Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 656

V 26.8.2015, Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

HEL 2015-006592 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Nils Torvaldsille vapautuksen ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista sekä

2.     valita Marcus Rantalan uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi ruotsinkieliseen työväenopistoon toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen johtokunnassa on Johanna Stenman.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Nils Torvaldsin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013 (§ 5) Nils Torvaldsin (RKP) ruotsinkielisen johtokunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Nils Torvalds pyytää 31.5.2015 vapautusta ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan puheenjohtajan tehtävästä.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen johtokuntaan kuntalain (365/1995) 33 ja 36 §:ssä määrätyn mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Nils Torvaldsin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566