Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Pj/1

 

14.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 857

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimet

HEL 2015-006808 T 01 01 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimi-ilmoitukset.

Esittelijä

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginjohtaja on ilmoittanut sivutoimensa seuraavasti:

-        Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunta, jäsen

-        Helsingin yliopiston hallitus, jäsen

-        Kansallisen Kokoomuspuolueen säätiö, edustajiston jäsen

-        Kansallissäätiö, isännistön jäsen

-        Keskuskauppakamarin valtuuskunta, jäsen

-        Stiftelsen Arcada, medlem i förvaltningsrådet

-        Suomen Kuntaliiton kaupunkipoliittinen työryhmä, jäsen

-        Suomen Messusäätiön hallitus, jäsen

-        Suomen Messut Osuuskunta, hallintoneuvoston puheenjohtaja

Apulaiskaupunginjohtajat ovat ilmoittaneet sivutoimensa seuraavasti:

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

-        Baltic Metropoles Network, puheenjohtaja

-        Energy Cities -järjestö, hallituksen jäsen

-        Helsingin barokkiorkesteri, suojelija

-        Helsingin Pelastusliitto ry, neuvottelukunnan puheenjohtaja

-        Helsingin yliopiston alumniyhdistys, valtuuskunnan jäsen

-        HSL-kuntayhtymä, hallituksen asiantuntijajäsen

-        ICLEI - Local Governments for Sustainability -järjestö, Euroopan hallituksen (RExCom) puheenjohtaja

-        ICLEI - Local Governments for Sustainability -järjestö, maailman hallituksen (GExCom) varapuheenjohtaja

-        ICLEI:n Procura+ (kestävät hankinnat), kampanjan puheenjohtaja

-        Suomen messusäätiö, hallituksen varajäsen

-        Svenska nu -verkosto, valtuuskunnan jäsen

-        Toimelan vapaaopiston johtokunta, puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

-        Oy Apotti Ab, hallituksen puheenjohtaja

-        Ortopedian ja traumatologian tutkimussäätiö, hallintoneuvoston jäsen

-        Osuusliike HOK-Elanto, edustajiston jäsen

-        Suomen Latu ry, neuvottelukunnan jäsen

-        Harjoittaa satunnaisesti lääkärintointa.

Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

-        Aleksanteri-instituutti, valtuuskunnan jäsen

-        Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta, puheenjohtaja

-        Turun yliopisto, hallituksen jäsen

-        Työttömyysvakuutusrahasto, hallintoneuvoston jäsen

-        Metropolia Oy:n hallitus, hallituksen jäsen

-        Kansallinen koulutuksen arviointineuvosto, jäsen

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

-        Paasikivi seura, valtuuskunnan jäsen

-        HSY-kuntayhtymä, asiantuntijajäsen

-        Alvar Aalto säätiö, Riihitien hoitokunnan jäsen

-        Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi, neuvottelukunnan jäsen

Päätöksen perustelut

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 18 §:ssä säädetään viranhaltijan velvollisuuksista sivutoimien ja kilpailevan toiminnan osalta. 18 §:n 2 momentin mukaan viranhaltija ei saa ottaa vastaan tai pitää sellaista sivutointa, jonka hoitaminen edellyttää työajan käyttämistä. Tällaisen sivutoimen hoitamiseksi voi kuitenkin hakea työnantajan lupaa. 18 §:n 5 momentin mukaan muiden sivutoimien osalta riittää, että viranhaltija ilmoittaa ne työnantajalle.

Hallintosäännön 17 §:n mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää viraston tai laitoksen päällikkö taikka hänen määräämänsä alaisensa viranhaltijan osalta. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin asiasta kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien osalta sekä kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja alaisensa viraston tai laitoksen päällikön osalta.

Esittelijä

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566