Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 656

F 26.8.2015, Val av ledamot och ordförande i direktionen för svenska arbetarinstitutet

HEL 2015-006592 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade föreslå stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Nils Torvalds befrielse från förtroendeuppdragen som ledamot och ordförande i direktionen för svenska arbetarinstitutet

2.     välja Marcus Rantala till ny ledamot och ordförande i direktionen för svenska arbetarinstitutet för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att Johanna Stenman blir personlig ersättare för den nya ledamoten i direktionen.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

stadsdirektör

Jussi Pajunen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Nils Torvalds avskedsansökan

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (§ 5) Nils Torvalds (SFP) till ledamot och ordförande i direktionen för svenska arbetarinstitutet för mandattiden 2013–2016. Nils Torvalds anhåller 31.5.2015 om befrielse från förtroendeuppdraget som ordförande i direktionen för svenska arbetarinstitutet.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser de förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till direktionen med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

stadsdirektör

Jussi Pajunen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Nils Torvalds avskedsansökan

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566