Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 664

Määrärahan myöntäminen kiinteistölautakunnan käyttöön kaupungintalokorttelien kehittämistä varten

HEL 2015-005773 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistölautakunnan käyttöön vuoden 2015 talousarvion kohdasta 8 02 04, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

 

14 577 000 euroa Helsingin Leijona Oy:n Torikortteleiden kiinteistökehityssuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttamiseen.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2015 talousarvion kohdassa 8 02 04, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi on varauduttu mm. Elefantti-korttelin pohjoisosan perusparannuksen rakentamiseen (Aleksanterinkatu 14-18 ja Katariinankatu 1-3), Sarvikuono-korttelin Sofiankatu 4:n perusparannuksen suunnitteluun, Leijona-korttelin (Aleksanterinkatu 20-24 ja Pohjoisesplanadi 11-13) pihojen kunnostamiseen, Bockin talon pihasiiven ja Burtzin talon liiketilojen muutostöihin sekä Helleniuksen talon liiketilojen muutostöihin.

Kaupungintalokortteleiden kehittämiseen on käytetty vuosina 2010–2014 yhteensä 34,0 milj. euroa. Vuoden 2015 tarpeeksi on arvioitu talousarviossa osoitetut 14,58 miljoonan euron määrärahat. Vuoden 2015 talousarvion investointiohjelmassa vuosien 2016–2017 määrärahatarpeeksi on arvioitu 9,4 milj. euroa.

Määrärahaesitys

Kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi kiinteistölautakunnan käyttämään vuoden 2015 talousarvion kohdassa 8 02 04, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäviksi osoitetut määrärahat 14,58 miljoonaa euroa vuoden 2015 talonrakennusinvestointiohjelman toteuttamiseen.

Esittelijä toteaa, että vuoden 2015 talousarvion kohdassa 8 02 04, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi on varauduttu em. korttelien kehittämishankkeisiin 14 577 000 eurolla, joka tulisi myöntää kiinteistölautakunnan käyttöön.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Tiedoksi

Tilakeskus

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 28.05.2015 § 243

HEL 2015-005773 T 02 02 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi kiinteistölautakunnan käyttämään vuoden 2015 talousarvion kohdassa 8 02 04, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäviksi osoitetut määrärahat 14,58 miljoonaa euroa vuoden 2015 talonrakennusinvestointiohjelman toteuttamiseen.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Mårten Lindholm, hankeohjelmoija, puhelin: 310 31831

marten.lindholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566