Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/6

 

22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 686

Rakennusvalvontaviraston kahden toimen muuttaminen viraksi

HEL 2015-005149 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että rakennusvalvontaviraston insinöörin ja arkkitehdin seuraavat työsuhteiset tehtävät muutetaan viroiksi 1.7.2015 lukien:

Vakanssi

Työsuhteinen nimike

Uusi virkanimike

 

 

 

 

 

 

 

017635

insinööri

tarkastusinsinööri

 

avoin

017675

arkkitehti

arkkitehti

 

avoin

 

 

 

 

 

 

Molemmat vakanssit ovat tällä hetkellä avoinna, joten suostumuksia toimen muuttamisesta viraksi ei tarvita.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusvalvontaviraston esitys kahden toimen muutttamisesta viraksi

2

Päätös insinöörin toimen uudelleen järjestelystä

3

Päätös lupasihteerin toimen muuttamisesta arkkitehdiksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennusvalvontavirasto esittää (20.5.2015) päätösehdotuksessa mainittua virkamuutosta. Järjestely koskee kahta vakanssia, joista toinen on sijoitettu rakennusteknisen osaston talotekniikkayksikköön ja toinen kaupunkikuvaosaston lupayksikköön.

Kuntalain 44 § 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Kaupunginhallitus päättää muiden kuin kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Rakennusvalvontavirasto esittää, että rakennusteknisen osaston talotekniikkayksikköön sijoitetun insinöörin toimen (vakanssi 017635, tehtäväkohtainen palkka 3 278,34 euroa) tilalle perustetaan tarkastusinsinöörin virka 1.7.2015 lukien. Viraston vuoden 2015 talousarviossa on määrärahat palkkoihin. Tarkastusinsinöörin tehtävät ovat julkisen vallan käyttöä ja tehtäviin kuuluu mm. lupien ennakkoneuvotteluja, oman erityisalan viranomaisneuvottelujen johtaminen, erityissuunnittelijoiden kelpoisuudesta päättäminen ja erityissuunnitelmien arviointi, vaativien kohteiden lvi-aloitus- ja seurantakokousten johtaminen, lvi-loppukatselmukset, MRL 125.6 §:n mukaiset rakennuslupapäätökset jne. Talotekniikkayksikössä on ennestään 9 tarkastusinsinöörin vakanssia, jotka kaikki ovat virkoja.

Edelleen rakennusvalvontavirasto esittää, että kaupunkikuvaosaston lupayksikköön sijoitetun arkkitehdin toimen (vakanssi 017675, tehtäväkohtainen palkka enintään 3 991,16 euroa) tilalle perustetaan vastaava arkkitehdin virka 1.7.2015 lukien. Viraston vuoden 2015 talousarviossa on määrärahat palkkoihin.  Kaupunkikuvaosaston arkkitehdin tehtävät ovat julkisen vallan käyttöä ja tehtäviin kuuluu mm. rakennuslupahakemusten käsittely ja niistä päättäminen subdelegoinnin mukaisesti, ennakkoneuvottelut asiakkaiden kanssa, suunnittelijoiden pätevyyden/kelpoisuuden arviointi, rakennusaikaisten muutosten hyväksyminen jne. Kaupunkikuvaosastolla on ennestään 15 arkkitehdin vakanssia, jotka kaikki ovat virkoja.

Rakennusvalvonnan johtosäännön 1 §:n mukaan Helsingin kaupungin rakennuslautakunta toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena. Lautakunnan alaisuudessa toimii Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto. Rakennuslautakunta on viimeksi 9.12.2014 määrännyt ne vakanssit/virat, joiden kulloisetkin viranhaltijat kukin osaltaan huolehtivat maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä rakennustarkastajalle säädetyistä tehtävistä.  Em. virkoja/vakansseja on tällä hetkellä yhteensä 71. Mikäli kaupunginhallitus päättää rakennusvalvontaviraston esityksestä muuttaa insinöörin toimen  tarkastusinsinöörin viraksi ja arkkitehdin toimen arkkitehdin viraksi, tekee rakennuslautakunta vastaavan määräyksen myös näiden kahden vakanssin osalta.

Molemmat tehtävät ovat tällä hetkellä avoinna, joten suostumuksia toimen muuttamisesta viraksi ei tarvita.

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto on antanut asiasta lausunnon, eikä sillä ole esityksestä huomautettavaa.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on puoltanut rakennusvalvontaviraston esitystä edellyttäen, että muutos ei aiheuta heijastusvaikutuksia muihin palkkoihin.

Esittelijä toteaa, että viroista maksettava tehtäväkohtainen palkka sijoittuu viraston muiden vastaavien vakanssien tehtäväkohtaisen palkan tasolle.

Esittelijä toteaa lisäksi, että kyseessä oleva arkkitehdin toimi on entinen lupasihteerin toimi, joka on rakennusvalvontaviraston virastopäällikön päätöksellä 25.3.2015 muutettu arkkitehdiksi ja samalla on lakkautettu mikrokuvaussihteerin toimi. Vakanssin lopettamisesta säästyvät rahat käytetään arkkitehdin palkkauksen tarkistamiseen vastaavien vakanssien tasolle.

Asia on ollut esillä rakennuslautakunnassa talousarvioehdotuksen 2016 käsittelyn yhteydessä 5.5.2015.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusvalvontaviraston esitys kahden toimen muutttamisesta viraksi

2

Päätös insinöörin toimen uudelleen järjestelystä

3

Päätös lupasihteerin toimen muuttamisesta arkkitehdiksi

Tiedoksi

Henkilöstöosasto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Rakennusvalvontavirasto

Rakennuslautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566