Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

07.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 840

Arabian Palvelu Oy:n osakkeiden siirto lopullisille osakkaille

HEL 2015-008024 T 02 07 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti:

1

Merkitä tiedoksi Arabian Palvelu Oy:n hallituksen päätöksen, jolla hallitus on todennut, että yhtiön osakkeet tulee voimassa olevien rakennuttajasopimusten mukaisesti siirtää lopullisille omistajille ja
vastaavasti osakkeiden hallinta luovuttaa 30.9.2015 ennen samana päivänä pidettävää yhtiön ylimääräistä yhtiökokousta.

2

Hyväksyä asuntotuotantotoimiston hallussa olevien osakkeiden luovutuksen ja kehottaa kiinteistövirastoa huolehtimaan näiden sekä omassa hallinnassaan olevien Arabian Palvelu Oy:n osakkeiden vastikkeettomasta luovuttamisesta voimassa olevien rakennuttamissopimusten edellyttämällä tavalla lopullisille osakkaille yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti 30.9.2015 mennessä ja allekirjoittamaan osakeluovutukseen liittyvät asiakirjat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Arabian Palvelu Oy, yhtiöjärjestys 9.7.2015

2

Arabian Palvelu Oyn perustaminen ja rakennuttamissopimus, Khs 10.6.2002 (877 §)

3

Arabian Palvelu Oyn toimialueen laajentaminen, Khs 11.10.2004 (1248 §)

4

Arabian Palvelu Oy, rakennuttaja- ja liittymissopimus, Khs 5.5.2008 (682 §)

5

Arabian Palvelu Oyn osakkeet, yhteenveto 7.8.2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Arabian Palvelu Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Arabian Palvelu Oy:n perustaminen ja toimiala sekä rakennuttaja- ja liittymissopimukset

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus päätti 10.6.2002 (877 §) Arabianrannan asemakaava-alueen kaupungin maalla tapahtuvan asuntorakentamisen aloitusalueen asuntotonttien maanvuokrasopimusehtojen toteuttamiseksi perustaa Arabianrannan palveluyhtiön, Arabian Palvelu Oy, ja samalla hyväksyä yhtiösopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja rakennuttaja- ja liittymissopimuksen alueelle.

Toimialuetta on sittemmin laajennettu ja uusia alueita koskevat rakennuttaja- ja liittymissopimukset hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksin 11.10.2004 (1248 §) ja 5.5.2008 (682 §).

Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokrata sekä hallita ja ylläpitää Arabianrannan aluetta palvelevia
pysäköintialueita tai tiloja, yhteispiha-alueita ja niiden taidehankkeita ja kerhotiloja. Yhtiö antaa vuokralle
pysäköintipaikkoja ja kerhotiloja. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa ja ylläpitää osakkaiden käytössä olevaa alueellista tietoverkkoa.

Yhtiön käyttökustannukset katetaan osakkeenomistajien kuukausittain suorittamilla autopaikkojen, yhteispihojen ja niiden taidehankkeiden, kerhotilojen ja tietoverkon käyttömaksuilla.

Yhtiön ja osakkaiden välillä solmituissa sopimuksissa määritellyillä toiminta-alueilla liittymismaksut määritetään erikseen niin, että osakkaat vastaavat niiden suorittamisesta, mahdollisesta lisälainoituksesta ja sen aiheuttamista pääomakuluista toiminta-aluekohtaisesti. Varsinaisten
käyttökustannusten osalta noudatetaan yhtiön toimialueella yhtenäistä hinnoittelua.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.

Yhtiön yhtiöjärjestys ja voimassa olevat rakennuttaja- ja liittymissopimukset ovat liitteinä 1 - 4 ja elokuussa 2015 päivitetty osake- ja osakasluettelo liitteenä 5.

Osakkeiden omistuksen ja hallinnan siirtäminen lopullisille omistajille

Yhtiön osakkeet jätettiin perustajayhteisöjen eli rakentajien ja rakennuttajien omistukseen ja haltuun siihen saakka, kunnes ne pysäköinti- ja yhteistilasopimusten ehtojen mukaisesti tulevat luovutettaviksi alueen maanvuokralaisille ja tontinomistajille (=osakasyhteisöt, lopulliset omistajat). Osakkeet tulee siirtää perustajaosakkailta näille palveluyhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana, kuitenkin viimeistään alueen pysäköinti-, yhteispiha- ja kerhotilajärjestelmien sekä alueellisen valokuituverkoston tultua valmiiksi rakennetuksi.

Kaupungin suoraan tai välillisesti omistamien osakasyhteisöjen osakkeet ovat vielä kiinteistöviraston ja asuntotuotantotoimiston hallinnassa. Nämä tulee luovuttaa lopullisille osakasyhteisöille Arabian Palvelu Oy:n hallituksen ilmoittamana ajankohtana 30.9.2015. Kiinteistöviraston ja asuntotuotantotoimiston tulee siksi yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa valmistella osakkeiden luovutukset niin, että luovuttaminen on viimeistään tuolloin mahdollista. Siirtohinta sisältyy osakasyhteisön hankinta-arvoon, joten osakkeet on perusteltua luovuttaa vastikkeetta. Mahdollisen varainsiirtoveron suorittaa siirronsaaja.

Osakkeiden luovutus lopullisille osakkaille tuolloin on tärkeää, jotta nämä pääsevät rakennuttamis- ja liittymissopimusten mukaisesti sen jälkeen tuona päivänä pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa toimimaan osakkaan asemassa ja äänivallalla ja näin siirtämään yhtiön hallinnon rakennuttajilta itselleen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Arabian Palvelu Oy, yhtiöjärjestys 9.7.2015

2

Arabian Palvelu Oyn perustaminen ja rakennuttamissopimus, Khs 10.6.2002 (877 §)

3

Arabian Palvelu Oyn toimialueen laajentaminen, Khs 11.10.2004 (1248 §)

4

Arabian Palvelu Oy, rakennuttaja- ja liittymissopimus, Khs 5.5.2008 (682 §)

5

Arabian Palvelu Oyn osakkeet, yhteenveto 7.8.2015

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Arabian Palvelu Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asuntotuotantotoimisto

Oikeuspalvelut

Tilakeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566