Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

21.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 890

Lainan myöntäminen Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle

HEL 2015-006987 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin Suomalaista Yhteiskoulua ylläpitävälle Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle enintään 800 000 euron suuruisen koululainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille, koulukiinteistössä tehtäviin perusparannuksiin seuraavin ehdoin:

Laina-aika: laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

Lainan korko: lainasta maksettava korko on valtiovarainministeriön puolivuosittain vahvistaman peruskoron (tällä hetkellä 0,25 %) suuruinen.

Lainan vakuus: lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kaupungin omistaman tontin vuokraoikeuteen kohdistuvia panttikirjoja tai muun kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymän vakuuden.

Lainan erityisehto: Kiinteistövirastolle on toimitettava ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista. Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehtoja.

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö hakee Helsingin kaupungilta koulusopimuksen 6 kohdan perusteella 800 000 euron lainaa koulukiinteistössä vuoden 2015 aikana tehtävään urheilutalon jännebetonipalkkien korjaustyöhön. Helsingin kaupungin ja ylläpitäjän välillä tehdyn koulusopimuksen 6 kohdan mukaisesti sopimuskoulun on haettava perusparantamiseen ja uudisrakentamiseen tarkoitettua lainaa ensisijaisesti kaupungilta.

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu toimii Etelä-Haagassa osoitteessa Isonnevantie 8. Heikki ja Kaija Sirenin suunnittelema rakennus on valmistunut vuonna 1972. Kiinteistöön kuuluvan urheilutalon betonipalkeissa on käytetty rakennusvaiheessa samaa KA-jännemenetelmää ja jänneterästä kuin Jyväskylän Kangasvuoren vesitornissa, joka romahti vuonna 2012.

Helsingin rakennusvalvontavirasto lähetti Ympäristöministeriön ja ELY-keskuksen aloitteesta koululle asiaa koskevan kirjeen keväällä 2014. Tehdyn selvityksen perusteella osakeyhtiön hallitus päätti 10.6.2014 turvallisuussyistä poistaa urheilutalon uimahallin ja liikuntasalin käytöstä, kunnes riskirakenteet on saatu korjattua. Hankkeen investointisuunnitelma perusteluineen on toimitettu Helsingin kaupungin opetusvirastoon 15.12.2014. Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa 10.2.2015.

Kiinteistöviraston tilakeskus on 17.7.2015 antanut lausunnon, jossa se puoltaa lainan myöntämistä Helsingin Suomalaiselle Yhteiskoululle riskirakenteiden (urheilutalon jännebetonipalkit) korjaamista varten.

Opetuslautakunta on antanut 25.8.2015 (§ 113) puoltavan lausunnon, jossa se pitää tärkeänä, että koulurakennuksen oikea-aikaisilla kunnossapitotoimenpiteillä ylläpidetään oppimisympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Helsingin Suomalaiselle Yhteiskoululle on vuosien saatossa myönnetty useita lainoja, joiden pääoma on tällä hetkellä yhteensä noin 8 866 000 euroa. Lisäksi yhdestä lainasta on nostamatta 100 000 euroa. Kiinteistöviraston tonttiosasto on 1.4.2015 arvioinut kaupungin omistamalla korttelin 29076 vuokratontilla 12 sijaitsevien koulurakennuksen, urheilutalon ja asuinrakennuksen tekniseksi nykyarvoksi noin 19 000 000 euroa. Kiinteistöviraston laatimasta kiinteistöarviosta laskettava 90 %:n vakuusarvo riittää kattamaan vanhojen ja haettavan 800 000 euron lainan yhteispääoman.

Nykyisin voimassa olevista, kaupunginvaltuuston 14.9.2011 (§ 153) hyväksymistä, koulusopimuksista on poistettu maininta lainojen korottomuudesta. Voimassa olevan käytännön mukaan uudet sopimuskouluille myönnettävät lainat ovat korollisia ja koululainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika.

Talousarvion kohdalla 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille, on tällä hetkellä käytettävissä yhteensä 1 900 000 euroa lainojen myöntämistä varten. Esittelijä pitää perusteltuna 800 000 euron suuruisen koululainan myöntämistä Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistövirasto

Kaupunginkanslia

Opetusvirasto

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 25.08.2015 § 113

HEL 2015-006987 T 02 05 03 00

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että koulurakennuksen oikea-aikaisilla kunnossapitotoimenpiteillä ylläpidetään oppimisympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tästä näkökulmasta katsoen opetuslautakunta antaa puoltavan lausunnon.

Hankkeen rakennusteknisen tarpeellisuuden arvioi kiinteistövirasto.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Elina Hurmekoski, taloussihteeri, puhelin: 310 86343

elina.hurmekoski(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto Tilakeskus 17.7.2015

HEL 2015-006987 T 02 05 03 00

Suomalaisen yhteiskoulun Osakeyhtiön  koululainahakemus 10.6.2015

 

Lainahakemus

Suomalaisen yhteiskoulun Osakeyhtiö hakee Helsingin kaupungilta Osakeyhtiön ja Helsingin kaupungin 1.4.1998 solmiman koulusopimuksen 6 §:n perusteella lainaa 800 000 €  koulukiinteistössä vuoden 2015 aikana tehtävän urheilutalon jännebetonipalkkien korjaustyöhön. Kiinteistöviraston tilakeskukselta on pyydetty lausuntoa korjaushankkeesta ja lainahakemuksesta.

Hakijan lähettämästä selvityksestä käy ilmi, että urheilutalon jännebetonipalkeissa on vastaava rakennetyyppi / jänneteräkset kuin Jyväskylän Kangasvuon vesitornissa, joka romahti vuonna 2012.  Helsingin rakennusvalvontavirasto lähetti Ympäristöministeriön ja ELY-keskuksen aloitteesta Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle asiaa koskevan kirjeen keväällä 2014.  Osakeyhtiön hallitus päätti turvallisuussyistä asettaa uimahallin ja liikuntasalin käyttökieltoon siihen asti, kunnes riskirakenteet on saatu korjattua.

Hankkeen pääsuunnittelijana on toiminut Siren arkkitehdit Oy ja rakennesuunnittelijana SRT-Uusimaa Oy, projektinjohdosta ja valvonnasta on vastannut Sweco Asiantuntijapalvelut Oy.   Hankkeen työsuunnitelma on esitelty lainahakemuksen  liitteessä ”Urheilutalon jännebetonipalkkien korjaaminen". Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa 10.2.2015.

Rakennusurakan tilaajana tulee toimimaan Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö.

Korjaustöiden arvioidut kustannukset ovat arvonlisäverottomana 645 165 euroa, arvonlisäverollinen hinta on 800 000 euroa.

Tilakeskuksen lausunto

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu toimii Etelä-Haagassa. osoitteessa Isonnevantie 8. Heikki ja Kaija Sirenin suunnittelema rakennus on valmistunut vuonna 1972. Helsingin Suomalainen yhteiskoulu on yksityinen lukio ja perusopetuksen sopimuskoulu. Koulun toiminnan kannalta urheilutalon liikuntatilojen saaminen on erittäin tärkeää

Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö on teettänyt hankkeen korjaussuunnitelmat, joille on myönnetty rakennuslupa. Kiinteistöyhtiön urheilutalon uimahalli ja liikuntasali on jouduttu määräämään käyttökieltoon, koska tilojen turvallisuutta ei voida taata esille tulleiden rakenteellisten riskien takia.

Saatujen tietojen perusteella Tilakeskus puoltaa Helsingin Suomalaisen yhteiskoulun lainahakemusta riskirakenteiden (urheilutalon jännebetonipalkit)) korjaamista varten.

Lisätiedot

Merja Sederholm, projektiarkkitehti, puhelin: 310 43894

merja.sederholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566