Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 661

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio eduskuntavaaleissa 2015

HEL 2015-006344 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa maksettavaksi 4 350 euroa palkkiona keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle vuoden 2015 eduskuntavaalien yhteydessä hoitamistaan tehtävistä talousarvion luvulta 1 01 (Vaalit, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi).

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Keskusvaalilautakunnan pj palkkiopyyntö eduskuntavaalit 2015.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja pyytää (4.6.2015), että hänelle suoritetaan 19.4.2015 toimitettuihin eduskuntavaaleihin liittyneiden tehtävien hoitamisesta palkkio luottamushenkilöiden palkkiosäännön 5 § 2 momentin nojalla. Luottamushenkilöiden palkkiosäännön perusteella keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan vaalikohtainen palkkio. Puheenjohtaja hakee samansuuruista palkkiota kuin edellisellä toimikaudella ja edellisissä vaaleissa eli 4 350 euron suuruista palkkiota huolimatta vuoden 2013 alussa tapahtuneista palkkioiden korotuksista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Keskusvaalilautakunnan pj palkkiopyyntö eduskuntavaalit 2015.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Esitysteksti

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566