Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/3

 

21.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 902

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Metsähallituksen hakemuksesta rakentaa laituri Vallisaareen

HEL 2015-008727 T 11 01 01

ESAVI/4242/2015

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Metsähallituksen hakemuksesta rakentaa laituri Vallisaaren itärantaan seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja puoltaa hakemuksen hyväksymistä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö Helsingin kaupungille 3.8.2015

2

Vesilupahakemus, Vallisaaren itäranta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntonpyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Metsähallituksen hakemuksesta rakentaa laituri Vallisaaren itärantaan. Lausuntoa on pyydetty 7.9.2015 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 29.9.2015 asti.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Metsähallituksen luontopalvelut hakee lupaa laiturin rakentamiseksi Helsingin Vallisaaren itärantaan olemassa olevan Torpedolaiturin yhteyteen. Rakennettava laituri tulee palvelemaan Vallisaarten ja Helsingin lähisaariston virkistyskäytön ja matkailun tarpeita Suomenlinnan läheisyydessä. Hakijan mukaan laituri ja retkisatama sujuvoittavat veneilijöiden ja matkailijoiden saaren saapumista sekä lisäävät asiakkaiden turvallisuutta.

Vallisaari ja Kuninkaansaari sekä saaria ympäröivät vesialueet ovat valtion omistuksessa ja Metsähallituksen hallinnassa. Puolustusvoimien luovuttua Vallisaaren ja Kuninkaansaareen sotilaskäytöstä on saarten kehittäminen ja hallinta siirretty Metsähallitukselle. Saari avataan virallisesti yleisölle vuoden 2016 aikana. Metsähallituksen tavoitteena on muuttaa saaret virkistyskäyttöön. Alueelle on suunnitteilla majoitus-, palvelu- sekä muuta virkistystoimintaa tukevaa rakentamista.

Alueella ei ole asemakaavaa. Metsähallitus on hakenut saarille asemakaavaa saarten käyttötarkoituksen muuttamiseksi virkistys- ja luontomatkailun käyttöön. Yleiskaava 2002:ssa saaret on merkitty pääosin sotilasalueeksi. Helsingin uuden yleiskaavan luonnoksessa saaret on osoitettu merellisen virkistyksen ja matkailun käyttöön. Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Alue kuuluu Suomenlinnan maailmanperintökohteen puskurialueeseen. Hakemuksen mukaan alueella ei ole vedenalaista kulttuuriperintöä.

Suunnitteilla oleva laituri on noin 80 metriä pitkä ja kansileveys 3,3 metriä. Laiturille on suunniteltu yhteensä 50 venepaikkaa, joista yleisökäyttöön 45 paikkaa ja virkakäyttöön viisi paikkaa. Vallisaaren itäranta, johon laituri sijoittuu, on hyvin vallitsevilta tuulilta suojassa. Laituri on ponttonirakenteinen eikä sen rakentaminen suunnitelman mukaan vaadi ranta-alueen ruoppausta eikä täyttöä. Laituri ei myöskään vaikuta lahden veden kiertoon ja virtauksiin. Hanke ei aiheuta veden laadun muutoksia. Rannalla on ennestään Puolustusvoimien aikaisia laiturirakenteita mm. Torpedolaituri.

Saadut lausunnnot

Esittelijä toteaa, että ympäristölautakunta on kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut 8.9.2015 asiasta lausunnon. Ympäristölautakunta puoltaa yksimielisesti luvan myöntämistä laiturin rakentamiseen. Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistövirastolla sekä Helsingin Satama Oy:llä ei ole huomautettavaa hakemukseen. Rakennusvirasto toteaa, että suunnitelmalle rakentaa laituri ei ole esteitä ja virkistyskäyttäjiä ja veneilijöitä palveleva yleisölaituri on tarpeellinen.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja puoltaa hakemuksen hyväksymistä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö Helsingin kaupungille 3.8.2015

2

Vesilupahakemus, Vallisaaren itäranta

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 08.09.2015 § 294

HEL 2015-008727 T 11 01 01

ESAVI/4242/2015

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle asiassa seuraavan lausunnon.

Vallisaari on luontoarvoiltaan ainutlaatuinen kohde Helsingissä. Saaren avaaminen virkistyskäyttöön on kannatettavaa. Laiturin rakentaminen tukee virkistyskäytön tavoitteita eikä aiheuta haitallisia vesistövaikutuksia. Ympäristölautakunta puoltaa laiturin rakentamista koskevaa hakemusta. 

Hakemus

Metsähallituksen luontopalvelut hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa laiturin rakentamiseksi Vallisaaren itärantaan. Vallisaari avautuu siviilikäyttöön ja laiturin on tarkoitus palvella Vallisaareen saapuvia veneilijöitä ja matkailijoita. Laituri on tarkoitus rakentaa vuoden 2016 keväällä.

Vallisaari ja Kuninkaansaari sekä saaria ympäröivät vesialueet ovat valtion omistuksessa ja Metsähallituksen hallinnassa. Puolustusvoimien luovuttua Vallisaaren ja Kuninkaansaareen sotilaskäytöstä on saarten kehittäminen ja hallinta siirretty Metsähallitukselle. Saari avataan virallisesti yleisölle vuoden 2016 aikana. Metsähallituksen tavoitteena on muuttaa saaret virkistyskäyttöön. Alueelle on suunnitteilla majoitus-, palvelu- sekä muuta virkistystoimintaa tukevaa rakentamista.

Suunnitteilla oleva laituri on noin 80 metriä pitkä ja kansileveys 3,3 metriä. Laiturille on suunniteltu yhteensä 50 venepaikkaa, joista yleisökäyttöön 45 paikkaa ja virkakäyttöön viisi paikkaa. Vallisaaren itäranta, johon laituri sijoittuu, on hyvin vallitsevilta tuulilta suojassa. Laituri on ponttonirakenteinen eikä sen rakentaminen suunnitelman mukaan vaadi ranta-alueen ruoppausta eikä täyttöä. Laituri ei myöskään vaikuta lahden veden kiertoon / virtauksiin. Hanke ei aiheuta veden laadun muutoksia. Rannalla on ennestään Puolustusvoimien aikaisia laiturirakenteita mm. Torpedolaituri.

Kaupunginhallitus ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytävät asiassa ympäristölautakunnan lausuntoa 29.9.2015 mennessä.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Sini-Pilvi Saarnio, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32019

sini-pilvi.saarnio(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 25.8.2015

HEL 2015-008727 T 11 01 01

 

Metsähallituksen vesilupahakemus Vallisaaren retkisatamaa varten

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt Helsingin kaupungin lausuntoa Metsähallituksen tekemästä vesilupahakemuksesta Vallisaaren retkisataman laituria varten.

Kaupunkisuunnitteluvirasto lausuu asiasta seuraavaa:

Puolustusvoimat on luopumassa Vallisaaresta ja Kuninkaansaaresta. Alueella ei ole asemakaavaa. Metsähallitus on hakenut saarille asemakaavaa saarten käyttötarkoituksen muuttamiseksi virkistys- ja luontomatkailun käyttöön. Yleiskaava 2002:ssa saaret on merkitty pääosin sotilasalueeksi. Helsingin uuden yleiskaavan luonnoksessa saaret on osoitettu merellisen virkistyksen ja matkailun käyttöön. Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009, Suomenlinna). Alue kuuluu Suomenlinnan maailmanperintökohteen puskurialueeseen (buffer zone). Hakemuksen mukaan alueella ei ole vedenalaista kulttuuriperintöä. Alue kuuluu Santahaminan suoja-alueeseen, jolla on voimassa liikkumista ja muuta toimintaa rajoittavia määräyksiä.

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavoitus on käynnistynyt. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.-28.8.2015.

Asemakaavaa on valmisteltu yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Retkisataman sijoittaminen Kukinsalmeen tukee valmisteltavan asemakaavan tavoitteita. Satama osaltaan tuo alueelle uusia käyttäjiä ja lisää saarten houkuttelevuutta ja käytettävyyttä virkistyksen ja luontomatkailun parissa ja edistää saarten kehittämistä uuteen toimintaan.

Kaupunkisuunnitteluvirastolla ei ole huomautettavaa hakemuksen johdosta. Laiturin sijoittamisessa ja suunnittelussa tulee huomioida rakennettu kulttuuriympäristö ja pohjaolosuhteet sekä mahdolliset ympäristövaikutukset.

 

 

Lisätiedot

Janne Prokkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 18.8.2015

HEL 2015-008727 T 11 01 01

 

Kaupunginhallitus pyytää rakennusviraston lausuntoa Metsähallituksen luontopalvelujen hakemuksesta rakentaa laituri Vallisaaren itärantaan 28.8.2015 mennessä.

Metsähallituksen Luontopalvelut hakee vesilupaa Vallisaaren itärannalle retkisataman laiturin rakentamista varten. Laituri palvelisi tulevaisuudessa Vallisaareen saapuvia veneilijöitä ja matkailijoita. Vallisaari ja Kuninkaansaari sekä saaria ympäröivät vesialueet ovat valtion omistuksessa ja Metsähallituksen hallinnassa. Puolustusvoimien luovuttua Vallisaaren ja Kuninkaansaareen sotilaskäytöstä on saarten kehittäminen ja hallinta siirretty Metsähallitukselle. Saari avataan virallisesti yleisölle vuoden 2016 aikana. Metsähallituksen tavoitteena on muuttaa saaret virkistyskäyttöön. Alueelle on suunnitteilla majoitus-, palvelu- sekä muuta virkistystoimintaa tukevaa rakentamista.

Suunnitteilla oleva laituri on n. 80 metriä pitkä ja kansileveys 3,3, metriä. Laiturille on suunniteltu yhteensä 50 venepaikkaa, joista yleisökäyttöön 45 paikkaa. Vallisaaren itäranta, johon laituri sijoittuu, on hyvin vallitsevilta tuulilta suojassa. Laiturin rakentaminen ei suunnitelman mukaan vaadi ranta-alueen muokkausta eikä vaikuta lahden vesikiertoon. Rakentamisen yhteydessä ei ole tarvetta ruoppaukseen eikä satama-alueen vesialueen täyttöihin. Hankkeesta ei siten aiheudu rakentamisen aikaisia veden laadun muutoksia. Rannalla on ennestään Puolustusvoimien aikaisia laiturirakenteita mm. Torpedolaituri.

Rakennusvirasto toteaa, että Metsähallituksen suunnitelmalle rakentaa retkisatamalaituri Vallisaareen ei ole esteitä. Virkistyskäyttäjiä ja veneilijöitä palveleva yleisölaituri ja retkisatama on tarpeellinen, koska Vallisaaressa ei tällä hetkellä ole  yleisölle tarkoitettua, turvallista yleistä laituria. Sijainti saaren itärannalla on käytännöllinen. Uusi laituri ei näy kaukomaisemassa kuin Kruunuvuorenselän suunnasta, jolloin maisemamuutokset ovat vähäisiä.

Helsingin kaupungin liikuntavirasto vastaa Helsingin saaristoalueen veneliikenteen kehittämisestä, käytännön toiminnan järjestelyistä kaupungin omistamilla retkeilysaarilla ja virkistyspalvelutarjonnasta tiedottamisesta. Yhteistyön tiivistäminen liikuntaviraston merellisen osaston kanssa olisi varmasti tulevaisuudessa hedelmällistä molemmille osapuolille.

Lisätiedot

Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566