Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 660

Kaupungin henkilöstöraportti 2014

HEL 2015-004828 T 01 00 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2014.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Henkilostoraportti2014.pdf

2

Henkilöstötoimikunnan lausunto 23.4.2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2014 henkilöstöraportti antaa kokonaiskuvan kaupungin henkilöstöstä ja niistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä, joilla toteutetaan vuosien 2013 – 2016 strategiaohjelman tavoitteita.

Henkilöstöraportti on uusiutunut ulkoasultaan ja rakenteeltaan. Sen toivotaan olevan helpommin luettavissa ja kiinnostavampi. Raportin teksteihin sisältyy vain keskeisimmät tilastotiedot. Pääosa tilastotiedoista ilmestyy kaupungin www.hel.fi – sivuilla erillisenä raporttina.

Henkilöstömäärä on pysynyt jokseenkin ennallaan ja oli vuoden vaihteessa 40 350. Henkilöstömäärä on kasvanut noin 200 henkilöllä. Kaupungissa on 15,4 asukasta kaupungin työntekijää kohden. Keskeisissä henkilöstöä koskevissa tunnusluvuissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Strategiaohjelmassa asetettiin tavoitteita erityisesti sairauspoissaolojen ja työpaikkatapaturmien vähentymiselle, työurien pidentymiselle ja työhyvinvoinnin parantumiselle. Näitä tavoitteita toteutetaan työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämishankkeessa.

Sairauspoissaolojen osuus kokonaistyöajasta laski vuosina 2010 – 2012, mutta hyvä kehitys on nyt kääntynyt nousuun. Sairauspoissaolojen osuutta kokonaistyöajasta (4,9 %) voidaan edelleen pitää kohtuullisena tasona. Vaikka sairauspoissaolojen kasvu on yhteistä kuntasektorille, sairauspoissaolojen pitkittyminen on tyypillistä Helsingille. Tällä strategiakaudella on panostettu nimenomaan pitkien sairauspoissaolojen vähentämiseen.

Sekä työpaikalla että työmatkalla sattuneiden työtapaturmien määrä on laskenut strategiakauden aikana.  Työpaikoilla tapahtui 1 511 tapaturmaa (1680 vuonna 2012) ja työmatkalla 548 tapaturmaa          (777 vuonna 2012).

Kaupungin palveluksesta erotaan eläkkeelle siirtymisen johdosta yhä vanhempina. Viime vuonna kaupungin palveluksessa erottiin kokoaikaiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta keskimäärin 63,9 vuoden iässä. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 64,9 -vuotiaana.

Kaupunki osallistui vuonna 2014 ensimmäisen kerran Työterveyslaitoksen Kunta 10 – työhyvinvointitutkimukseen.  Tästä syystä ei ole käytettävissä vertailutietoa siitä, onko työhyvinvoinnin taso parantunut strategiakaudella asetetun tavoitteen mukaisesti. Seuraavan kerran työhyvinvointi-tutkimus tehdään vuonna 2016.

Strategiassa asetetaan tavoitteeksi myös vieraskielisten osuuden kasvattaminen henkilökunnassa sekä naisjohtajien määrän lisääminen. Muun kuin suomen tai ruotsin äidinkielekseen ilmoittavien osuus henkilöstöstä on kasvanut vuosittain ja vuoden 2014 lopussa se oli     6,6 %. 

Naisten osuus kaupungin ylimmässä johdossa oli jokseenkin ennallaan eli 39,5 %.

Henkilöstötoimikunta on 23.4.2015 kokouksessa käsitellyt vuoden 2014 henkilöstöraportin ja puoltaa sen hyväksymistä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Henkilostoraportti2014.pdf

2

Henkilöstötoimikunnan lausunto 23.4.2015.pdf

Tiedoksi

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566