Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

10.08.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 708

Tietokeskuksen tilasto- ja tietopalvelupäällikön viran täyttäminen ja viran väliaikainen hoitaminen

HEL 2015-007797 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kehottaa tietokeskusta julistamaan tietokeskuksen tilasto- ja tietopalvelupäällikön viran haettavaksi siihen HAY-palkkausjärjestelmän mukaan kuuluvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä FM Ari Jaakolan hoitamaan avoinna olevaa tilasto- ja tietopalvelupäällikön virkaa 6 058,90 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Avoimen viran hoitajan määräys on voimassa 11.8.2015 lukien siihen saakka, kunnes viran vakinainen haltija ottaa viran vastaan, kauintaan kuitenkin 31.1.2016 asti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti vahvistaa vs. kaupunginjohtajan 30.6.2015 tekemän päätöksen § 95, jonka nojalla Jaakola on hoitanut 23.6.2015 avoimeksi tullutta virkaa ajanjaksolla 23.6. - 10.8.2015.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tietokeskuksen tilasto- ja tietopalvelupäällikön viran täyttäminen_KHOn_päätös.pdf

2

Tietokeskuksen kirje 29062015.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus otti 19.3.2012 päätöksellään § 290 tietokeskuksen tilasto- ja tietopalvelupäällikön virkaan FM Ari Jaakolan. Päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, jonka perusteena oli muun ohessa se, että tietokeskus oli hakumenettelyn aikana tehnyt päätöksen viran julistamisesta uudelleen haettavaksi. Oikaisuvaatimuksessa todettiin, että päätös koskien viran julistamista uudelleen haettavaksi olisi pitänyt tehdä kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallitus antoi oikaisuvaatimuksen johdosta päätöksen 18.6.2012. Siinä kaupunginhallitus katsoi, että tietokeskus oli voinut julistaa viran uudelleen haettavaksi. Hallinto-oikeus päätyi 18.3.2013 antamassaan päätöksessä samaan ratkaisuun.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään 23.6.2015, nro 1764, kumonnut hallinto-oikeuden ja kaupunginhallituksen asiassa antamat päätökset katsoen, että viran julistaminen uudestaan haettavaksi olisi pitänyt tuoda kaupunginhallituksen päätettäväksi. Koska virkaan ottamista koskeva päätös on näin kumottu, on tilasto- ja tietopalvelupäällikön virka tullut avoimeksi päätöksen antamispäivästä lukien. Virka on julistettava uudestaan haettavaksi ja avoimelle viralle on määrättävä hoitaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on liitteenä 1.

Hallintosäännön 12 §:n mukaan viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Hallintosäännön 15 §:n nojalla virkasuhteeseen ottava viranomainen määrää avoimen viran hoitajan ja hänen palkkauksensa.

Tietokeskuksen johtosäännön 12 §:n mukaan osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus, joten kaupunginhallitus  päättää viran haettavaksi julistamisesta ja avoimen viran väliaikaisesta hoitajasta.

Tietokeskus esittää kirjeessään 29.6.2015., että tilasto- ja tietopalvelupäällikön virka julistetaan haettavaksi ja että avoimen viran väliaikaiseksi hoitajaksi määrätään 23.6.2015 lukien siihen asti kunnes viran vakinainen haltija ottaa viran vastaan kauintaan kuitenkin 31.1.2016 asti FM Ari Jaakola ja että hänelle maksetaan 6058,90 euron kokonaiskuukausipalkkaa.

Tietokeskuksen kirje on liitteenä 2.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös tuli kaupungin tietoon 29.6.2015 eli kaupunginhallituksen kokoustauon aikana. Kaupunginkanslian hallinto-osasto on antanut 18.6.2015 päivätyn ohjeen kaupunginhallituksen kokousten väliaikoina sovellettavasta poikkeusmenettelystä. Ohjeen mukaan päätökset kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvissa kiireellisissä, lähinnä rutiininluontoisissa asioissa tekee tuolloin kaupunginjohtaja tai vs. kaupunginjohtaja. Päätökseen sisällytetään seuraava teksti: "Samalla kaupunginjohtaja/vs. kaupunginjohtaja päätti alistaa päätöksen kaupunginhallituksen vahvistettavaksi".

Vs. kaupunginjohtajan 30.6.2015 tekemä päätös § 95, jossa Jaakola määrätään hoitamaan avoinna olevaa tilasto- ja tietopalvelupäällikön virkaa 23.6- 10.8.2015 ilmenee päätöshistoriasta.

Päätösehdotus on tietokeskuksen esityksen mukainen, mutta niin, että avoimen viran hoitoa koskeva määräys on jaettu kahteen osaan, ajanjaksolle 23.6. - 10.8.2015 ja 11.8.2015 - 31.1.2016.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tietokeskuksen tilasto- ja tietopalvelupäällikön viran täyttäminen_KHOn_päätös.pdf

2

Tietokeskuksen kirje 29062015.pdf

Tiedoksi

Tietokeskus

Avoimen viran hoitaja

Talpa

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja 30.06.2015 § 95

HEL 2015-007797 T 01 01 01 01

Päätös

Vs. kaupunginjohtaja päätti määrätä FM Ari Jaakolan hoitamaan tietokeskuksen tilasto- ja tietopalvelupäällikön avointa virkaa ajalla 23.6.2 - 10.8.2015 virkaan kuuluvin 6058,90 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla vs. kaupunginjohtaja päätti alistaa päätöksen kaupunginhallituksen vahvistettavaksi.

Päätöksen perustelut

Tietokeskus toteaa kaupunginhallitukselle osoittamassaan kirjeessä 29.6.2015 seuraavaa:

Korkein hallinto-oikeus on 23.6.2015 antamallaan päätöksellä nro 1764 (Dnro 2546/3/13) kumonnut kaupunginhallituksen päätöksen 19.3.2012, 290§, jolla on otettu FM Ari Jaakola tietokeskuksen tilasto- ja tietopalvelupäällikön virkaan. Tilasto- ja tietopalvelupäällikön virka on näin ollen tullut avoimeksi.

Hallintosäännön 12 §:n mukaan viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan.

Hallintosäännön 15§:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Tietokeskuksen johtosäännön 12 §:n mukaan osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus näin ollen kaupunginhallitus myös päättää viran haettavaksi julistamisesta ja avoimen viran väliaikaisesta hoitajasta.

Tietokeskus esittää, että tilasto- ja tietopalvelupäällikön virka julistetaan haettavaksi.

Lisäksi tietokeskus esittää, että tilasto- ja tietopalvelupäällikön avoimen viran väliaikaiseksi hoitajaksi määrätään 23.6.2015 lukien siihen asti kunnes viran vakinainen haltija ottaa viran vastaan kauintaan kuitenkin 31.1.2016 asti FM Ari Jaakola ja että hänelle maksetaan 6058,90 euron kokonaiskuukausipalkkaa.

Tilasto- ja tietopalvelupäällikön avoimeksi tulleelle viralle on siis määrättävä viran hoitaja. Asia tulisi viedä kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kaupunginhallituksen kokousten väliaikoina sovelletaan poikkeusmenettelyä, jonka mukaan kiireellisistä asioista päättää kaupunginjohtaja tai vs. kaupunginjohtaja. Tällöin pöytäkirjaan on lisättävä maininta siitä, että asia alistetaan kaupunginhallituksen vahvistettavaksi. Samalla kun nyt tehty päätös viedään kokoustauon jälkeen kaupunginhallituksen vahvistettavaksi, tullaan  kaupunginhallitukselle viemään ehdotus tilasto- ja tietopalvelupäällikön viran julistamisesta haettavaksi ja avoimen viran hoitajan määräämisestä hakumenettelyn ajaksi tietokeskuksen kirjeessä esitetyllä tavalla.

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566