Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 679

Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan ottaminen

HEL 2015-004056 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa erikoistutkija, filosofian tohtori Katja Vilkaman tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan 1.7.2015 lukien 6 058,90 euron mukaisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Mikäli virkaan valitaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu terveydentilasta saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluiden kohtaan, jossa todetaan, että henkilöarviointiin lähetettiin kaksi hakijaa lisätään seuraavaa:

Näihin kahteen päädyttiin kahdella haastattelukierroksella muodostuneen arvioinnin perusteella. AR:n alue, kulutustutkimus, on tietokeskuksen kannalta merkittävä tutkimusalue ja AR pystyi hyvin osoittamaan tutkimustaustansa yhteyden kaupunkitutkimukseen.  Lisäksi arvioinnissa kiinnitettiin huomiota hänen kokemukseensa tutkimuspäällikkönä ja tutkimustiimin vetäjänä. Katja Vilkaman vei jatkoon hänen osaamisensa kaupunkitutkimuksen piirissä sekä näkemyksellisyys, jonka hän oli tuonut esille haastatteluissa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakuilmoitus.HS

2

HakuilmoitusHBL

3

Tietokeskuksen_kirje_20052015.pdf

4

Yhteenveto hakijoista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Muut virkaa hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää ottaa erikoistutkija, filosofian tohtori Katja Vilkaman tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan 1.7.2015 lukien 6 058,90 euron mukaisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Mikäli virkaan valitaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu terveydentilasta saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti myöntää tutkimuspäällikkö Timo Cantellille eron tutkimuspäällikön virasta 1.4.2015 lukien ja kehotti samalla tietokeskusta julistamaan viran haettavaksi tietokeskuksen johtosäännössä mainituin kelpoisuusehdoin sekä HAY-palkkaluokan 21 mukaan määräytyvin palkkaeduin

Virka on ollut julkisesti haettavana 29.3.2015 - 20.4.2015. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa sekä kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa.

Tietokeskuksen johtosäännön 12 §:n mukaan osastojen päälliköt valitsee kaupunginhallitus.

Tutkimuspäällikkö johtaa kaupunkitutkimusosaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan. Tutkimuspäällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan ja virastopäällikön määräämät tehtävät. Osasto tekee ja hankkii kaupungin kannalta tarpeellisia tutkimuksia ja selvityksiä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

Tietokeskuksen johtosäännön 11 §:n mukaan tutkimuspäällikön virankelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempikorkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että eduksi katsotaan näytöt asiantuntijaorganisaation johtamistehtävistä, perehtyneisyys kaupunkitutkimusosaston toimialaan, erinomaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja kyky kehittää toimintaa asiakaslähtöisesti sekä kansainvälinen osaaminen. Lisäksi eduksi lasketaan hyvä englannin kielen taito ja muu kielitaito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 67 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on liitteenä. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto on 66 hakijalla. Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin 12 hakijaa.

Tarkasteltaessa 12 haastatellun kokemusta sekä hallinto- ja johtamistehtävistä että hakuilmoituksessa kuvattuja tutkimuspäällikön päällikön viran menestyksellisessä hoitamisessa korostuvia taitoja, kokemuksia sekä hakijoiden selvityksiä koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja muista ansioistaan, seuraavat hakijat kutsuttiin toiseen haastatteluun:

SR **********

AR **********

ML **********

PB **********

ja FT Katja Vilkama.

Ensimmäisen haastattelun suorittivat ajalla 27.4.–30.4.2015 tietokeskuksen johtaja Timo Cantell, kehittämispäällikkö Merja Koski ja Personnel Groupin  rekrytointikonsultti Timo Tuohimaa. Toisen haastattelun 13.5.2015 suorittivat tietokeskuksen johtaja Timo Cantell, tilasto- ja tietopalvelupäällikkö Ari Jaakola ja Personnel Groupin rekrytointikonsultti Timo Tuohimaa.

PB ********** on koulutukseltaan filosofian tohtori.  Hän on suorittanut tohtorintutkintonsa vuonna 2008 Helsingin yliopistossa pääaineenaan kulttuurimaantiede. Hän on työskennellyt Helsingin kaupungin tietokeskuksessa vuosina 1995–2008 tutkimuskonsultin, projektitutkijan, tutkijan ja erikoistutkijan tehtävissä. PB vastasi useista tutkimus- ja kehittämisprojekteista tietokeskuksessa, esimerkiksi kansainvälisestä Tietojohtaminen Helsingissä -hankkeesta. Vuodesta 2010 hän on työskennellyt Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa tutkijatohtorina keskittyen erityisesti julkishallinnon organisaatioihin, kuntademokratiaan, tutkimustiedon ja päätöksenteon suhteisiin sekä hallinnan verkostoihin. Vuosina 2013–2014 PB työskenteli vierailevana tutkijana Global Urban Research Unitissa Newcastlen yliopistossa.

ML ********** on koulutukseltaan hallintotieteiden tohtori.  Hän suoritti tohtorintutkintonsa vuonna 2003 Tampereen yliopistossa pääaineenaan ympäristöpolitiikka. Hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon vuonna 2009. ML toimi tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa vuosina 2005–2006. Helsingin kaupungin tietokeskuksessa hän on työskennellyt vuosina 2006–2012 erikoistutkijan tehtävässä. Tähän jaksoon sisältyy noin kolmen vuoden ajalta tutkimuspäällikön sijaisuus, jolloin hän toimi kaupunkitutkimusyksikön esimiehenä. Kaupunkitutkimusyksikössä työskenteli tuolloin noin 20 työntekijää. ML on ollut työvapaalla 1.1.2013 alkaen tietokeskuksen erikoistutkijan toimesta ja toiminut aluetieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopistolla.

AR ********** on koulutukseltaan maa- ja metsätieteen tohtori.  AR suoritti tohtorintutkintonsa vuonna 1997 Helsingin yliopistossa pääaineenaan kuluttajaekonomia. Vuosina 1998–1999 AR työskenteli Helsingin yliopistossa kuluttajaekonomian professorina. AR toimi vuosina 2000–2002 LTT-Tutkimuksessa tutkijana.  Vuosina 2000–2001 hän toimi tutkijatohtorina Helsingin kauppakorkeakoulussa ja vuosina 2002–2006 yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Työura jatkui tämän jälkeen Kuluttajatutkimuskeskuksessa erikoistutkijana ja tutkimuspäällikkönä vuodesta 2006 vuoteen 2013.  Tutkimuspäällikön virassa vuosina 2008–2013 hän johti seitsemän hengen tutkimustiimiä ja vastasi ulkopuolisen rahoituksen hakemisesta sekä kuului tutkimuslaitoksen johtoryhmään. Vuonna 2014 AR siirtyi Kilpailu- ja kuluttajavirastoon osana valtionhallinnon uudelleenorganisointia. Hän työskentelee viraston markkinatutkimusyksikössä tutkimuspäällikkönä ja on yksikön päällikön sijainen.

SR ********** on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori. Hän suoritti tohtorintutkintonsa vuonna 2006 Helsingin yliopistossa pääaineenaan yhteiskuntapolitiikka, erityisesti kaupunkitutkimus. SR työskenteli Helsingin kaupungin tietokeskuksessa vuosina 1994–1998 yhteensä 26 kuukautta määräaikaisena projektitutkijana. Vuosina 1999–2006 hän toimi tutkijana ja tutkijakoulutettavana Helsingin yliopistossa. Ura jatkui Kiinteistöalan koulutussäätiössä projektitutkijana puolen vuoden ajan vuosina 2006–2007. Sitten vuosina 2006–2010 SR toimi johtavana konsulttina Net Effect Oy:ssä tehtävänään arviointi-, tutkimus- ja konsultointiprojektien suunnittelu, toteuttaminen ja johtaminen. Vuonna 2010 SR siirtyi tutkimusjohtajaksi Turun yliopistoon johtamaan Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin kaupunkitutkimusohjelmaa. Tehtäviin kuuluu tutkimusprojektien suunnittelu, rahoituksen hankkiminen, ohjelman konseptointi ja johtaminen sekä toteuttaminen.

Katja Vilkama on koulutukseltaan filosofian tohtori. Hän suoritti tohtorintutkintonsa pääaineenaan aluetiede, kaupunkimaantiede vuonna 2011 Helsingin yliopistossa. KV toimi AFS Intercultural Programs Ry:ssä vuonna 2004 ohjelmakoordinaattorina kansainvälisen kesävaihto-ohjelmaan liittyvissä tehtävissä. Vuosina 2005–2006 hän toimi viiden kuukauden ajan avustajana työministeriössä maahanmuuttopoliittisen ohjelmaesityksen ja toimeenpano-ohjelman valmistelussa ja virkamiestyöryhmän sihteerinä sekä OECD:n International Migration Outlook Finland 2005 -raportin kirjoittajana.  Vuosina 2006–2009 KV toimi tohtorikoulutettavana ja projektitutkijana Helsingin yliopistossa Alueellinen eriytyminen ja naapurustovaikutus -tutkimusprojektissa.  Vuonna 2010–2012 KV työskenteli vastuullisena tutkijatohtorina viisi kuukautta ja projektitutkijana ja tohtorikoulututettavana 24 kuukautta NODES-tutkimusprojektissa. Tehtävät olivat kansainvälisen vertailevan tutkimushankkeen vetäminen, suunnittelu ja toteutus. KV aloitti vuonna 2012 Helsingin kaupungin tietokeskuksessa erikoistutkijana ja vastaa segregaatioon ja muuttoliikkeeseen liittyvistä tutkimustehtävistä ja vetää kaupunkitutkimusosastolla hyvinvointitiimiä sisältövastaavana sekä toiminnan koordinoijana ja suunnittelijana.

Toisen haastattelujen perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin kaksi hakijaa, AR ********** ja FT Katja Vilkama. Henkilöarvioinnin suoritti Personnel Group.

Toimenkuvan vuoksi henkilöarvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota hyviin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin sekä kehittävään johtamisotteeseen.

Esittelijä toteaa, että edellä kuvattu selostus hakumenettelystä ja hakijoiden ansioista pohjautuu tietokeskuksen kirjeeseen 28.5.2015, joka on liitteenä. Esittelijä toteaa edelleen, että kaikilla viidellä toiselle haastattelukierrokselle kutsutuista hakijoista oli näyttöä korkeatasoisesta tutkimuksellisesta osaamisesta sekä kelpoisuusvaatimukset täyttävä kokemus hallinto- ja johtamistehtävistä. Tietokeskus päätyy omassa arviossaan esittämään, että kahdesta henkilöarviointiin ohjatusta hakijasta tutkimuspäällikön virkaan otetaan erikoistutkija, filosofian tohtori Katja Vilkama. Arvioinnin perustana ovat Vilkaman koulutus, työkokemus,  sekä haastatteluissa ja henkilöarvioinnissa ilmenneet seikat. Tietokeskus toteaa, että Vilkaman erityisiä vahvuuksia ovat laaja-alainen soveltavan kaupunkitiedon ja -tutkimuksen osaaminen ja perehtyneisyys kaupunkitutkimusosaston päätehtäviin sekä syvällinen Helsinki-tieto. Hänellä on innostava ja aikaansaapa työskentelytapa, vahva kehittämisorientaatio sekä erinomaiset yhteistyö- ja organisointikyvyt. Hänellä on näyttöä projektien johtamisesta, kaupunkitutkimuksen keskeisten teemojen kehittämisestä, henkilöstön ohjaamisesta ja tiimin rakentamisesta sekä verkostojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Esittelijä viittaa tietokeskuksen perusteluihin ja toteaa, että kokonaisarvioinnin perusteella Katja Vilkamalla on parhaimmat edellytykset tutkimuspäällikön viran menestykselliseen hoitamiseen.

Kaikki hakuasiakirjat ovat nähtävillä lisätietojen antajaksi merkityllä kaupunginsihteerillä sekä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakuilmoitus.HS

2

HakuilmoitusHBL

3

Tietokeskuksen_kirje_20052015.pdf

4

Yhteenveto hakijoista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Muut virkaa hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.06.2015 § 647

HEL 2015-004056 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

08.06.2015 Poistettiin

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566