai muista ilmanlaatuhaitoista. Saatujen tietojen mukaan VOC- päästöt ovat vähenemässä aikaisemmasta, sillä merkittävä päästölähde on toiminnan muutosten seurauksena poistunut.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että toiminta on asemakaavan mukaista. Asemakaavamääräysten vastaisia selkeitä haju- tai muita asuinalueille kohdistuvia ilmanlaatuhaittoja ei ole tullut kaupunkisuunnitteluviraston tai ympäristövalvontaviranomaisen tietoon. Toiminnan aiheuttamat päästöt ovat lisäksi vähenemässä selvästi tuotannon muutosten seurauksena. Toiminnan turvallisuus on myös parantunut, kun nestekaasun käyttö ja varastointi ovat päättyneet. Koska toimintaa on tarkoitus jatkaa enintään noin 5 vuotta, ei kaupunkisuunnitteluvirasto pidä tarpeellisena kohdistaa toimintaan uusia vaatimuksia päästöjen vähentämiseksi.

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa Huber Packaging Oy:n hakemusta ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi.

Lausuntopyyntö

Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa 8.9.2015 mennessä Huber Packaging Oy:n hakemuksesta ympäristöluvan tarkistamiseksi.

 

 

 

Lisätiedot

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 25.8.2015

HEL 2015-008676 T 11 01 00 00

 

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa Huber Packaging Oy:n ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista koskevasta hakemuksesta.

Lisätiedot

Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503

antti.rautiainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566