Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

10.08.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 714

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi; Keskustakirjastoon suunnitellun saunan markkinaehtoisuus

HEL 2015-001465 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.1.2015 (32 §) hyväksymän toivomusponnen (Silvia Modig) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Modig Silvia, toivomusponsi 1, Kvsto 28.1.2015 asia 9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 28.1.2015 (32 §) keskustakirjaston hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään miten saunaa ylläpitävä yritys pystyy toimimaan tiloissa markkinaehtoisesti eikä saunan yritystoiminta tai sen ylläpito vaadi kaupungilta jatkossa lisäpanostuksia." (Silvia Modig)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta

Kiinteistölautakunta ja kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoivat ponnen johdosta päätöshistoriasta ilmenevät lausunnot, joissa todettiin mm. seuraavaa:

Saunaa ylläpitävän yrityksen toimiminen Keskustakirjaston tiloissa markkinaehtoisesti, ilman ulkopuolista lisätukea, vaikuttaa seuraavin perustein epärealistiselta.

Keskustakirjastossa sijaitsevan saunaosaston todelliset, investointikustannuksiin perustuvat vuokrakustannukset (investointi- ja ylläpitovuokra yhteensä) muodostuisivat liian suuriksi verrattuna siihen, mitä markkinaehtoisesti toimivan saunayrittäjän arvioidaan voivan maksaa. Tilakeskuksen laatiman vuokralaskelman mukaan Keskustakirjaston tilojen todellinen vuokrakustannus (ilman 30 000 000 euron valtion tuen vähentämistä) on 42,4 euroa/m²/kk. Tilakeskuksen ulkopuoliselta asiantuntijalta pyytämän arvion mukaan saunaosastosta Keskustakirjaston ylemmissä kerroksissa olisi kuitenkin perittävissä vuokraa vain noin 10 euroa/m²/kk.

Saunan ulosvuokraaminen alle todellisten vuokrakustannusten voisi johtaa tilanteeseen, jossa EU:n säännökset valtiontukien etukäteisilmoittamisesta tulisivat sovellettaviksi. Edellä mainituilla vuokrilla julkisen tuen tarve saunan vuokrakustannuksiin muodostuisi 32,4 euroksi/m² ja tuen määrä nousisi kolmessa vuodessa noin 266 000 euroon (228 m² x 32,4 euroa/m²/kk x 12 kk x 3 vuotta). Koska tuen määrä ylittää EU:n ns. de minimis  -asetuksen enimmäismäärän 200 000 euroa kolmen verovuoden jaksolla, on mahdollista, että tilojen vuokraaminen alle todellisten vuokrakustannusten katsottaisiin valtiontueksi.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa samoin lausunnossaan vaikuttavan mahdottomalta vuokrata keskustakirjaston saunaosasto markkinaehtoisesti siten, että saunaosastosta perittävä vuokra kattaisi investointikustannusten perusteella lasketut vuokrakustannukset (pääoma- ja ylläpitovuokran).

Saunatilojen sijasta tiloihin voidaan rakentaa tarpeen mukaan joustavasti muunneltavia opetus-, neuvotteluhuoneita ja/tai työtiloja asiakaskäyttöön. Näitä voidaan myös vuokrata ulos.

Rakentamiskustannuksiin saunasta luopuminen ja muuttaminen neuvottelutiloiksi merkitsee noin 120 000 euron nettosäästöä.

Esittelijä viittaa lausuntoihin ja toteaa, ettei saunan toimiminen markkinaehtoisesti ilman ulkopuolista lisätukea Keskustakirjasto-rakennuksessa liene mahdollista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Modig Silvia, toivomusponsi 1, Kvsto 28.1.2015 asia 9

Tiedoksi

Toivomusponnen esittäjä

Kiinteistölautakunta

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 28.04.2015 § 201

HEL 2015-001465 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Silvia Modigin toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Saunaa ylläpitävän yrityksen toimiminen Keskustakirjaston tiloissa markkinaehtoisesti, ilman ulkopuolista lisätukea, vaikuttaa epärealistiselta jäljempänä esitetyin perustein.

Keskustakirjastossa sijaitsevan saunaosaston todelliset, investointikustannuksiin perustuvat vuokrakustannukset (investointi- ja ylläpitovuokra yhteensä) ovat liian suuret verrattuna siihen, mitä markkinaehtoisesti toimivan saunayrittäjän arvioidaan voivan maksaa. Tilakeskuksen laatiman vuokralaskelman mukaan Keskustakirjaston tilojen todellinen vuokrakustannus (ilman 30 000 000 euron valtion tuen vähentämistä) on 42,4 euroa/m²/kk. Tilakeskuksen ulkopuoliselta asiantuntijalta pyytämän arvion mukaan saunaosastosta Keskustakirjaston ylemmissä kerroksissa voisi periä vuokraa 10 euroa/m²/kk.

Lisäksi kiinteistölautakunta toteaa, että saunan ulosvuokraaminen alle todellisten vuokrakustannusten voisi johtaa tilanteeseen, jossa EU:n säännökset valtiontukien etukäteisilmoittamisesta tulisivat sovellettaviksi. Edellä mainituilla vuokrilla julkisen tuen tarve saunan vuokrakustannuksiin muodostuisi 32,4 euroksi/m² ja tuen määrä nousisi kolmessa vuodessa noin 266 000 euroon (228 m² x 32,4 euroa/m²/kk x 12 kk x 3 vuotta). Koska tuen määrä ylittää EU:n ns. de minimis  -asetuksen enimmäismäärän 200 000 euroa kolmen verovuoden jaksolla, on mahdollista, että tilojen vuokraamista alle todellisten vuokrakustannusten on pidettävä valtiontukena, johon sovelletaan EU:n valtiontukisäännöksiä. Tällöin myönnettävä tuki olisi hyväksytettävä etukäteen EU-komissiossa ennen tuen myöntämistä.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Päivi Etelämäki, arkkitehti, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 21.04.2015 § 53

HEL 2015-001465 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Tilakeskukselta saadun arvion perusteella vaikutta mahdottomalta vuokrata keskustakirjaston saunaosasto markkinaehtoisesti siten, että saunaosastosta perittävä vuokra kattaisi investointikustannusten perusteella lasketut vuokrakustannukset (pääoma- ja ylläpitovuokran).

Tilakeskuksen laatiman vuokralaskelman mukaan tilojen vuokra ilman valtiontukea on 42,4 euroa/m²/kk. Ulkopuoliselta asiantuntijalta (Newsec) pyydetyn arvion mukaan keskustakirjaston ylemmissä kerroksissa sijaitsevasta saunaosastosta voisi saada vuokraa 10 euroa/m²/kk.

Euroopan komissio hyväksyi 18.12.2013 vähämerkityksistä [julkista] tukea koskevan asetuksen, jossa säädetään de minimis –rajaksi enintään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana. Edellä mainituilla summilla julkinen tuki saunatoiminnalle muodostuisi 32,4 euroa neliöltä, koska talon bruttovuokra (ilman valtiontukea) on noin 42,4 euroa/m². Kolmessa vuodessa tukisumma nousisi noin 266 000 euroon (228 m²*32,4 euroa/m² /kk*12 kk*3 (vuotta) = 265 939 euroa).

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa, että saatujen tarkennettujen taloustietojen nojalla saunatoiminnan ylläpitäminen johtaa EU:n de minimis –säännöksen alarajan ylittämiseen.

Saunatilojen sijasta tiloihin voidaan rakentaa tarpeen mukaan joustavasti muunneltavia opetus-, neuvotteluhuoneita ja/tai työtiloja asiakaskäyttöön. Näitä voidaan myös vuokrata ulos.

Rakentamiskustannuksiin saunasta luopuminen ja muuttaminen neuvottelutiloiksi merkitsee noin 120 000 euron nettosäästöä.

Käsittely

21.04.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Timo Vuori: Lisätään seuraavat isoilla kirjaimilla merkityt sanat tekstiin:

Kuudes kappale:

Saunatilojen sijasta tiloihin voidaan rakentaa TARPEEN MUKAAN JOUSTAVASTI MUUNNELTAVIA OPETUS-, neuvotteluhuoneita ja/tai työtiloja asiakaskäyttöön.

Kannattajat: Johanna Sydänmaa

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään seuraavat isoilla kirjaimilla merkityt sanat tekstiin: Kuudes kappale: Saunatilojen sijasta tiloihin voidaan rakentaa TARPEEN MUKAAN JOUSTAVASTI MUUNNELTAVIA OPETUS-, neuvotteluhuoneita ja/tai työtiloja asiakaskäyttöön.

Jaa-äänet: 1
Juha-Pekka Väisänen

Ei-äänet: 7
Jaana Alaja, Verna Castren, Risto Kolanen, Toivo Laitinen, Sami Muttilainen, Johanna Sydänmaa, Timo Vuori

Tyhjä: 0
 

Poissa: 1
Päivi Storgård

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Pirjo Lipasti, johtava suunnittelija, puhelin: 310 85592

pirjo.lipasti(a)hel.fi

Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566