Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

25.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 561

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla vuonna 2015

HEL 2015-001202 T 02 05 01 05

HEL 2013-003108

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Jussi Pajunen ja Tuula Saxholm

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää innovaatiorahastosta rahoitusta vuodelle 2015 yhteensä 705 183 euroa sekä sitoa rahaston varoja vuosien 2016 ja 2017 hankerahoitukseen yhteensä 1 120 349 euroa seuraavasti:

 

Toteuttaja

Hanke

Esitettävä rahoitus 2015 

Esitettävä rahoitus 2016 

Esitettävä rahoitus 2017 

1

Aalto-yliopisto

Innovatiivinen kaupunki -ohjelma

55 000

-

-

2

Aalto-yliopisto

Kestävät liikkumiskonseptit – Living Lab Bus

15 000

30 000

30 000

3

Aalto-yliopisto

Kirjaston uusi rooli innovaatioverstaana

0

0

-

4

Aalto-yliopisto

Rakas koulu – (RaK) omistajuus ja koulu oppimisen alustana

0

0

-

5

Aalto-yliopisto ja Metropolia AMK

Rakennusprojektin tilaajan tietomalliosaamisen kehittäminen pilottiprojektien avulla (InnoBIM)

67 000

67 000

-

6

Exchange Power Oy

Start Up – ekosysteemi OneNation Hub

0

-

-

7

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy

Health Capital Helsinki

290 850

343 241

240 441

8 

Helmi Liiketalousopisto

POP UP Tehdas Oy

50 000

0

-

9 

Kaupunginkanslia

Östersundomin biotalousintegraatti

30 000

55 000

20 000

10

Mapita Oy

Ikääntyneiden elinympäristökokemukset kartalla

0

-

-

11

Metropolia AMK

Helsinki - Tallinna - elämää ja työtä kaksoiskaupungissa

0

0

-

12

Metropolia AMK

Lasten toimintaterapiapalveluiden osaamis- ja oppimiskeskus

0

0

0

13

Metropolia AMK

Yhdessä. Kansalaisosallisuus ja kaupunkiaktivismi kannattavaksi

0

0

0

14

Silmu verkosto ry

Jakomäen yhteisötalo

0

0

0

15

Suomen mielenterveys-seura

Lapinlahden Lähde vauhtiin

0

0

0

16

Tabletkoulu Oy

Digitaalinen eriyttäminen perusopetuksessa

0

0

-

17

Telling Company Oy

Presidenttimme kertovat

0

0

0

18

Witrafi Oy

Rpark pilotti

98 000

-

-

19 

Ympäristökeskus

Helsingin luonnossa - mobiilisti

0

0

-

20

Ympäristökeskus

IsoRobasta ilmastokatu 2015 - kokeilualusta ilmastoystävällisille ratkaisuille

199 333

254 000

80 667

 

YHTEENSÄ

 

705 183

749 241

371 108

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää nyt rahoitettavien hankkeiden osalta, että:

-        Hankkeen ”Kestävät liikkumiskonseptit – Living Lab Bus” rahoitus innovaatiorahastosta edellyttää, että hanke saa Tekesiltä hakemansa rahoituksen sekä ohjausryhmässä on jäsen Helsingin kaupungilta.

-        Hankkeen ”Rakennusprojektin tilaajan tietomalliosaamisen kehittäminen pilottiprojektien avulla (InnoBIM)” ohjausryhmään nimetään jäsen Helsingin kaupungilta kaupunginkansliasta.

-        Mikäli 6Aika-ohjelma rahoittaa hanketta ”IsoRobasta ilmastokatu 2015 - kokeilualusta ilmastoystävällisille ratkaisuille”, innovaatiorahaston osuus pienenee Helsingin kaupungin osahankkeen saaman rahoituksen verran. Tällöin hankkeen toteuttajan tulee toimittaa kaupunginkansliaan päivitetty hanke-ehdotus, jossa määritellään innovaatiorahaston rahoitusosuus sekä sillä toteutettavat toimenpiteet.

-        Hankkeet, joille on nyt sidottu hankerahoitus vuodelle 2016, toimittavat väliraportin hankkeen etenemisestä kaupunginhallitukselle 31.8.2015 mennessä. Vuodelle 2016 sidotuista määrärahoista hankkeille päätetään syksyllä 2015.

-        Hankkeet, joille on nyt sidottu hankerahoitus vuodelle 2017, toimittavat väliraportin hankkeen etenemisestä kaupunginhallitukselle 31.8.2016 mennessä. Vuodelle 2017 sidotuista määrärahoista hankkeille päätetään syksyllä 2016.

Aiemmin innovaatiorahastosta myönnettyjen määrärahojen käytöstä kaupunginhallitus päättää seuraavaa:

-        Opetusviraston hankkeelle ”Yrityskylä Helsinki” vuodelle 2015 myönnetystä (15.12.2014) 250 000 euron rahoituksesta osan voi käyttää aiemmasta päätöksestä poiketen. Virtuaalisen yrityskylän pilotoinnin jälkeen, osa sen ja kielitietoisen koulun kehittämiseen varatusta rahoituksesta voidaan ohjata fyysisen yrityskylän kehittämiseen.

-        Sosiaali- ja terveysviraston hankkeelle ”ITE nettiin” vuodelle 2015 myönnettyjä (15.12.2014) määrärahoja saa käyttää hanke-ehdotuksessa kuvattua laajemmin. Projekti on edennyt suunnitellusti ja tavoitteet ovat kaikilta osin toteutumassa. Käyttämättä jäävän määrärahan 180 000 euroa saa käyttää vuonna 2015 lisätäkseen sähköisen palvelun käyttöä niin, että puhelimella tehtyjen yhteydenottojen määrä laskee ja terveyskeskuskäynnit vähenevät sekä jatkohankkeen valmisteluun.

-        Aalto-yliopiston Innovatiivinen kaupunki -ohjelman päättyessä hankkeiden maksatukset tarkistetaan siten, että käynnistymättömiltä hankkeilta peritään maksettu rahoitus takaisin ja vielä maksamattomat erät maksetaan ohjelmalle. Takaisin perittävää on 207 888 euroa ja ohjelmalle maksetaan 98 126 euroa.

-        Culminatum Innovation Oy:lle hankkeelle ”Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu” vuonna 2013 myönnetty, mutta maksamatta jäänyt rahoitus (HEL 2013-003108) 50 000 euroa vapautetaan rahaston käyttöön. Hanke ei toteutunut.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että:

-        Jos hanke ei ole käynnistynyt kuuden kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä, rahoituspäätös raukeaa ja mahdolliset innovaatiorahastosta maksetut rahat on palautettava.

-        Hankkeiden yhteydessä tuotettu paikkatietoaineisto on tuotettava avoimena datana ja julkaistava Helsinki Region Infosharen (HRI) kautta.

 

Esittelijän perustelut

Innovaatiorahaston säännöt

Innovaatiorahaston varoja käytetään joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.

Innovaatiorahastosta voidaan myöntää rahoitusta ulkopuolisen rahoituksen vastinrahaksi tai päärahoitusta rahaston tarkoituksen mukaisiin hankkeisiin. Hakija voi olla virasto, tytäryhteisö tai kaupunkikonsernin ulkopuolinen toimija. Kaupunkikonsernin ulkopuolisilla toimijoilla tulee olla yhteistyökumppanina Helsingin kaupungin virasto tai tytäryhteisö. Kaupungin virastot ja tytäryhteisöt voivat toimia itsenäisinä hakijoina. Varoja myönnetään vuodeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle vuodelle.

Rahastoprosessi vuonna 2015

Kaupunginhallitus on aikaisemmilla päätöksillään (19.8.2013 ja 15.12.2014) myöntänyt innovaatiorahaston hankerahoitusta vuodelle 2015 yhteensä 3,5 milj. euroa, josta aikaisemmin käyttämättä jäänyttä rahaa on 0,8 milj. euroa ja aikaisemmin sidottua rahaa oli 0,3 milj. euroa. Hankkeita on käynnissä tässä vaiheessa 17 suoraan rahoitettua sekä Aalto-yliopiston kolme hankekokonaisuutta, jotka ovat saaneet yhteisrahoituspäätökset. Samoilla päätöksillä on myös sidottu innovaatiorahaston määrärahoja vuodelle 2016 44 000 euroa. Innovaatiorahaston vapaapääoma oli vuoden 2015 alussa 14,2 milj. euroa.

Vuonna 2014 kehitettiin innovaatiorahaston käsittelyprosessia eikä uusille hankkeille järjestetty rahoitushakua. Jatkossa innovaatiorahaston yleinen haku järjestetään kerran vuodessa ja hankerahoitus on haettava edellisen vuoden kesällä, jotta päätös rahoituksesta ehditään tehdä ennen hankkeen toimintavuoden alkua. Vuoden 2015 uusien hankkeiden rahoitushaku järjestettiin tammikuussa 2015, sillä vielä vuoden 2014 kesällä siihen ei ollut valmiuksia.

Innovaatiorahasto sai vuoden 2015 uusien hankkeiden 31.1.2015 päättyneeseen rahoituskäsittelyyn 23 hanke-ehdotusta, joista kolmen hankkeen ehdotuksen jättäjät vetivät hanke-ehdotuksensa pois arvioinnista. Kaupunginkanslian arviointiryhmä arvioi 20 hanke-ehdotusta, joista yksi koski Innovatiivinen kaupunki –ohjelman hallinnointia. Ryhmä tapasi hankkeiden edustajia sekä yhteistyösitoumuksen antaneita kaupungin edustajia yhteensä 10 hankkeesta. Lisäksi puhelimitse oltiin yhteydessä kolmeen hanke-ehdotuksen jättäneeseen. Arviointiryhmä suunnitteli myös avointa pitching-tapahtumaa, mutta osana hankesparrausta siitä ei tällä kertaa arvioitu olevan lisäarvoa. Syksyksi tapahtumaa suunnitellaan osaksi rahaston viestintää. Vuorovaikutusta hakijoiden kanssa on tarkoitus lisätä edelleen.

Hankearvioinnissa huomioitiin innovaatiorahaston muuttuneet säännöt. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 26.11.2014 muuttaa rahaston sääntöjä niin, että tulevaisuuden elinkeinoperustan luomisen lisäksi hankkeiden arvioinnissa huomioidaan myös hankkeen tarkoitus luoda tulevaisuuden osaamisperustaa. Keväällä tehdyissä arvioinneissa nähtiin useiden hankkeiden luovan osaamisperustaa. Selkeimmin sääntömuutoksen mahdollistamaksi uudenlaiseksi hankkeeksi nähtiin Metropolia AMK:n ”Yhdessä, Kansalaisosallisuus ja kaupunkiaktivismi kannattavaksi” -hanke. Hankkeelle ei kuitenkaan muuten löydetty toteuttamisedellytyksiä. Päätöksen liitteenä olevassa perustelumuistiossa on jokaisen hanke-ehdotuksen kuvaus hankkeesta sekä arviointiryhmän hankekohtainen arvioinnin tulos ja siihen liittyvä rahoitusehdotus.

Rahoitusta annetaan kahdeksalle hankkeelle. Osalle rahoitus sidotaan rahastosta kokonaan tällä päätöksellä, osalle osittain. Sidotusta rahoituksesta tulee tehdä myöntämispäätös erikseen jokaiselle rahoitettavalle vuodelle.

Witrafi Oy:n saama rahoitus on vähämerkityksellistä eli de minimis –tukea (Komission asetus (EU) N:o 651/2014). De minimis -asetuksen mukaan yhdelle yritykselle on mahdollista myöntää tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana. Summassa tulee huomioida maan kaikkien eri viranomaisten yhteensä de minimis -tukena kyseisenä ajanjaksona myöntämä rahoitus.

Vuoden 2016 hankerahoituksesta päätetään syksyllä 2015. Hanke-ehdotukset tulee toimittaa kaupunginhallitukselle 31.8.2015 mennessä. Tämä koskee uusia hankkeita sekä jatkuvia hankkeita vaikka niille olisikin jo sidottu määrärahoja seuraaville vuosille. Hankkeita tullaan sparraamaan syksyn aikana ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Vuonna 2015 käyttämättä jääneiden hankemäärärahojen siirrosta seuraavalle vuodelle tehdään esitys innovaatiorahastolle 31.12.2015 mennessä.

Yrityskylä Helsinki

Opetusvirasto sai vuodelle 2015 rahoitusta Yrityskylä Helsinki –hankkeelle yhteensä 250 000 euroa. Syksyllä 2014 toteutettu pilotti ei kuitenkaan vastannut odotettuja tavoitteita ja hankkeen ohjausryhmä päätti joulukuun lopulla, että virtuaalista yrityskylämaailmaa tehdään toiselta pohjalta ja myös uudella konseptilla kuin tähän asti on työstetty. Keskeiset toimenpiteet muuttuvat siten, että pilotin pohjalta käyttöä ei voida laajentaa vaan uusi konsepti kehitetään pilotoitavaksi syksyllä 2015. Tähän osahankkeeseen varattua rahoitusta jää vuonna 2015 käyttämättä noin 30 000 euroa.

Kielitietoisen koulun kehittämiseen hanke on saanut rahaa opetusministeriöstä vuosille 2015–16 (koulutuksellinen tasa-arvo-hanke). Innovaatiorahaston tälle osahankkeelle varattu määräraha 20 000 euroa jää käyttämättä.

Käyttämättä jäävät määrärahat, 50 000 euroa, halutaan käyttää fyysisen yrityskylän ulkoasun muokkaamiseen ja kehittämiseen sekä käytettävänä teknologian päivittämiseen. Muutoksilla turvataan 6. luokkalaisten fyysisen yrityskylän jatko.

ITE nettiin

Sosiaali- ja terveysvirastolla on vuodesta 2013 ollut käynnissä ITE nettiin –hanke (aik. Sähköinen terveyskortti). Hankkeelle on 15.12.2014 siirretty käyttämättä jääneitä määrärahoja 200 000 euroa. Hanke on edennyt suunnitellusti ja tavoitteet ovat kaikilta osin toteutumassa. Sähköinen terveystarkastus on helposti saavutettava palvelu ja se on tarjolla kaikille kuntalaisille. Lisäksi pitkäaikaissairaille on omahoidon tueksi käytössä eOmahoitokirjasto. Maaliskuussa 2015 on myös otettu käyttöön sähköinen 40-vuotiaan miehen terveystarkastusprosessi, jossa korkean riskin kohderyhmälle on tarjottu jatkohoitoon ohjauspalvelu. Hankkeessa selvitetään vielä miten sähköisiin palveluihin voidaan liittää sähköisiä hoidon tarpeen arvioinnin välineitä.

Jatkossa hankkeessa halutaan edistää uuden sähköisen palvelun käyttöä. Tavoite on vähentää puhelimitse ja paikanpäällä käyden tehtyjen yhteydenottojen määrää siten, että jatkossa merkittävä osa yhteydenotoista tapahtuu sähköisesti. Terveysasemilla hoitoon pääsyn ja hoidon tarpeen arvion väylänä on tähän asti ollut puhelu, joiden kokonaismäärä on ollut noin 1,2 miljoonaa vuodessa. Sähköinen palvelu tulee antamaan asiakkaalle älykkäisiin algoritmeihin perustuvan arvion terveysongelmasta ja sen itsehoitomahdollisuuksista sekä tulee ohjaamaan tarvittaviin palveluihin.

Vuonna 2015 halutaan myös luoda perusta sähköisen asioinnin kehittämisen jatkohankkeelle, joka ottaa käyttöön Apotti-hankkeeseen tiiviisti kytkeytyviä sähköisiä arvopalveluita. Näiden saatavuutta ja vaikuttavuutta halutaan parantaa ennen Apotti-hankkeen päättymistä. ITE nettiin –hankkeen jatkokehittäminen edesauttaa Apotin käyttöönottoa ja toteuttaa viraston linjauksia omahoidon ja sähköisen asioinnin edistämisestä. Kokonaisuus, jota rakennetaan, on kaupungin tietotekniikkaohjelman mukainen.

Innovatiivinen kaupunki -ohjelma

Aalto-yliopiston Innovatiivinen kaupunki –ohjelma on päättymässä vuoden 2015 aikana. Se on alkanut jo vuosituhannen vaihteessa Teknillisen korkeakoulun kanssa. Innovaatiorahasto on ollut merkittävä osa tutkimushankkeiden rahoitusta. Rahasto on rahoittanut yli 40 hanketta.

Innovaatiorahastosta on myönnetty rahoitus kahdelle Aalto-yliopiston hankkeelle, jotka eivät ole käynnistyneet oleellisen rahoittajan jäätyä pois hankkeesta. Seuraavien hankkeiden rahoitus, yhteensä 207 888 euroa, tullaan perimään takaisin:

-        10.12.2012 päätetty Korjausrakentamisen väistöasumisen konseptit ikääntyvälle väestönosalle, maksettu 24 994 euroa

-        19.8.2013 päätetty Kestävän liikkumiskonseptin toimintaedellytysten arviointi ja kehittäminen, maksettu 182 894 euroa.

Osalle Innovatiivinen kaupunki –ohjelman 10.12.2012 rahoituspäätöksen saaneista hankkeista ei ole maksettu kaikkea vuoden 2013 määrärahaa. Hankkeille ”Happi”, ”Kansalaisten työkalupakki” ja ”Lauttasaari” tullaan maksamaan yhteensä vielä 78 126 euroa.

Asiasta on sovittu Innovatiivinen kaupunki –ohjelman koordinaattorin kanssa. Hän on ilmoittanut talouden hallinnassa olleen viivästyksiä suurten hankepakettien kokonaisrahoituksen, muuttuneiden raportointikäytäntöjen ja vaihtuvien henkilöiden takia. Hallinnointi helpottuu jatkossa, kun Aalto-yliopiston mahdolliset hankkeet tullaan käsittelemään innovaatiorahastossa erillisinä hankkeina.

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu

Culminatum Innovation Oy:n hankkeelle ”Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu” kaupunginhallitus myönsi 19.8.2013 hankerahoitusta 50 000 euroa. Culminatum Innovation Oy kuitenkin lopetti toimintansa, jätti hankkeen toteuttamatta ja luopui saamastaan rahoituksesta. Tämä määräraha voidaan vapauttaa innovaatiorahaston käyttöön.

Tämän asian liitteenä on hankkeiden ”AILI - Kulttuurisen vanhustyön hankkeiden edistäminen” ja ”Digitaaliset pelit osana tulevaisuuden elinkeinoperustaa Helsingissä ja Suomessa” loppuraportit. Aili-hankkeessa kahden vuoden aikana on käynyt ilmi, että Helsingissä tehtävä kulttuurinen vanhustyö on monella tapaa edellä muualla Suomessa tehtävää vanhustyötä. Kansainvälisesti vertailtuna ero on vielä suurempi. Monissa maissa taide ja kulttuuri osana vanhustyötä käsitetään edelleen vain taiteilijavieraina, musiikki-iltoina, sairaalaklovneina jne. Helsingissä pyritään vaikuttamaan rakenteisiin ja edistämään sosiaali- ja terveyssektorin työhyvinvointia. Taidelähtöiset menetelmät pyritään myös tuomaan osaksi sosiaali- ja terveyssektorin koulutusta ja työmenetelmiä. Hankkeen aikana tietoa kulttuurisen vanhustyön toiminnasta Suomessa on levitetty kansainvälisissä yhteyksissä, mm. festivaaleilla Englannissa ja Japanissa. Samalla on valmisteltu valtakunnallista jatkohanketta.

Digitaaliset pelit osana tulevaisuuden elinkeinoperustaa Helsingissä ja Suomessa -hankkeessa on vuosina 2012-2014:

-        parannettu koulutuksin nuorten kanssa työskentelevien ymmärrystä nuorten digitaalisen pelaamisen kulttuurista

-        tutustutettu avoimessa tapahtumassa myös muita aikuisia pelikulttuuriin

-        kehitetty nuorten pelitoimintaa tukevia nuorisotyöllisiä työmenetelmiä

-        edistetty pelialan sidosryhmien verkostoitumista

Tänä vuonna on päättymässä useita suuria innovaatiorahastosta rahoitettuja hankkeita, joista raportoidaan kaupunginhallitukselle myöhemmin. Syksyyn mennessä saataneen uusia loppuraportteja, joista voinee raportoida kaupunginhallitukselle vuoden 2016 rahoituspäätöksen yhteydessä.

Innovaatiorahaston www-sivustoa (www.hel.fi/innovaatiorahasto) kehitetään niin, että hankkeista tiedotetaan jatkossa enemmän sivujen kautta. Hankkeiden väli- ja loppuraportit viedään sivuille.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio innovaatiorahastohankkeet 2015

2

Loppuraportti, AILI

3

Loppuraportti, Digitaaliset pelit osana tulevaisuuden elinkeinoperustaa Helsingissä ja Suomessa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Rahoituksen hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Hankkeisiin sitoutuneet virastot

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566