Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/10

 

21.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 894

Tillsättande av en tvåspråkighetskommitté

HEL 2013-013987 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet för två veckor.

Föredragande

stadsdirektör

Jussi Pajunen

Upplysningar

Juha Summanen, förvaltningsdirektör, telefon: 310 64032

juha.summanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen beslutar för sin återstående mandattid tillsätta en tvåspråkighetskommitté med 9 ledamöter, som har till uppgift

-        att följa och bedöma hur tvåspråkigheten genomförs i de tjänster som staden erbjuder och bland stadens anställda

-        att samarbeta med förvaltningarna genom att behandla ett planmässigt främjande av tvåspråkigheten i deras verksamhet utifrån språklagen och de av stadsfullmäktige bestämda målen

-        att komma med framställningar om främjande och genomförande av tvåspråkigheten

-        att rapportera om hur tvåspråkigheten genomförts och om arbetet på att utveckla stadens tjänster och personalens språkresurser inom de målområden som kommittén bestämt.

Stadsstyrelsen beslutar samtidigt utse följande ordförande och ledamöter med personliga ersättare i tvåspråkighetskommittén:

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

Mikael Holma

Moa Thors

9

Anja Vallittu

Victor Andersson

 

 

Stadsstyrelsen beslutar dessutom uppmana stadskansliet att sköta tvåspråkighetskommitténs sekreterargöromål och andra förvaltningsuppgifter. Föredragande är förvaltningschef Antti Peltonen.

Föredragandens motiveringar

Enligt 24 § i förvaltningsstadgan ska förvaltningen, verksamheten och informationen organiseras med beaktande av den finska och den svenska språkgruppens behov. Stadens service ska ordnas så att invånarna kan få service på vartdera språket inom stadens alla arbetsfält.

Enligt det av stadsfullmäktige godkända strategiprogrammet 2013–2016 är Helsingfors starkt tvåspråkigt. Stadsdirektören tillsatte i början av år 2014 en arbetsgrupp med uppgift att under år 2014
i enlighet med strategiprogrammet kartlägga behovet att främja tvåspråkigheten med avseende på kunskaperna i svenska och tjänsterna på svenska, och att på basis av kartläggningen framställa utvecklingsförslag i dessa frågor.

Tillsättandet av en kommitté på det sätt som föreslås i beslutsförslaget baserar sig på stadsstyrelsens beslut 16.3.2015 (269 §) om ramen för förslaget till budget för år 2016 och om anvisningarna för arbetet på förslaget till budget och till ekonomiplan 2016–2018. Stadsstyrelsen beslutade under behandlingen av detta att det för genomförande av åtgärdsprogrammet för utveckling av stadens tvåspråkighet tillsätts en permanent kommitté som lyder under stadskansliet. Tillsättandet av en kommitté ingår också i förslagen i slutrapporten från arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors.

Kommitténs mandattid motsvarar stadsstyrelsens återstående mandattid.

Det föreslås att såväl förtroendevalda som tjänsteinnehavare ska utses till ledamöter i kommittén.

Enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska i kommunala organ, med undantag för kommunfullmäktige, kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Enligt 30 § i kommunallagen kan kommunstyrelsen, och med stöd av ett fullmäktigebeslut även andra organ, tillsätta en kommitté för att sköta en viss uppgift. För kommitténs verksamhet gäller de av stadsstyrelsen 10.5.2010 utfärdade anvisningarna om tillfälliga organ.

Föredragande

stadsdirektör

Jussi Pajunen

Upplysningar

Juha Summanen, förvaltningsdirektör, telefon: 310 64032

juha.summanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Förslag från arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors 8.1.2015

Utdrag

Utdrag

 

Toimikunta

 

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginjohtaja/J 18.12.2013 § 113

HEL 2013-013987 T 00 00 02

Beslut

Stadsdirektören beslutade vid behandlingen i direktörskollegiet tillsätta en arbetsgrupp för att kartlägga behovet att främja tvåspråkigheten inom stadens förvaltning och tjänster enligt följande:

Arbetsgruppens namn är arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors.

Arbetsgruppen har till uppgift att i enlighet med strategiprogrammet 2013–2016 godkänt av stadsfullmäktige kartlägga behovet att främja tvåspråkigheten inom stadens förvaltning och tjänster med avseende på kunskaperna i svenska och tjänsterna på svenska, och att på basis av kartläggningen framställa utvecklingsförslag i dessa frågor.

Arbetsgruppens medlemmar är:

-        rektor Gunborg Gayer, svenska arbetarinstitutet, ordförande

-        stadssekreterare Anja Vallittu, förvaltningscentralen (räknat från 1.1.2014 stadskansliet)

-        specialplanerare Ida Björkbacka, ekonomi- och planeringscentralen (räknat från 1.1.2014 stadskansliet)

-        arbetsmarknadsexpert Juha Rosvall, personalcentralen (räknat från 1.1.2014 stadskansliet)

-        specialforskare Stina Högnabba, faktacentralen

-        överskötare Nina Ahlblad-Mäkinen, social- och hälsovårdsverket

-        hemvårdschef Pia-Maria Grönqvist, social- och hälsovårdsverket

-        förvaltningschef Kati Takanen, barnomsorgsverket

-        personaljurist Aira Saarni, utbildningsverket

-        specialplanerare Nina Gran, kulturcentralen

-        informatiker Cecilia Eriksson, stadsbiblioteket

-        ungdomssekreterare Sonja Witting, ungdomscentralen

-        informationschef Maria von Knorring, byggnadskontoret

-        controller Anna Tarkkala-Hellström, Oiva Akatemia

Till arbetsgruppens sekreterare utses koordinatorn för svensk service vid social- och hälsovårdsverket Säde Pitkänen och publikationschefen vid förvaltningscentralen (räknat från 1.1.2014 stadskansliet) Rita Ekelund.

Arbetsgruppen kan vid behov höra sakkunniga.

Arbetsgruppen ska slutföra sitt arbete före 31.10.2014.

Arbetsgruppen ska i sin verksamhet följa stadsstyrelsens anvisningar om tillfälliga organ, utfärdade 10.5.2010.

Det har inte varit möjligt att i sammansättningen av arbetsgruppen följa principerna i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män eftersom arbetet bygger på de ovannämnda personernas särskilda sakkunskap och specialuppdrag inom arbetsgruppens verksamhetsområde.

De kostnader som arbetsgruppens arbete eventuellt medför kan betalas ur budgetmomentet 1 04 01 Stn, företagsnummer 1000, projekt 1040100101.

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566