Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

07.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 810

V 23.9.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen päivänä

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 47 muuta valtuutettua esittävät, että Helsinki liputtaisi jatkossa viittomakielen päivänä (12.2.) kuurojenopetuksen isän Carl Oscar Malmin syntymäpäivänä.

Kuurojen Liitto ry:n liittokokous päätti vuonna 2009, että vuosittain vietetään erityistä viittomakielen päivää. Päivä on tarkoitettu Suomen kuurojen oman äidinkielen, suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen, juhlapäiväksi. Viittomakielen päivää on vietetty vuodesta 2010 alkaen.

Kaupunginhallitus toteaa, että viralliset liputuspäivät on määrätty Suomen lipulla liputtamisesta annetussa asetuksessa. Jokavuotisia virallisia liputuspäiviä on kuusi. Lisäksi virallisia liputuspäiviä ovat vaalipäivät sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaansa. Muita vakiintuneita liputuspäiviä on vuosittain kolmetoista ja ne on merkitty Helsingin yliopiston toimittamaan Valtiokalenteriin. Lisäksi Valtiokalenterin luettelossa mainitaan myös saamelaisten viralliset liputuspäivät erikseen.

Kaupunginhallituksen vahvistaman liputusohjeen (12.1.2015, 41 §) mukaan Kaupungintalolla järjestetään em. liputuspäivien lisäksi liputus muiden Pohjoismaiden kansallispäivinä, Ahvenanmaan itsehallintopäivänä sekä saamelaisten ja romanien kansallispäivänä.

Suomen liputuskäytäntö on salliva. Myös muina kuin virallisina, vakiintuneina tai sisäasiainministeriön suosittelemina liputuspäivinä voi liputtaa, kun siihen katsotaan olevan aihetta.

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että Helsingin yliopiston almanakkatoimisto on hyväksynyt saamelaisten kansallispäivän mukaan Suomen kalenterin juhlapäivien luetteloon vuodesta 2004 alkaen ja romanien kansallispäivän 8.4. vuosikerrasta 2014 alkaen. Viittomakielen päivää ei mainita. Toisaalta saamelaisten, romanien ja viittomakielisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet on mainittu perustuslain 17 §:ssä.

Kaupunginhallitus toteaa, että viittomakielen päivänä liputtamiselle Helsingin kaupungintalon edustalla ei ole estettä, mutta että aloite ei anna aihetta muuttaa kaupungin liputusohjetta, jossa käsitellään kansallispäivään rinnastettavia liputusperiaatteita.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566