Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

21.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 883

V 7.10.2015, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

-        myöntää Susanna Hytille, Leena Kerolalle, Teemu Korpijärvelle ja Tuomas Tiihoselle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä sekä

-        valita Julia Janssonin, Marikaisa Niskasen, Antti Miettunen-Nordströmin ja Tapani Saaren käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Susanna Hytin eronpyyntö

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

3

Teemu Korpijärven eronpyyntö

4

Tuomas Tiihosen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Susanna Hytin, Leena Kerolan, Teemu Korpijärven ja Tuomas Tiihosen käräjäoikeuden lautamiehiksi kaupunginvaltuuston toimikauden ajaksi. Susanna Hytti pyytää 7.8.2015, Leena Kerola 10.8.2015, Teemu Korpijärvi 19.8.2015 ja Tuomas Tiihonen 23.8.2015 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä.

Lautamiehet valitaan valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä vapautettavien tilalle valitaan uudet lautamiehet toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Susanna Hytin eronpyyntö

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

3

Teemu Korpijärven eronpyyntö

4

Tuomas Tiihosen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

Kunnallisvalitus, valtuusto

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566