Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

14.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 864

Helsingin kaupungin tukkutorin toimitusjohtajan avoimen viran hoito

HEL 2015-009088 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä Helsingin kaupungin tukkutorin teknisen yksikön päällikkö, insinööri Tommi Tapanan hoitamaan tukkutorin toimitusjohtajan avointa virkaa 5000,00 euron mukaisin kokonaispalkkaeduin 1.10.2015 alkaen enintään siihen saakka kunnes viran vakinainen hoitaja ottaa viran vastaan, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 31.3.2016 saakka.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin tukkutori huolehtii tukkukaupan edellytyksistä tukkutorialueella ja kaupungin vähittäismyyntitorien sekä kauppahallien toimintaedellytyksistä. Laitoksen päällikkönä on toimitusjohtaja., joka johtaa laitoksen toimintaa ja vastaa siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan.

Tukkutorin toimitusjohtajan virka tulee avoimeksi 1.10.2015 lukien nykyisen toimitusjohtajan siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15§:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Jos viranomainen on kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus voi antaa määräyksen enintään 180 päivän ajaksi.

Tukkutorin toimitusjohtajan avoimen viran väliaikaiseksi hoitajaksi esitetään määrättäväksi insinööri Tommi Tapana. Hän on toiminut tukkutorin teknisen yksikön päällikkönä vuodesta 2009 lähtien. Avoimen viran hoitajalle esitetään maksettavaksi 5000,00 euron kokonaiskuukausipalkan mukaista palkkaa, koska avoimen viran hoitaja ei hoida kaikkia virkaan kuuluvia tehtäviä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Tiedoksi

Tukkutori

Ao. henkilö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566