Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

10.08.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 692

V 26.8.2015, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenten valinta

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Verna Castrénille vapautuksen kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita _____________ Johanna Sumuvuoren uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Jani Ryhäselle vapautuksen kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita _____________ Jaana Alajan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Verna Castrénin eronpyyntö

2

Jani Ryhäsen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Verna Castrénin (Vihr.) ja Jani Ryhäsen (SDP) 16.1.2013 (§ 5) kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Verna Castrén pyytää 26.6.2015 ja Jani Ryhänen 1.7.2015 eroa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 33 § mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:ssä (365/1995) määrätyn mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Verna Castrénin eronpyyntö

2

Jani Ryhäsen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566