Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

14.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 859

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Vantaalla 20.-21.10.2015

HEL 2015-009425 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä Vantaalla 20.−21.10.2015 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

-        _____________

-        _____________

-        _____________

-        _____________

-        _____________

-        _____________

Esittelijä

Vantaan kaupunki ilmoittaa (25.8.2015), että seuraava kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen järjestetään Vantaalla 20.−21.10.2015. Tapaamisen teemana on uudistuva kunta.

Kaupungin toivotaan nimeävän tapaamiseen ensisijaisesti kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot, halutessaan myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa kaupunkia kohden.

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset korvaukset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Kutsu luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Vantaalle

2

Luottamushenkilöjohdon tapaamisen ohjelma

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt henkilöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Vantaan kaupunki

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566