Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

21.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 892

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen osastopäällikön viran perustaminen 1.1.2016

HEL 2015-009182 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa taloushallintopalvelu-liikelaitokseen osastopäällikön viran 1.1.2016 alkaen kokonaispalkalla 5 603,34 euroa/kk.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunta  esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus perustaa 1.1.2016 alkaen taloushallinnon palvelut -osaston osastopäällikön viran, jonka
kokonaispalkka on 5603,34 euroa/kk.

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtosäännön (Kvsto 11.12.2013) 5 §, 1. kohdan mukaan johtokunnan tehtävänä on päättää liikelaitoksen jakautumisesta osastotasoisiin yksiköihin.
Taloushallintopalvelu- liikelaitoksen johtokunta on päättänyt 4.9.2015, että Talpan organisaatiossa on 1.1.2016 alkaen seuraavat osastot:

Keskitetyt palvelut – osasto
Palkkahallinnon palvelut - osasto
Taloushallinnon palvelut – osasto

Taloushallintopalvelun nykyinen organisaatio on ollut voimassa 1.1.2009 alkaen. Organisaation rakennetta muutetaan Talpan kilpailukyvyn, asiakaslähtöisyyden, toimintojen yhtenäisen kehittämisen
ja tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen varmistamiseksi. Muutoksen myötä taloushallinnon palvelut keskitetään aiemman kolmen osaston sijaan yhteen osastoon ja palvelualueitten määrä organisaatiossa
vähenee, joten kokonaisuus on selkeämmin hallittavissa. Samalla kehitetään asiakaspalvelua sekä vahvistetaan talous- ja palkkahallinnon prosessien ja järjestelmien asiantuntijuutta tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.

Uuteen organisaatioon tulee perustaa taloushallinnon palvelut -osaston osastopäällikön virka 1.1.2016 lukien. Samalla lakkautetaan aiemman organisaation mukaisten osastojen kaksi palvelupäällikön työsuhteista tehtävää ja yksi palvelupäällikön virka. Työsuhteisten tehtävien osalta johtokunta on 4.9.2015 tehnyt päätöksen niiden lakkauttamisesta 1.1.2016 lukien ja viran osalta johtokunta esittää kaupunginhallitukselle viran lakkauttamista 1.1.2016 lukien.

Kuntalain 44 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan virat perustaa ja lakkauttaa kaupunginhallitus lukuun ottamatta kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston
tai laitoksen päällikön virkoja.

Osastopäällikön palkkaus määräytyy Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän mukaisesti. Taloushallinnon palvelut -osaston osastopäällikön tehtävän vaativuuden arviointi on tehty
kaupunginkanslian henkilöstöosaston ja Hay Groupin konsultin yhteistyönä. Kaupunginkanslia puoltaa päätösehdotuksen mukaista kokonaispalkkaa.

Johtokunta päättää viran haettavaksi julistamisesta, kun virka on perustettu. Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimintasäännön mukaan osastopäälliköiden kelpoisuuden määrää valitsija. Johtokunta on 4.9.2015 päättänyt, että osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtotehtävistä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Päätöshistoria

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk 10.09.2015 § 26

HEL 2015-009182 T 01 01 00

Päätös

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus perustaa 1.1.2016 alkaen taloushallinnon palvelut – osaston osastopäällikön viran, jonka kokonaispalkka on 5603,34 euroa/kk.

 

 

04.09.2015 Palautettiin

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 0931025100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Suvi Tiilikainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 25203

suvi.tiilikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566