Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

14.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 871

Työllistämistoimikunnan jäsenen ja kahden varajäsenen valinta

HEL 2015-001190 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää työllistämistoimikunnan jäsen Nina Brunbergille eron työllistämistoimikunnasta ja nimetä hänen sijalleen työllistämistoimikunnan jäseneksi nykyisen varajäsen Leena Rantasalon sekä nimetä Rantasalon varajäseneksi Hanna Sauli, kummatkin toimikunnan loppukaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää työllistämistoimikunnan varajäsen Nefertiti Malatylle eron työllistämistoimikunnasta ja nimetä hänen tilalleen varajäseneksi Maarit Fredlundin toimikunnan loppukaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Nina Brunbergin eronpyyntö työllistämistoimikunnasta

2

Nefertiti Malatyn eronpyyntö työllistämistoimikunnan varajäsenyydestä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Toimikunnasta eronneet

 

Nimetyt

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää työllistämistoimikunnan jäsen Nina Brunbergille eron työllistämistoimikunnasta ja nimetä hänen sijalleen työllistämistoimikunnan jäseneksi nykyisen varajäsen Leena Rantasalon sekä nimetä Rantasalon varajäseneksi ____________ ,kummatkin toimikunnan loppukaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää myöntää työllistämistoimikunnan varajäsen Nefertiti Malatylle eron työllistämistoimikunnasta ja nimetä hänen tilalleen varajäseneksi Maarit Fredlundin toimikunnan loppukaudeksi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti 23.2.2015 työllistämistoimikunnan, jonka tehtävänä on kaupungin työllisyyskehityksen ja työllisyystoimien seuranta, lausunnon antaminen kaupungin työllisyysmäärärahojen talousarviosta sekä muiden kaupunginhallituksen erikseen antamien tehtävien suorittaminen. Toimikunnan erityisenä tehtävänä on vielä edistää nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista työllisyydenhoidon toimenpitein.

Työllistämistoimikunnan jäsen Nina Brunberg pyytää eroa jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden perusteella ja toimikunnan varajäsen Nefertiti Malaty lisääntyneiden työtehtäviensä vuoksi. Heidän tilalleen on näin ollen nimettävä uudet henkilöt.

Nina Brunbergin tilalle esitetty Leena Rantasalo on työllistämistoimikunnan varajäsen. Kun hän siirtyy varsinaiseksi jäseneksi, on hänen sijalleen nimettävä uusi varajäsen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Nina Brunbergin eronpyyntö työllistämistoimikunnasta

2

Nefertiti Malatyn eronpyyntö työllistämistoimikunnan varajäsenyydestä

Otteet

Ote

 

Toimikunnasta eronneet

 

Nimetyt

 

Tiedoksi

Työllistämistoimikunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.02.2015 § 210

HEL 2015-001190 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa vuonna 2015 alkaneeksi toimikaudekseen 8-jäsenisen työllistämistoimikunnan. Työllistämistoimikunnan tehtävänä on kaupungin työllisyyskehityksen ja työllisyysasioiden seuranta, lausunnon antaminen kaupungin työllisyysmäärärahojen talousarviosta sekä kaupunginhallituksen erikseen antamien tehtävien suorittaminen.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi sekä  henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat luottamushenkilöt:

 

Ville Väärälä, pj  

Carita Perry

 

Mirka Vainikka, vpj

Arto Helenius

 

Liisa Halme

Aki Seeck

 

Matti Pyhtilä

Antti Vainionpää

 

Nina Brunberg

Leena Rantasalo

 

Sari Piilola

Yrjö Kauppinen

 

Juho Lindman

Malaty Nefertiti

 

Olli Salin

Emmi Tuomi

 

Lisäksi toimikunnassa ovat pysyvinä asiantuntijoina elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi ja kaupunginsihteeri Leena Mickwitz kaupunginkansliasta sekä nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtaja Liisa Pohjolainen opetusvirastosta ja vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen osastopäällikkö Kati Takanen sosiaali- ja terveysvirastosta.

Työllistämistoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävistä vastaa kaupunginkanslian elinkeino-osasto.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566