Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 657

V 26.8.2015, Kaupunginhallituksen jäsenen ja toisen varapuheenjohtajan sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta

HEL 2015-007338 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Emma Karille vapautuksen kaupunginhallituksen jäsenen ja toisen varapuheenjohtajan sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista,

2.     valita Sanna Vesikansan uudeksi kaupunginhallituksen jäseneksi ja Otso Kivekkään kaupunginhallituksen toiseksi varapuheenjohtajaksi sekä

3.     valita ________________ Tuomas Rantasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen kaupunginhallituksessa on Tuomas Rantanen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Emma Karin eronpyyntö

2

Emma Karin eronpyyntöä koskeva täydennys

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Emma Karille vapautuksen kaupunginhallituksen jäsenen ja toisen varapuheenjohtajan sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista

2.     valita _____________ uudeksi kaupunginhallituksen jäseneksi ja toiseksi varapuheenjohtajaksi sekä Tuomas Rantasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen kaupunginhallituksessa on Tuomas Rantanen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Emma Karin (Vihr.) 14.1.2015 (§ 5) kaupunginhallituksen jäseneksi ja toiseksi varapuheenjohtajaksi sekä (§ 6) konsernijaoston varajäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Emma Kari pyytää 18.6.2015 eroa kaupunginhallituksen jäsenen, konsernijaoston varajäsenen ja johtamisen jaoston jäsenen luottamustoimista.

Kuntalain (365/1995) 38 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kaupunginhallituksen johtosäännön (18.9.1996) mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen, konsernijaoston ja tietotekniikkajaoston jäsenet ja varajäsenet. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä.

Konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kunnanhallitukseen kuntalain 33 ja 35 §:ssä (365/1995) määrätyn mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Emma Karin eronpyyntö

2

Emma Karin eronpyyntöä koskeva täydennys

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566