Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/5

 

21.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 904

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Destamatic Oy:n Kyläsaaren jätteiden lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta

HEL 2015-009064 T 11 01 00 00

ESAVI/3778/2015

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Destmatic Oy:n hakemuksesta Kyläsaaren jätteiden lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 8.9.2015 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Destamatic Oy:n Kyläsaaren jätteiden lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Kaupunginhallitus toteaa, että toiminnan ympäristöhaittojen torjuntaan, kuten pölyn leviämisen estämiseen, tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toiminnan on kokonaisuudessaan tapahduttava vuokratun alueen sisäpuolella eikä toiminnasta saa levitä materiaalia yleiselle alueelle. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja puoltaa hakemusta lausunnossa esitetyn mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö, kaupunginhallitus, 14.8.2015

2

Kyläsaaren jätteiden lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista koskeva ympäristölupahakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Destmatic Oy:n hakemuksesta Kyläsaaren jätteiden lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta 30.9.2015 mennessä.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Laitos sijaitsee Helsingin Kyläsaaressa tontilla 10688/1 osoitteessa Kyläsaarenkatu 12, 00580 Helsinki. Alue on vuokrattu Helsingin kaupungin kiinteistövirastolta 30.4.2019 asti, minkä jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Alue on kooltaan 7 163 m². Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) ja tontilta on purettu sillä aiemmin ollut rakennus. Laitoksen ympäristössä on teollisuus- ja varastotoimintaa, lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 200 metrin etäisyydellä Hermannin rantatien länsipuolella. Koko alue on tarkoitus kaavoittaa pääosin asuinkäyttöön.

Laitokselle vastaanotetaan puu- ja rakennusjätteitä sekä kaupan ja teollisuuden energia- ja materiaalikierrätyskelpoisia jätteitä, jotka ovat peräisin pääasiassa Helsingin keskustan alueelta. Jätteet tuodaan laitokselle keskusta-alueella operoivilla pienillä kuorma-autoilla ja lastataan lajittelun jälkeen suurempiin ajoneuvoyhdistelmiin toimitettavaksi edelleen jätteen laadun mukaiseen jatkokäsittelyyn.

Laitoksella on toistaiseksi voimassa oleva, ympäristölautakunnan 9.12.2014 (368 §) myöntämä ympäristölupa, jossa vuosittain käsiteltävän jätteen enimmäismäärä on 19 900 tonnia ja kerrallaan varastoitavan jätteen enimmäismäärä 500 tonnia. Nyt käsittelyssä olevassa ympäristöluvan muutoshakemuksessa haetaan vuosittain käsiteltävän jätteen enimmäismäärän nostamista 65 000 tonniin ja kerralla varastoitavan jätteen enimmäismäärän nostamista 1 000 tonniin, jolloin lupaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Vuosittain vastaanotettavan jätteen määrän on arvioitu kasvavan puujätteen osalta nykyisestä 6 400 tonnista 15 000 tonniin, rakennusjätteen osalta 12 000 tonnista 40 000 tonniin ja kaupan ja teollisuuden jätteiden osalta 1 500 tonnista 5 000 tonniin. Toiminta-alue ja toiminta-ajat säilyvät ennallaan.

Ympäristövaikutukset

Käsiteltävän jätteen määrän lisääntyminen lisää jonkin verran liikennettä alueella. Hakemuksessa on arvioitu jätettä asemalle tuovan liikenteen määräksi 95 ajoneuvoa vuorokaudessa ja jätettä jatkokäsittelyyn vievien ajoneuvoyhdistelmien määräksi 10 ajoneuvoa vuorokaudessa eli aseman toiminnasta aiheutuva liikenne kaksinkertaistuu nykyiseen verrattuna. Alueen pääväylän Hermannin rantatien liikennemäärä syyskuussa 2013 oli 18 100 ajoneuvoa vuorokaudessa, joten jäteaseman liikenteen kasvulla ei ole vaikutusta alueen kokonaisliikennemääriin.

Toiminnasta ei aiheudu alueen muu toiminta ja liikennemäärät huomioon ottaen meluhaittaa. Pölyhaittoja vähennetään aluetta kiertävällä viiden metrin korkuisella pölynsuoja-aidalla ja piha-alueen kastelulla tarvittaessa. Toiminnasta ei aiheudu normaaliolosuhteissa päästöjä maaperään, viemäriin tai vesistöön. Laitoksella on imeytysainetta mahdollisten työkoneista tulevien polttoneste- tai öljyvuotojen imeyttämiseksi. Sosiaalitilojen vedet on johdettu jätevesiviemäriin.

Jätekuormien mukana alueelle satunnaisesti tulevat vaaralliset jätteet lajitellaan erilleen, varastoidaan erillisessä kontissa ja toimitetaan niiden laadun mukaisiin vastaanottopaikkoihin.

Saadut lausunnot

Esittelijä toteaa, että ympäristölautakunta on kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut  asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Ympäristölautakunnan hakemusta puoltava päätös oli yksimielinen. Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa hakemukseen mutta se totesi, että toiminnan on kokonaisuudessaan tapahduttava vuokratun alueen sisäpuolella ja toiminnasta ei saa levitä materiaalia yleiselle alueella. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä siten, että lupa raukeaa viimeistään, kun alueen suunnittelu tai toteutus edellyttää toiminnan lopettamista. Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä nykyinen vuokrasopimus vastaa hyvin kaupungin käsitystä mahdollisesta toiminta-ajasta. Kiinteistövirasto on todennut, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksesta.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja puoltaa hakemuksen hyväksymistä lausunnoissa esitetyin tavoin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö, kaupunginhallitus, 14.8.2015

2

Kyläsaaren jätteiden lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista koskeva ympäristölupahakemus

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue

 

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 08.09.2015 § 300

HEL 2015-009064 T 11 01 00 00

ESAVI/3778//2015

Lausunto

Ympäristölautakunta, joka on Helsingin kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomainen, päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Destamatic Oy:n Kyläsaaren jätteiden lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon.

Laitoksen sijainti, toiminta ja luvat

Laitos sijaitsee Helsingin Kyläsaaressa tontilla 10688/1 osoitteessa Kyläsaarenkatu 12, 00580 Helsinki. Alue on vuokrattu Helsingin kaupungin kiinteistövirastolta 30.4.2019 asti, minkä jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Alue on kooltaan 7 163 m². Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) ja tontilta on purettu sillä aiemmin ollut rakennus. Laitoksen ympäristössä on teollisuus- ja varastotoimintaa, lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 200 metrin etäisyydellä Hermannin rantatien länsipuolella. Koko alue on tarkoitus kaavoittaa pääosin asuinkäyttöön.

Laitokselle vastaanotetaan puu- ja rakennusjätteitä sekä kaupan ja teollisuuden energia- ja materiaalikierrätyskelpoisia jätteitä, jotka ovat peräisin pääasiassa Helsingin keskustan alueelta. Jätteet tuodaan laitokselle keskusta-alueella operoivilla pienillä kuorma-autoilla ja lastataan lajittelun jälkeen suurempiin ajoneuvoyhdistelmiin toimitettavaksi edelleen jätteen laadun mukaiseen jatkokäsittelyyn.

Laitoksella on toistaiseksi voimassa oleva, ympäristölautakunnan 9.12.2014 (368 §) myöntämä ympäristölupa, jossa vuosittain käsiteltävän jätteen enimmäismäärä on 19 900 tonnia ja kerrallaan varastoitavan jätteen enimmäismäärä 500 tonnia. Nyt käsittelyssä olevassa ympäristöluvan muutoshakemuksessa haetaan vuosittain käsiteltävän jätteen enimmäismäärän nostamista 65 000 tonniin ja kerralla varastoitavan jätteen enimmäismäärän nostamista 1 000 tonniin, jolloin lupaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Vuosittain vastaanotettavan jätteen määrän on arvioitu kasvavan puujätteen osalta nykyisestä 6 400 tonnista 15 000 tonniin, rakennusjätteen osalta 12 000 tonnista 40 000 tonniin ja kaupan ja teollisuuden jätteiden osalta 1 500 tonnista 5 000 tonniin. Toiminta-alue ja toiminta-ajat säilyvät ennallaan.

Laitoksen toiminnan ympäristövaikutukset

Käsiteltävän jätteen määrän lisääntyminen lisää jonkin verran liikennettä alueella. Hakemuksessa on arvioitu jätettä asemalle tuovan liikenteen määräksi 95 ajoneuvoa vuorokaudessa ja jätettä jatkokäsittelyyn vievien ajoneuvoyhdistelmien määräksi 10 ajoneuvoa vuorokaudessa eli aseman toiminnasta aiheutuva liikenne kaksinkertaistuu nykyiseen verrattuna. Alueen pääväylän Hermannin rantatien liikennemäärä syyskuussa 2013 oli 18 100 ajoneuvoa vuorokaudessa, joten jäteaseman liikenteen kasvulla ei ole vaikutusta alueen kokonaisliikennemääriin.

Toiminnasta ei aiheudu alueen muu toiminta ja liikennemäärät huomioon ottaen meluhaittaa. Pölyhaittoja vähennetään aluetta kiertävällä viiden metrin korkuisella pölynsuoja-aidalla ja piha-alueen kastelulla tarvittaessa. Toiminnasta ei aiheudu normaaliolosuhteissa päästöjä maaperään, viemäriin tai vesistöön. Laitoksella on imeytysainetta mahdollisten työkoneista tulevien polttoneste- tai öljyvuotojen imeyttämiseksi. Sosiaalitilojen vedet on johdettu jätevesiviemäriin.

Jätekuormien mukana alueelle satunnaisesti tulevat vaaralliset jätteet lajitellaan erilleen, varastoidaan erillisessä kontissa ja toimitetaan niiden laadun mukaisiin vastaanottopaikkoihin.

Ympäristölautakunnan lausunto

Ympäristölautakunta puoltaa Destamatic Oy:n Kyläsaaren jätteiden lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä.

Ympäristölautakunta toteaa kuitenkin, että kerrallaan varastoitavan jätteen määrän kasvattaminen 500:sta 1 000 tonniin noin 7 000 m²:n laitosalueella edellyttää hyvää suunnittelua, jotta jätekasat eivät kasva liian korkeiksi. Jätekasojen korkeuden kasvaessa jäteaseman toiminnasta aiheutuvan ympäristön roskaantumisen riski kasvaa, kun kevyemmät jätteet voivat kovalla tuulella lentää alueen aitojen yli. Lisäksi korkeat jätekasat voivat aiheuttaa viihtyvyyshaittaa ja sen myötä valituksia lähialueen asukkailta.

Toimintaa voidaan jatkaa muutettuna lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Petri Puttonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32009

petri.puttonen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 4.9.2015

HEL 2015-009064 T 11 01 00 00

 

Lupahakemuksessa esitetty toiminta

Laitos sijaitsee Helsingin Kyläsaaressa tontilla 10688/1 osoitteessa Kyläsaarenkatu 12, 00580 Helsinki. Alueen omistaja on Helsingin kaupunki. Kiinteistövirasto on vuokrannut kyseisen hieman yli 7 000 m2 alueen Destamatic Oy:lle 30.4.2019 asti, minkä jälkeen vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi siten, että irtisanomisaika on kolme kuukautta.

Destamatic Oy on harjoittanut alueella jätteiden lajittelua ja siirtokuormausta hieman yli vuoden ajan, kesästä 2014 alkaen. Sillä on Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa ottaa vastaan ja käsitellä puu- ja rakennusjätettä sekä kaupan ja teollisuuden energia- ja kierrätyskelpoista jätettä. Jäte tuodaan asemalle etupäässä Helsingin keskustan purku-, rakennus- ja peruskorjauskohteista.

Yrityksellä on lupa ottaa vastaan ja käsitellä vuosittain 19 900 tonnia jätettä ja välivarastoida sitä alueellaan enintään 500 tonnia kerrallaan. Vastaanotettava jäte lajitellaan, välivarastoidaan, kuormataan uudelleen ja toimitetaan ympäristöluvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin. Käsittelyssä käytetään lajittelukoneita ja pyöräkuormaajia. Jäte tuodaan paikalle kuorma-autoilla ja toimitetaan pois raskailla ajoneuvoyhdistelmillä. Nykyisen ympäristöluvan mukaisesti toimintaa on arkisin klo 7–22 ja lauantaisin klo 8–16.

Toiminnasta aiheutuvia päästöjä ovat koneiden ja liikenteen pakokaasut ja melu sekä lajittelun aiheuttama pölyäminen. Pölyhaittoja vähennetään pölynsuoja-aidalla ja kastelemalla piha-aluetta tarvittaessa. Koneiden melu on hakemuksessa esitetty Kyläsaaren alueelle tyypilliseksi ja vähäiseksi alueen tieliikenteen aiheuttamaan meluun verrattuna.

Destamatic Oy hakee toimintaan muutosta siten, että jätettä voitaisiin vastaanottaa vuodessa 60 000 tonnia ja välivarastoida kerrallaan 1 000 tonnia. Toiminta-aikoihin tai alueen muihin järjestelyihin ei esitetä muutoksia. Alueelle liikennöidään Kyläsaarenkadulta. Koska toiminnan volyymia on tarkoitus kasvattaa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen viranomainen ympäristölupa-asiassa.

Muutos aiheuttaisi liikenteen lisääntymisen siirtokuormausasemalla. Liikennemäärien on arvioitu kasvavan vähitellen vuoteen 2020 mennessä. Esitetyn 60 000 tonnin vuosittaisen jätemäärän käsittely merkitsee keskimäärin noin 95 kuorma-auton ja noin 10 raskaan ajoneuvoyhdistelmän päivittäistä käyntiä asemalla. Määrä vastaa noin 0,5 % Hermannin rantatien liikennemäärästä syyskuun 2013 tilanteessa.

Lausunto

Alue on nykyisessä voimassa olevassa asemakaavassa 10020 (7.3.1996) varattu yleisten rakennusten korttelialueeksi. Alueella aiemmin sijainnut asemakaavan mukaista käyttötarkoitusta palvellut rakennus on purettu. Alue kuuluu Sörnäistenrannan–Hermanninrannan osayleiskaava-alueeseen. Osayleiskaavan ja alueelle myöhemmin laadittujen maankäytön suunnitteluperiaatteiden mukaisesti Kyläsaaren aluetta kehitetään etenkin asumisen ja toimitilojen tarpeisiin. Tontilla 10688/1 tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole tällä hetkellä vireillä asemakaavamuutoksia. Destamatic Oy:n vuokra-alueen ja sen ympäristön uuden maankäytön toteuttamisen on arvioitu olevan ajankohtaista noin 2020- luvun alkupuolella.

Tilapäinen toiminta on kaupunkisuunnitteluviraston mielestä mahdollista kyseisellä tontilla. Toiminnan arvioidaan soveltuvan verrattain hyvin lähialueen muuhun nykyiseen toimintaan. Kaupunkisuunnitteluvirasto on aiemmissa kannanotoissaan keväällä 2014 puoltanut hanketta kyseisellä paikalla, koska toiminta on määräaikaista. Tontin nykyinen vuokrasopimus vastaa hyvin ja joustavalla tavalla Helsingin kaupungin muuttuvan maankäytön tarpeisiin. Alue on vapautettavissa muuhun käyttöön verraten nopeasti vuoden 2019 jälkeen.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että haettu muutos kasvattaa nykyiseen ympäristölupaan verrattuna selvästi jätteen käsittelyä ja välivarastointia suhteellisen pienellä alueella. Toiminnan ympäristöhaittojen torjuntaan, kuten pölyn leviämisen estämiseen, tulee siksi kiinnittää erityistä huomiota. Myös lähialueiden roskaantuminen tulee estää jätejakeiden huolellisella käsittelyllä ja välivarastoitavien erien riittävällä suojaamisella.

Toiminnalla on jossain määrin vaikutuksia liikenteeseen. Vaikka siirtokuormausaseman liikenteen osuus Hermannin rantatien normaalitilanteen mukaisesta liikenteestä onkin pieni, kohdistuvat sen vaikutukset alueelle, jossa on myös alueen rakentamisen aiheuttamaa liikennettä ja tilapäisiä liikennejärjestelyjä. Esimerkiksi Kalasataman keskuksen rakentamisen aiheuttamat tilapäiset liikennejärjestelyt koskevat myös Hermannin rantatien eteläosaa, jonka liikenne on siirretty kiertoreiteille ahtaampaan katuverkkoon. Järjestelyt ovat voimassa vuoteen 2017. Koska haettu toiminta on tilapäistä ja osaltaan toisaalta vähentää kuljetustarvetta edistämällä tarkoituksenmukaista lajittelua ja siirtokuormausta lähellä jätteen syntypaikkaa, voidaan tilannetta pitää hyväksyttävänä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Destamatic Oy:lle siten, että lupa raukeaa viimeistään, kun alueen suunnittelu tai toteutus edellyttää toiminnan lopettamista. Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä nykyinen vuokrasopimus vastaa hyvin kaupungin käsitystä mahdollisesta toiminta-ajasta. Kaupunkisuunnitteluvirasto edellyttää, että sen esittämät näkökohdat ympäristöhaittojen torjunnasta otetaan huomioon ympäristölupaehtoja harkittaessa. Toiminnan laajuuden tulee olla sellainen, että nykyiset sallitut päivittäiset toiminta-ajat klo 7–22 arkisin ja 8–16 lauantaisin eivät ylity.

Lausuntopyyntö

Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa 8.9.2015 mennessä Destamatic Oy:n jätteenlajittelu- ja siirtokuormausaseman ympäristölupahakemuksesta.

Lisätiedot

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 3.9.2015

HEL 2015-009064 T 11 01 00 00

 

Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt rakennusvirastolta lausuntoa Destamatic Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Kyläsaaren lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa varsinaiseen hakemukseen. Lupapäätöksessä on kuitenkin painotettava, että toiminta on kokonaisuudessaan tapahduttava vuokratun alueen sisällä ja toiminnasta ei saa levitä materiaalia yleiselle alueelle.

Lisätiedot

Juha Sorvali, projektinjohtaja, puhelin: 310 70834

juha.sorvali(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566