Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/5

 

22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 685

Rakennusvalvontaviraston eräiden virkanimikkeiden muuttaminen

HEL 2015-004951 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että rakennusvalvontaviraston kolmen vakanssin nimikkeet muutetaan 1.7.2015 lukien seuraavasti:

Vakanssi

Virkanimike

Uusi virkanimike

Tehtäväkohtai-nen palkka

Vakanssin haltija

 

 

 

 

 

017608

toimistopäällikkö

arkkitehti

3 991,16

avoin

017621

valvontainsinööri

lupa-arkkitehti

3 276,34

 

017634

lupainsinööri

arkkitehti

3 850,75

 

 

Nimikemuutokset eivät vaikuta vakanssien palkkoihin.

Vakanssinhaltijat ovat antaneet suostumuksensa nimikkeiden muuttamiseen. Toimistopäällikön vakanssi on avoinna, joten suostumusta ei sen osalta tarvita.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusvalvontaviraston esitys eräiden virkojen nimikkeiden muuttamiseksi

2

Vakanssin 017608 muutoksia koskeva päätös

3

Päätös mikrokuvaussihteerin toimen lakkauttamisesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vakanssin haltijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennusvalvontavirasto esittää kaupunginhallitukselle, että rakennusvalvontaviraston kolmen (3) viran nimikkeet muutettaisiin alla olevassa taulukossa esitetyn mukaisesti 1.7.2015 lukien. Nimikemuutokset eivät vaikuta vakanssien palkkoihin.

Tarkoitus on yhtenäistää rakennusvalvontaviraston virkanimikkeet ja saattaa nimike paremmin kuvaamaan jo voimassa olevia tehtäviä ja niille jo vahvistettuja pätevyysvaatimuksia. Kaikki muutettaviksi ehdotettavissa viroissa toimivat viranhaltijat täyttävät vahvistetut pätevyys- /koulutusvaatimukset ja palkka viroissa on pätevyys- /koulutusvaatimuksen mukainen, joten palkkoja ei muutoksen yhteydessä ole tarkoitus muuttaa.

Nimikemuutoksia on käsitelty rakennuslautakunnassa 5.5.2015 vuoden 2016 talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä.

Kaupunginkanslian nimike- ja palkkalausuntoja käsittelevä kokous on puoltanut nyt esitettäviä nimikemuutoksia 4.3.2015 ja 10.4.2015 kokouksissaan. Lausunnot ovat tämän asiakirjan liitteinä. 

Viran muuttamista ja tehtävänimikkeitä koskevan ohjeen (henkilöstökeskus 16.1.2012) mukaan viran nimikkeen voi muuttaa vain kaupunginhallitus tai -valtuusto. Esityksen virkanimikkeen muuttamisesta tekee lauta- tai johtokunta taikka viraston tai liikelaitoksen päällikkö. Kaupunginkanslian nimike- ja palkkalausunto tarvitaan aina ennen virallisen päätösprosessin käynnistämistä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusvalvontaviraston esitys eräiden virkojen nimikkeiden muuttamiseksi

2

Vakanssin 017608 muutoksia koskeva päätös

3

Päätös mikrokuvaussihteerin toimen lakkauttamisesta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vakanssin haltijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Henkilöstöosasto

Rakennuslautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566