Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

07.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 829

V 23.9.2015, Valtuutettu Matti Enrothin aloite Pakilan yläasteen koulurakennuksen perusparannuksen aikaistamiseksi

HEL 2015-006198 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Matti Enrothin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Enroth Matti valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 38

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aloite

Valtuutettu Matti Enroth ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan seuraavaa:

Pakilan yläaste sijaitsee Kehä l:n ja Pakilantien kulmauksessa osaksi Kehän melumuurin päällä. Vanhin osa koulurakennuksesta on peräisin vuodelta 1939 ja sitä on laajennettu moneen kertaan. Lisäksi kouluun kuuluu parakkirakennus, jonka käyttöaika loppuu vuonna 2019 eikä sille myönnetä jatkoaikaa. Koulussa on nyt 440 oppilasta ja parin vuoden kuluessa 50 lisää - alueella on sukupolvenvaihdos meneillään ja asuntokantaa tiivistetään. Koulu on yksi Helsingin ahtaimmista.

Koulu kärsii sisäilmaongelmasta, joka johtuu liian pieneksi mitoitetusta ilmanvaihtojärjestelmästä. Suomen vilkkaimmin liikennöidyn tieosuuden Kehä l:n katupölystä, rapistuneista ikkunoista, maaperän radonista ja koulun vanhoista teknisistä rakenteista. Kehän melun ja liikennepölyn vuoksi luokkia ei voida tuulettaa ikkunoita avaamalla.

Vahanen-yhtiöiden sisäilma- ja kosteustutkimuksen mukaan vuonna 2011 luokkien ja käytävien ilmamääriä on tarpeen kasvattaa kaksin, jopa nelinkertaisiksi nykyiseen verrattuna. Opettajien ja vanhempien palautteen mukaan huono sisäilma aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä ja muita oireita. Koulun terveydenhoitaja on tehnyt Pakilan yläasteesta terveydellisten olojen valvontailmoituksen vuoden 2015 alussa maakellarin hajusta ja oppilaita vaivaavasta päänsärystä.

Koulun ahtautta lisää parakkirakennuksen käyttämisen loppuminen vuonna 2019, jolloin vanhaan koulurakennukseen on sijoitettava lisää 100 "vanhaa" oppilasta ikäluokan kasvun lisäksi.

Vuosien aikana koulun perusparannushanketta on siirretty eteenpäin useaan otteeseen. Vuonna 2013
opetuslautakunta esitti, että perusparannusta kiirehditään ja se aloitetaan viimeistään 2018. Talousarviossa vuodelle 2015 hanketta on jälleen siirretty eteenpäin eli vuosille 2020-2021 Perusparannukseen on varattu 11 miljoonaa euroa.

Edellä selvitetyn perusteella aloitteen tekijät esittävät, että kaupunki ryhtyy toimiin Pakilan yläasteen koulun perusparannuksen aloittamiseksi vuonna 2018.

 

Pakilan yläasteen koulurakennuksen kunnostamiseksi tehdyt toimenpiteet ja perusparannushanke

Esittelijä viittaa kiinteistölautakunnan asiasta antamaan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Pakilan yläasteen koulu sijaitsee osoitteessa Pakilantie 67, 00660 Helsinki. Rakennuksessa on tehty useita sisäilman laatuun liittyviä kosteusteknisiä tutkimuksia sekä radonpitoisuuden mittauksia viime
vuosina. Niiden perusteella on vuosina 2011-2015 tehty ja tehdään parhaillaan yhteensä 1,5 milj. eurolla paikallisia korjauksia ja tiivistyksiä olosuhteiden parantamiseksi. Rakennukseen on suunnitteilla myös laaja peruskorjaus.

Pakilan yläasteen perusparannukselle on merkitty vuoden 2015 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2015 - 2024 määrärahaa 11,0 milj.
euroa siten, että hankkeen rakentaminen tapahtuisi vuosina 2020 - 2021. Kaupunginhallitus päätti 17.8.2015 merkitä talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016–2018 sekä kymmenen vuoden
investointisuunnitelmaehdotuksen valmistelutilanteen tiedoksi. Hanke on ohjelmoitu investointisuunnitelmaehdotuksessa vuoden 2015 talousarvion mukaisesti.

Opetuslautakunta on lausunnossaan talonrakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2016-2025 esittänyt, että Pakilan yläasteen perusparannusta tulisi aikaistaa vuosille 2018-2019.

Talonrakennuksen vuosittainen osuus investointiraamista on lähivuosina noin 180 - 190 milj. euroa. Korjaushankkeisiin on suunniteltu käytettävän noin 120 - 140 milj. euroa, josta opetustoimen korjaushankkeiden osuus on vaihtelee 70-100 milj. euron välillä. Koulujen perusparannukset on ohjelmassa priorisoitu kiireellisyyden perusteella.

Esittelijä toteaa, että kaikkien korjaushankkeiden mukaan lukien Pakilan yläasteen perusparannuksen kiireellisyysjärjestystä arvioidaan vuosittain talousarvion yhteydessä. Esittelijä viittaa kiinteistölautakunnan lausuntoon, josta hyvin ilmenee peruskorjausmäärärahojen rajallisuus. Siksi hankkeet joudutaan priorisoimaan kiireellisyyden perusteella, ja jos hankkeiden järjestystä
muutetaan, joudutaan jokin aiemmin kiireellisempänä pidetyistä hankkeista vastaavasti siirtämään myöhäisemmäksi. Jos kuitenkin joku aikajärjestyksessä varhaisemmaksi ajoitetuista hankkeista eri syistä siirtyy myöhemmin toteutettavaksi, Pakilan yläasteen perusparannushanke saattaa vastaavasti aientua.

Kohteessa parhaillaan tehtävillä paikallisilla korjauksilla pyritään pitämään tilat käyttökelpoisina ennen varsinaisten perusparannuksen rakentamistöitä, jotka on tällä hetkellä ajoitettu vuosille 2020–2021.

Esittelijä toteaa vielä, että Pakilan Yläasteen vanhempainyhdistys ry on lähettänyt liitteestä 1 ilmenevää aloitetta vastaavan vetoomuksen ja adressin Pakilan yläasteen perusparannuksen kiirehtimiseksi ja aloittamiseksi viimeistään vuonna 2018. Yhdistykselle on vastattu kirjeellä kiinteistölautakunnan lausunnon perusteella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Enroth Matti valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 38

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 25.06.2015 § 307

HEL 2015-006198 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Matti Enrothin ym. valtuustoaloitteesta koskien Pakilan yläasteen perusparannuksen aikaistamista:

Kiinteistölautakunta pyytää myös kaupunginhallitusta antamaan lausunnon Pakilan yläasteen vanhempainyhdistys ry:lle, jonka vetoomus on liitteenä 3.

Pakilan yläasteen koulurakennus

Pakilan yläasteen koulu sijaitsee osoitteessa Pakilantie 67, 00660 Helsinki. Rakennuksessa on tehty useita sisäilman laatuun liittyviä kosteusteknisiä tutkimuksia sekä radonpitoisuuden mittauksia viime vuosina. Niiden perusteella on suoritettu paikallisia korjauksia ja tiivistyksiä olosuhteiden parantamiseksi. Rakennus on kuitenkin laajan perusparannuksen tarpeessa, kuten sekä valtuustoaloitteessa että vanhempainyhdistyksen vetoomuksessa todetaan.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma

Pakilan yläasteen perusparannukselle on varattu kaupunginvaltuuston 12.11.2014 hyväksymässä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2015 - 2024 määrärahaa 11,0 milj. euroa siten, että hankkeen toteutus tapahtuisi vuosina 2020 - 2021.

Tilakeskuksen uudessa ehdotuksessa rakentamisohjelmaksi vuosille 2016 - 2025 hankkeen ajoitus on sama kuin TA 2015:n 10-vuotisessa talonrakentamisohjelmassa. Opetuslautakunta on lausunnossaan
talonrakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2016 - 2025 esittänyt, että Pakilan yläasteen perusparannusta tulisi aikaistaa vuosille 2018 - 2019, kuten myös valtuustoaloitteessa esitetään.

Talonrakennuksen vuosittainen osuus investointiraamista on lähivuosina noin 180 - 190 milj. euroa, josta perusparannuksiin on käytettävissä noin 120 - 140 milj. euroa. Rakentamisohjelmaan on ohjelmoitu enimmäismäärä perusparannushankkeita. Koulujen perusparannukset on ohjelmassa priorisoitu kiireellisyyden perusteella, ja kunkin vuoden perusparannusmäärärahan riittävyys on otettava huomioon ohjelmaa laadittaessa. Pakilan yläasteen perusparannushanketta olisi mahdollista aikaistaa vain muuttamalla hankkeiden keskinäistä järjestystä. Hankkeiden ajoitusta ei kuitenkaan muutettu tällä talousarvion valmistelukierroksella.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Anneli Nurmi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86432

anneli.nurmi(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566