Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 662

Osasairauslomalla olevan henkilön palkka

HEL 2015-006717 T 01 02 00 00

Päätös

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ja asia poistettiin esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä poisti esityksen ennen asiasta käytävän keskustelun alkamista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tommi Majanen, Hr-asiantuntija, puhelin: 310 70227

tommi.majanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää virka- ja työehtosopimuksista poiketen, että osasairauslomalla olevalle henkilölle maksetaan täyden sairausloma-ajan palkkaa vastaava korvaus siltä ajalta, kun henkilöllä on oikeus     100 % palkkaetuihin ollessaan sairauslomalla.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että korvauksen maksaminen on mahdollista vain sillä edellytyksellä, että Kela maksaa työnantajalle hakemuksesta osasairauspäivärahan.

Esittelijän perustelut

Osasairauslomaan liittyvien käytäntöjen kehittäminen on osa kaupungin strategiaohjelmasta 2013–2016 johdettua työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämishanketta, jossa kehitetään toimia työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Osasairauslomalla henkilö työskentelee omassa työssään osa-aikaisesti sairausloman aikana, usein sen loppupuolella. Osasairausloman käyttäminen edellyttää hoitavan lääkärin lausuntoa ja sopimista esimiehen kanssa. Osasairausloma voi kestää 12-120 päivää. Osasairausloman tarkoituksena on nopeuttaa työhön paluuta ja siten tukea työkyvyn säilymistä ja työntekijän pysymistä työelämässä. Tavoitteena on lisätä osasairausloman käyttöä kokoaikaisen sairausloman sijaan.

Nykyisen käytännön mukaan henkilön ollessa osasairauslomalla hän saa osa-aikatyön mukaisen palkan (KVTES II luku 4 §) ja sen lisäksi osasairauspäivärahan itselleen. Palkkaedut jäävät tässä tapauksessa pienemmiksi kuin kokoaikaisella sairauslomalla ollessa. Osasairausloman käyttö kaupungilla onkin ollut vähäistä, vuonna 2014 sitä käytti 243 henkilöä. Palkkaus ei kannusta nopeutettua työhön paluuta, mistä syystä esitetyn osasairausloman palkkaedut tulee määritellä uudelleen.

Tavoitteena on, että henkilölle maksetaan osasairauslomalla samaa palkkaa kuin kokoaikaisella sairauslomalla ollessa silloin, kun henkilö on oikeutettu virka- ja työehtosopimuksen mukaisiin täysiin palkkaetuihin. Tästä syystä on perusteltua, että kaupunki korvaa henkilölle osa-aikatyön ja kokoaikatyön palkan välisen erotuksen edellyttäen, että Kela maksaa työnantajalle osasairauspäivärahan.

Järjestelyn katsotaan olevan myös kustannuksiltaan kannattava. Kokoaikaisella sairauslomalla olevalle palkataan usein sijainen, jolloin palkkamenot ovat kaksinkertaiset. Työantajan saama päiväraha ei tässä tapauksessa riitä kattamaan kokonaan poissaolevan henkilön palkkakustannusta. Osasairauslomalla oleva henkilö on osittain töissä, jolloin sijaistarve pienenee oleellisesti. Lisäksi henkilön saama korvaus katetaan osittain päivärahalla, joka myönnetään työnantajalle. Toimintamallilla ajatellaan olevan myös pitkän aikavälin kustannusvaikuttavuutta, kun työkykyä pystytään paremmin ylläpitämään ja työkyvyttömyyseläkkeitä torjumaan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tommi Majanen, Hr-asiantuntija, puhelin: 310 70227

tommi.majanen(a)hel.fi

Tiedoksi

Henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566