Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 665

Määrärahan myöntäminen liikuntavirastolle Kivikon liikuntapuiston esirakentamiseen

HEL 2015-004381 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää liikuntavirastolle talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen, Khn käytettäväksi

 

700 000 euroa Kivikon liikuntapuiston esirakentamista varten.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikuntaviraston määrärajaesitys, 20.4.2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntavirasto jatkaa Kivikon liikuntapuiston esirakentamista suunnitelmien mukaisesti (asemakaava nro 11670 Kvsto 7.12.2007).

Vuonna 2000 alkaneisiin liikuntapuiston esirakentamistöihin on vuoden 2014 loppuun mennessä käytetty 0,7 milj. euroa. Esirakentamisen jatkotöihin mm. penkereen poiskuorintaan ja raivauksiin arvioidaan tarvittavan vuoden 2015 jälkeen 0,5 milj. euroa.

Esirakentamisessa hyödynnetään vuonna 2015 noin 35 000 m3 pilaantumattomia maa-aineksia. Mikäli edellä mainituille maa-aineksille ei voida osoittaa hyötykäyttöä niistä aiheutuu kuljetus- ja vastaanottokustannuksia noin 0,5 milj. euroa eri hankkeille.

Painopenkereillä mahdollistetaan liikunta-alueiden rakentamista ilman kallista esirakentamista esimerkiksi pilaristabiloinnilla. Painopenkereen tulee olla alueella vähintään kolme vuotta ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista.

Esirakentamiskustannukset käytettäessä painopengertä ovat vuonna 2014 laaditun esirakentamissuunnitelman perusteella 0,7 milj.euroa eli 30 euroa/m2. Pilaristabilointikustannukset ovat suuruusluokkaa
2,0 milj. euroa eli 100 euroa/m2. painopenger on siten
noin 1,3 milj. euroa halvempi. Edellä mainituissa kustannuksissa ei ole otettu huomioon ylijäämämaiden hyötykäytöstä saatavia säästöjä.

Määrärahaesitys

Liikuntavirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi liikuntaviraston käyttöön Kivikon liikuntapuiston esirakentamista varten 700 000 euroa.

Esittelijä toteaa, että vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu Kivikon liikuntapuiston esirakentamiseen. Esirakentamiseen tarvittava 700 000 euron määräraha tulisi myöntää liikuntavirastolle talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen, Khn käytettäväksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikuntaviraston määrärajaesitys, 20.4.2015

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566