Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

14.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 858

Kaupunginhallituksen edustajien valinta sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja sen 2. jaostoon

HEL 2014-012537 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

-        myöntää Otso Kivekkäälle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan 2. jaoston kaupunginhallituksen edustajan  tehtävästä ja

-        valita Sanna Vesikansan uudeksi edustajakseen sosiaali- ja terveyslautakunnan 2. jaostoon.

Samalla kaupunginhallitus päätti

-        myöntää Tuomas Rantaselle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan varaedustajan tehtävästä ja

-        valita Sanna Vesikansan varaedustajakseen sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Otso Kivekkään eronpyyntö

2

Tuomas Rantasen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

-        myöntää Otso Kivekkäälle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan 2. jaoston kaupunginhallituksen edustajan  tehtävästä ja

-        valita _____________ uudeksi edustajakseen sosiaali- ja terveyslautakunnan 2. jaostoon.

Samalla kaupunginhallitus päättää

-        myöntää Tuomas Rantaselle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan varaedustajan tehtävästä ja

-        valita ____________ varaedustajakseen sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Otso Kivekäs pyytää 1.9.2015 eroa sosiaali- ja terveyslautakunnan 2. jaoston kaupunginhallituksen edustajan tehtävästä.

Tuomas Rantanen pyytää 1.9.2015 eroa sosiaali- ja terveyslautakunnan kaupunginhallituksen varaedustajan tehtävästä

Kaupunginhallitus valitsi 19.1.2015 (§ 67) Otso Kivekkään ja Tuomas Rantasen edellä mainittuihin tehtäviin.

Hallintosäännön (11.12.2013) § 7 mukaan kaupunginhallitus määrää toimikautensa alussa edustajakseen ja varaedustajakseen jäsenensä tai varajäsenensä lautakuntiin ja kaupunginhallituksen alaisiin johtokuntiin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Otso Kivekkään eronpyyntö

2

Tuomas Rantasen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566