Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

10.08.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 709

Valtuutettu Helena Kantolan aloite Tapanilan alueen kouluverkkotarkastelusta

HEL 2015-000529 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Helena Kantolan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja 12 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Tapanilan ala-aste poistetaan kouluverkkotarkastelusta ja Tapanilan ala-asteen ja Hiidenkiven peruskoulun oppilaaksiottoalueet yhdistetään tarvittaessa laajennetuksi oppilaaksiottoalueeksi.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen sellaiseen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua. Valtuutettu Kantolan aloitteen on allekirjoittanut 12 muuta valtuutettua.

Kaupunginhallitus on 4.5.2015 § 466 päättänyt hylätä esityksen Tapanilan ala-asteen koulun ja Hiidenkiven peruskoulun hallinnollisesta yhdistämisestä. Aloite on tehty ennen kaupunginhallituksen päätöstä.

Kaupunginhallitukselle tehty esitys perustui sen aiemmin hyväksymiin opetustoimen palveluverkon kehittämisen tavoitteisiin, joiden mukaan kaupungin järjestämä suomenkielinen perusopetus pyritään kokoamaan yhtenäisiin, vähintään kaksisarjaisiin peruskouluihin, joissa on kaikki vuosiluokat. Suutarilan, Tapanilan ja Tapulikaupungin alueella oli tehty palveluverkon kokonaistarkastelu, jonka seurauksena opetuslautakunta oli esittänyt kaupunginhallitukselle Tapanilan ala-asteen ja Hiidenkiven peruskoulun ja toisaalta Töyrynummen ala-asteen ja Suutarilan yläasteen yhdistämistä yhtenäisiksi peruskouluiksi.

Koska kaupunginhallitus hylkäsi esityksen Tapanilan ala-asteen ja Hiidenkiven peruskoulun hallinnollisesta yhdistämisestä, Tapanilan alueen kouluverkkotarkastelu ei sellaisenaan jatku. Aloite ei siten anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Opetuslautakunta on aloitteen johdosta antamassaan lausunnossa todennut, että kaikki oppilaat mahtuvat alueella sijaitseviin kolmeen kouluun, eikä laajennettu oppilaaksiottoalue toisi muutosta koulujen kokoihin.

Opetuslautakunta toteaa lausunnossaan lisäksi, että tilakeskus on saanut vuonna 2014 opetus- ja kulttuuriministeriöltä 240 000 euroa Tapanilan ala-asteen päärakennuksen sisäilmakorjauksia varten. Sisäilmakorjaukset on tehty pääosin vuonna 2014, ja katon korjaus tehdään kuluvana vuonna. B-rakennuksessa sijaitsevia liikuntatiloja korjataan parhaillaan ja ne ovat valmiit lukuvuoden 2015−2016 alkaessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Helena Kantolan aloite

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Esitysteksti

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 26.05.2015 § 89

HEL 2015-000529 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus hylkäsi 4.5.2015 Tapanilan ala-asteen koulun ja Hiidenkiven peruskoulun hallinnollista yhdistämistä koskevan opetuslautakunnan esityksen.

Kaupungin väestöennusteen mukaan Hiidenkiven peruskoulun ja Tapanilan ala-asteen oppilaaksiottoalueella asuvien 6–11-vuotiaiden määrä kasvaa 24:llä. Maatullin ala-asteen oppilaaksiottoalueella, joka sijaitsee Tapulikaupungissa, 6–11-vuotiaiden määrä kasvaa 84:llä. 12–14-vuotiaiden määrä Hiidenkiven, Tapanilan ja Maatullin alueella kasvaa 89:llä vuosina 2015-2024. Kaikki oppilaat mahtuvat alueella sijaitseviin kolmeen kouluun.

Oppilaiden hyvinvointi oli otettu huomioon, kun esitystä koulujen yhdistämisestä valmisteltiin. Molempien koulujen opettajille olisi turvattu työskentelymahdollisuus yhdistyvässä koulussa. Oppilailla olisi jatkaneet nykyiset opettajat. Opettajien joustava käyttö eri vuosiluokilla olisi ollut joustavaa. Oppilashuoltohenkilöstö olisi ollut kaikilla oppilailla sama koko peruskoulun ajan. Koulun käytössä olisi ollut tutut rakennukset, kun molempien koulujen rakennukset, yhteensä kolme, olisi ollut uuden yhdistyvän peruskoulun käytössä. Oppilaaksiottoalueen muutosehdotuksella Tapanilan ala-asteen ja Maatullin ala-asteen oppilaaksiottoalueen rajaa olisi tarkistettu. Suutarilan alueen koulujen osalta on oma ehdotus. Oppilaiden koulupolut säilyivät esityksessä nykyisillä asuinalueilla.

Tilakeskus on saanut vuonna 2014 opetus- ja kulttuuriministeriöltä 240 000 euroa Tapanilan ala-asteen päärakennuksen sisäilmakorjauksia varten. Korjaustyöt on tehty pääosin vuonna 2014. Katon korjaus tehdään 2015. Koulun liikuntatiloja, jotka sijaitsevat B-rakennuksessa, korjataan ja ne ovat valmiit lukuvuoden 2015-2016 alkaessa.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 14.4.2015 lukuvuoden 2015-2016 enimmäisoppilasmäärät 1. luokille. Tapanilan ala-asteen koulun enimmäisoppilasmäärä syksyllä 2015 on 33 oppilasta. Koulun eri luokilla on tällä hetkellä 30-36 oppilaita. Lisäksi koulussa on 2 pienryhmää. Laajennettu oppilaaksiottoalue ei toisi muutosta koulun kokoon.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274

outi.salo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566