Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

10.08.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 715

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi; ammatti- ja korkeakoulujen sitouttaminen kirjastohankkeeseen

HEL 2015-001484 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.1.2015 (32 §) hyväksymän toivomusponnen (Laura Kolbe) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kolbe Laura, toivomusponsi 2, Kvsto 28.1.2015 asia 9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 28.1.2015 (65 §) keskustakirjaston hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että selvitetään miten helsinkiläiset ammatti- ja korkeakoulut ja niiden ylioppilaskunnat voitaisiin sitouttaa kirjastohakkeeseen." (Laura Kolbe)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi ponnen johdosta päätöshistoriasta ilmenevän lausunnon, jossa todettiin mm. seuraavaa:

Keskustakirjaston suunnittelu ja valmistuminen antavat monipuolisia yhteistoimintamahdollisuuksia myös kaupungin korkeampien oppilaitosten kanssa.

Jo nykyisellään Helsingissä eri organisaatioissa toimivien kirjastojen välillä on monipuolista yhteistyötä. Tiedon ja kokemusten vaihto on jatkuvaa. Asiakkaatkin ovat pitkälti yhteisiä. Tämä näkyy toistaiseksi esimerkiksi Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston merkittävänä ylikäyttönä, jota oletettavasti helpottavat Töölön kirjaston remontin valmistuminen 2016 ja keskustakirjaston aukeaminen 2018.

Helsinkiläiset arkkitehtonisesti arvokkaat kirjastot ovat syksyllä 2014 käynnistäneet matkailutoimiston kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on nostaa helsinkiläisten kirjastojen profiilia matkailukohteina ja samalla tuoda esiin suomalaista demokraattista tiedonvälitysmallia kaikille avoimine kirjastoineen. Hankkeen työnimenä on ’Maailman paras kirjastokaupunki’.

Keskustakirjaston suunnitteluun liittyvät olennaisesti vaikuttajaverkostotapaamiset, joihin kutsutaan eri sidosryhmiä mukaan lukien pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien hallitukset. Tulevien vaikuttajaverkostotapaamisten listalla on myös Helsingin yliopiston ja koko pääkaupunkiseudun kirjastojen tapaaminen.

Keskustakirjaston suunnitteluvaiheessa erityisesti Aalto-yliopisto on tukenut aktiivisesti kirjaston kehittämisprojekteja. Vastaavia yhteistyöhankkeita selvitetään myös muiden pääkaupunkiseudun oppilaitosten kanssa.

Kaikki ovat tervetulleita kirjastoon, joten keskustakirjaston tilat ovat myös opiskelijoiden käytössä. Opiskelijat ovat markkinointikohteemme erityisesti lukuvuosien alkaessa. Keskustakirjaston avauduttua ylioppilaskunnat voivat järjestää tapahtumia, työpajoja ja muita tilaisuuksia kirjaston tiloissa.

Esittelijä viittaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausuntoon ja toteaa, että ponnessa tarkoitettuihin toimiin on ryhdytty ja sellaisia on kirjaston jatkosuunnittelun ja toiminnallisen kehittämisen rinnalla vireillä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kolbe Laura, toivomusponsi 2, Kvsto 28.1.2015 asia 9

Tiedoksi

Toivomusponnen esittäjä

Kiinteistövirasto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 21.04.2015 § 52

HEL 2015-001484 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Keskustakirjaston suunnittelu ja valmistuminen antavat monipuolisia yhteistoimintamahdollisuuksia myös kaupungin korkeampien oppilaitosten kanssa.

Jo nykyisellään Helsingissä eri organisaatioissa toimivien kirjastojen välillä on monipuolista yhteistyötä. Tiedon ja kokemusten vaihto on jatkuvaa. Asiakkaatkin ovat pitkälti yhteisiä. Tämä näkyy toistaiseksi esimerkiksi Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston merkittävänä ylikäyttönä, jota oletettavasti helpottavat Töölön kirjaston remontin valmistuminen 2016 ja keskustakirjaston aukeaminen 2018.

Helsinkiläiset arkkitehtonisesti arvokkaat kirjastot ovat syksyllä 2014 käynnistäneet matkailutoimiston kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on nostaa helsinkiläisten kirjastojen profiilia matkailukohteina ja samalla tuoda esiin suomalaista demokraattista tiedonvälitysmallia kaikille avoimine kirjastoineen. Hankkeen työnimenä on ’Maailman paras kirjastokaupunki’.

Keskustakirjaston suunnitteluun liittyvät olennaisesti vaikuttajaverkostotapaamiset, joihin kutsutaan eri sidosryhmiä mukaan lukien pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien hallitukset. Tulevien vaikuttajaverkostotapaamisten listalla on myös Helsingin yliopiston ja koko pääkaupunkiseudun kirjastojen tapaaminen.

Keskustakirjaston suunnitteluvaiheessa erityisesti Aalto-yliopisto on tukenut aktiivisesti kirjaston kehittämisprojekteja. Vastaavia yhteistyöhankkeita selvitetään myös muiden pääkaupunkiseudun oppilaitosten kanssa.

Kaikki ovat tervetulleita kirjastoon, joten keskustakirjaston tilat ovat myös opiskelijoiden käytössä. Opiskelijat ovat markkinointikohteemme erityisesti lukuvuosien alkaessa. Keskustakirjaston avauduttua ylioppilaskunnat voivat järjestää tapahtumia, työpajoja ja muita tilaisuuksia kirjaston tiloissa.

Käsittely

21.04.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Timo Vuori: Lisätään seuraavat isoilla kirjaimilla merkityt sanat tekstiin:

Kolmas kappale:
Tämä näkyy toistaiseksi esimerkiksi Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston merkittävänä
ylikäyttönä, jota OLETETTAVASTI helpottavat Töölön kirjaston remontin valmistuminen
2016 ja keskustakirjaston aukeaminen 2018.

Viides kappale:
Keskustakirjaston suunnitteluun liittyvät olennaisesti
vaikuttajaverkostotapaamiset, joihin kutsutaan eri sidosryhmiä mukaan
lukien PÄÄKAUPUNKISEUDUN ylioppilaskuntien hallitukset.

Kuudes kappale:
Keskustakirjaston suunnitteluvaiheessa erityisesti Aalto-yliopisto on
tukenut aktiivisesti kirjaston kehittämisprojekteja. Vastaavia
yhteistyöhankkeita  SELVITETÄÄN myös muiden PÄÄKAUPUNKISEUDUN oppilaitosten kanssa

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Pirjo Lipasti, johtava suunnittelija, puhelin: 310 85592

pirjo.lipasti(a)hel.fi

Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566