Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

14.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 861

Kaupunginvaltuuston 9.9.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 9.9.2015 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-4

Ei toimenpidettä.

 

 

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa varhaiskasvatuslautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi varhaiskasvatuslautakunnalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

6

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

7

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

8

Kaupunginhallitus kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia ottamaan valmistelussa huomioon ikäohjelman osana kaupungin strategista suunnittelua sekä toteuttamaan toimenpiteiden seurannan niin, että tulokset ovat hyödynnettävissä keväällä 2017 arvioitaessa valtuustokauden 2013 - 2016 ja ikäohjelman tuloksia.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote HSL:lle, vanhusneuvostolle, vammaisneuvostolle, rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle, esteettömyysasiain neuvottelukunnalle, vapaaehtoistyön neuvottelukunnalle ja tytäryhteisöille.

 

 

 

Tiedoksi lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

 

 

Toivomusponnet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

16

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

9

Kaupunginhallitus päätti julistaa Tukkutorin toimitusjohtajan virka haettavaksi ja kehottaa kaupunginkansliaa ryhtymään viran täyttämisen edellyttämiin toimenpiteisiin.

 

 

 

Tiedoksi ao. henkilölle sekä Tukkutorille.

 

 

10

Tiedoksi liikennelaitos –liikelaitokselle.

 

 

17

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi. 

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala    

11

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä sosiaali- ja terveysvirastolle.

 

 

 

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi. 

 

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

12

Kaupunginhallitus päätti perustaa liikelaitoksen johtosäännön 6 §:ssä mainitun toimitusjohtajan viran 1.1.2016 lukien. Virka sijoittuu HAY-palkkaluokkaan 23 ja virasta maksettava kokonaispalkka on virkaa perustettaessa 7 423,86 euroa.

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti siirtää Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan suostumuksensa mukaisesti työterveysjohtaja Tiina Pohjosen.

 

 

 

Tiedoksi Taloushallinto-liikelaitokselle sekä työterveyskeskukselle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle (Vesihuolto).

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, opetusvirastolle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, Asuntotuotantotoimistolle, liikuntavirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

14

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle sekä sen Vesihuollolle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

15

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle (Vesihuolto).

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

18-19

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566