Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/9

 

22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 666

Kalliolan Senioripalvelusäätiölle myönnetyn lainan laina-ajan pidentäminen

HEL 2015-005096 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kalliolan Senioripalvelusäätiölle myönnetylle lainalle (Khs 7.12.1999, § 1605) lyhennysvapaata aikavälille 31.5.2015–30.11.2016 ja vastaavasti laina-ajan pidennystä  kahdella vuodella. Lyhennysvapaa-ajalta Kalliolan Senioripalvelusäätiö maksaa vain lainan korot. Muut lainan ehdot säilyvät ennallaan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Liitteet

1

Anomus

2

Pöytäkirjanote

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kalliolan Senioripalvelusäätiö on perustettu vuonna 1997 tarjoamaan helsinkiläisille senioreille ja ikäihmisille heidän tarpeitansa varten suunniteltua, ennaltaehkäisevää ja hoitavaa kuntoutusta. Säätiö ylläpitää Helsingin Töölössä Kuntokeidas Sandelsia, jonka tiloihin kuuluvat seniorikuntosali, liikuntasali ja allasosasto saunoineen. Säätiö tekee yhteistyötä kaupungin kanssa, mutta sosiaalivirasto ei osallistu palvelujen tuottamiseen eikä ostamiseen.

Kalliolan Senioripalvelusäätiön lainalle on aiemmin myönnetty lyhennysvapaata vuosina 2002, 2004 ja viimeksi 2010 (Khs 7.12.2010, § 1322). Säätiön hallitus hakee lyhennysvapaata aikavälille 31.5.2015–30.11.2016 vedoten tiukkaan taloustilanteeseensa ja tilikauden negatiiviseen tulokseen. Merkittävin vaikuttava tekijä on RAY:n myöntämän avustuksen loppuminen vuonna 2014. Sosiaalilautakunnalla ei ollut kokouksessaan 2.6.2015 asiasta lausuttavaa.

Esittelijä toteaa, että em. lyhennysvapaapäätöksiä lukuun ottamatta Kalliolan Senioripalvelusäätiö on lyhentänyt lainaansa moitteetta ja suunnitelman mukaisesti. Lainan vakuutena kaupungilla on riittävä määrä ko. toimitilan pantattuja osakekirjoja. Lainan pääoma on tällä hetkellä 105.139,41 € ja haettavat lykkäyserät ovat suuruudeltaan yhteensä 38.232,52 €. Lyhennysvapaa-ajalta Kalliolan Senioripalvelusäätiö maksaa vain lainan korot. Muut lainan ehdot säilyvät ennallaan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Liitteet

1

Anomus

2

Pöytäkirjanote

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.06.2015 § 206

HEL 2015-005096 T 02 05 03 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Kalliolan Senioripalvelusäätiö anoo Helsingin kaupungilta, että 7.12.1999 (§ 1605) myönnetyn lainan (3400000184) 31.5.2015 - 30.11.2016 erääntyville, yhteensä 38 232,52 euron suuruisille lyhennyksille, myönnettäisiin lykkäystä 30.11.2016 saakka siten, että laina-aikaa pidennetään vastaavasti 2 vuodella. Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan lainaa on jäljellä 31.12.2014 yhteensä 95 581,28 euroa. Kalliolan Senioripalvelusäätiö perustelee anomustaan sillä, että tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotannon (ikäihmisten liikunta- ja kuntoilupalvelut) taloudellinen tilanne on erittäin tiukka.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, ettei se sijoita asiakkaita edellä mainittuun Kalliolan Senioripalvelusäätiöön eikä sillä näin ollen ole asiasta lausuttavaa."

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566