Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/10

 

22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 667

Kaupunginvaltuuston 17.6.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 17.6.2015 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2

Ei toimenpidettä.

 

 

4

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi keskusvaalilautakunnalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

6

Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

7

Kaupunginhallitus päätti kehottaa varhaiskasvatuslautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi varhaiskasvatuslautakunnalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

8

Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetuslautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi opetuslautakunnalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote HUS:lle.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveysvirastolle.

 

 

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

 

 

11

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokranantajalle.

 

 

 

Tiedoksi Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

21, 22

Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

12

Ei toimenpidettä.

 

 

23

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi. 

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

24

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

 

 

14

Kaupunginhallitus päätti perustaa nuorisotoimen 1.1.2016 voimaan tulevan johtosäännön mukaiset läntisen, pohjoisen ja itäisen nuorisotyön osastojen osastopäällikköjen virat sekä kehittämisosaston osastopäällikön viran. Kaikki virat perustetaan 1.1.2016 lukien ja 5 602 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Samalla kaupunginhallitus kehottaa nuorisoasiainkeskusta julistamaan nämä virat haettavaksi uuden johtosäännön mukaisin kelpoisuusehdoin ja edellä mainituin palkkaeduin.

 

 

 

Tiedoksi nuorisoasiankeskukselle.

 

 

25

Aloite sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

15, 16

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

17

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helen Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle (Vesihuolto), Liikennevirastolle, puolustusvoimille ja eduskunnalle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle, pelastuslautakunnalle, pelastuslaitokselle, rakennusvalvontavirastolle, taidemuseon johtokunnalle, taidemuseolle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennusvirastolle, ympäristökeskukselle, opetusvirastolle, sosiaali- ja terveysvirastolle, teknisen palvelun lautakunnalle sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

 

 

18

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

 

 

19

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helen Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennusvirastolle, ympäristölautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

20

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle (Vesihuolto).

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistöviraston geotekniselle osastolle, pelastuslautakunnalle, rakennusvirastolle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, ympäristövirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

26

Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

3

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:lle.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566