Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

10.08.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 689

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Pajamäen ja Raatikaisen sekä varatarkastajiksi jäsenet Männistön ja Modigin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Pajunen, Jussi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

+358 9 655 783

 

FI02012566