Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/4

 

22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 673

Bussiliikennetoimintaan liittyvän rahoitussopimuksen hyväksyminen

HEL 2015-007179 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osalta Helsingin Bussiliikenne Oy:n ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n väliseen luotonantoon liittyvän liitteenä olevan luonnoksen mukaisen rahoitussopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan rahoitussopimuksen kaupungin puolesta ja tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Rahoitussopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Bussiliikenne Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Nordea Rahoitus Suomi Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 25.2.2013, § 227 osaltaan hyväksyä Helsingin Bussiliikenne Oy:n tytäryhtiö HelB-Fleet Oy:n ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n väliseen luotonantoon liittyvän rahoitussopimuksen.

Rahoitussopimus liittyi vuonna 2013 toteutettuihin kalustoinvestointeihin, jotka Helsingin Bussiliikenne Oy toteutti 100 % omistamansa tytäryhtiön HelB-Fleet Oy:n kautta. Bussiliikennekonsernin kalusto oli tuolloin HelB-Fleet Oy:n taseessa. HelB-Fleet Oy fuusioitiin Helsingin Bussiliikenne Oy:öön vuonna 2014.

Helsingin Bussiliikenne Oy tarvitsee rahoitusta voittamiensa linjojen liikennöimiseen tarvittavien linja-autojen hankkimiseksi. Yhtiö on neuvotellut tarvitsemastaan rahoituksesta Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kanssa. Rahoitusyhtiö edellyttää, että rahoitussopimuksessa otetaan kantaa kaupungin omistus- ja äänioikeusosuuteen Helsingin Bussiliikenne Oy:ssä. Sopimusehdon mukaan Nordea Rahoitus Suomi Oy:llä on oikeus tarkistaa voimassa olevien rahoitussopimusten hinnoittelua tai vedota erityisehtoon, jonka mukaan sopimusten maksamattomat erät erääntyvät välittömästi maksettavaksi, jos omistus- ja/tai äänioikeusosuuksissa tapahtuu muutoksia.

Mainitun rahoitussopimuksen ehdon osalta edellytyksenä on se, että myös kaupunki on sopimuksen sopijapuolena.

Kyseinen sopimusehto liittyy rahoitusyhtiön omaa luototusta koskevaan riskienhallintaan ja on sellaisenaan tavanomainen ja markkinaehtoinen käytäntö rahoitusmarkkinoilla. Helsingin Bussiliikenne Oy ei saa järjestelyn yhteydessä kaupungilta rahoitusta tai muutakaan taloudellista etuutta, joten kyseessä ei ole julkinen tuki kaupungin tytäryhtiölle.

Rahoitussopimusluonnos vastaa sisällöltään pääosin vuonna 2013 solmittua rahoitussopimusta. Sopimusluonnokseen on tehty HelB-Fleet Oy:n fuusiosta johtuvat tekniset muutokset. Lisäksi sopimuksen kohteena olevia vastuita on muutettu siten, että sopimus koskee kaikkia Helsingin Bussiliikenne Oy:n ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n välillä voimassa olevia sekä myöhemmin allekirjoitettavia rahoitussopimuksia. Vuoden 2013 sopimus koski tuolloin voimassa olleita sekä vuoden 2013 aikana osapuolten välillä laadittavia rahoitussopimuksia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Rahoitussopimusluonnos

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Bussiliikenne Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Nordea Rahoitus Suomi Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566