Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

14.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 874

Maankäyttösopimus Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa Pitäjänmäen asemakaavamuutoksen johdosta (AK 12271, tontit 46016/11 ja 14, Hiomotie 2-4,)

HEL 2015-009474 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin 46016 tonttien 11 ja 14 omistajan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman (jäljempänä yhtiö) kanssa liitteen nro 1 mukainen sopimus sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus

2

Asemakaavamuutos kartta 12271

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 29.4.2014

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Maanomistaja

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa olemassa olevien työpaikkarakennusten joustavamman käytön yritysten muuttuviin tarpeisiin.

Asemakaavan muutos korottaa yhtiön omistamien tonttien 46016/11 ja 14 arvoa merkittävästi, joten tonttien omistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän päätöksen mukaiset
maapoliittiset neuvottelut.

Yhtiön kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jonka mukaan tämä suorittaa osuutenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksista kaupungille korvausta 165 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Nykytilanne ja maanomistus

Alue sijaitsee Pitäjänmäen yritysalueen keskiosassa.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma omistaa muutosalueen tontit 46016/11 ja 14. Kaupunki omistaa tontin 46016/6.

Alueella on voimassa asemakaava nro 9637 (vahvistettu 20.3.1991), jossa tontit on osoitettu kuuluviksi teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (T).

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12271 sisältö

Kaavoitustyö on käynnistetty tontin 46016/6 haltijan Kiinteistö Oy Hiomotie Kympin ja tonttien 46016/11 ja 14 omistajan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman aloitteista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 29.4.2014 päivätyn 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pitäjänmäen teollisuusalue) Hiomotie kortteli 46016 tontit 6, 11 ja 14 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12271 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12271 tavoitteena on mahdollistaa työpaikkarakennusten joustava käyttö elinkeinojen kehittyviä ja muuttuvia tarpeita vastaavasti.

Asemakaavan muutosehdotuksessa kolmen tontin käyttötarkoitus muuttuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta (T) toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY).

Yhtiön omistamien tonttien yhteenlaskettu maanpäällinen rakennusoikeus on 21 054 k-m² ja maanalainen rakennusoikeus 4 785 k-m². Tonttien rakennusoikeudet eivät asemakaavan muutoksen
johdosta muutu.

Asemakaavanmuutoksen kartta on liitteenä 2 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan sitä koskeva esitys kaupunginhallitukselle liitteenä 3.

Yhtiön omistamien tonttien arvo nousee

Asemakaavan muutoksen seurauksena tonttien 46016/11 ja 14 arvo nousee merkittävästi, joten tonttien omistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän päätöksen mukaiset
maapoliittiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä nro 1 oleva sopimus.

Maankäyttösopimus

Tonttien 46016/11 ja 14 omistajan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa esitetään tehtäväksi maankäyttösopimus, jonka mukaan yhtiö sitoutuu suorittamaan kaupungille 165 000 euron
suuruisen korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Korvaus on maksettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Korvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä
maksupäivään saakka kahdella (2) prosentilla vuodessa.

Lopuksi

Kiinteistölautakunnan yksimielisesti hyväksymän esityksen mukainen sopimus vastaa kaupunginhallituksen ohjeistusta ja noudatettua käytäntöä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus

2

Asemakaavamuutos kartta 12271

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 29.4.2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Maanomistaja

Liite 1

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 03.09.2015 § 379

HEL 2015-009474 T 10 01 00

Kiinteistökartta 101/678 493, Hiomotie 2-4

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutettaisiin tekemään Helsingin kaupungin 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin 46016 tonttien 11 ja 14 omistajan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman (jäljempänä yhtiö) kanssa liitteen nro 3 mukainen sopimus sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

(MA146-18)

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Esko Patrikainen

Lisätiedot

Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566