Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

25.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 553

V 3.6.2015, Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston jäsenen ja varajäsenen valinta

HEL 2014-015211 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Ilkka Levälle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Kai Koskimiehen uudeksi jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Orvokki Jokiselle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Elina Vainikaisen nyt valittavan varsinaisen jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilkka Levän eronpyyntö

2

Orvokki Jokisen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 27.3.2013 (99 §) Ilkka Levän jäseneksi ja 16.1.2013 (15 §) Orvokki Jokisen varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Ilkka Levä (Vas.) pyytää 20.4.2015 vapautusta sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston jäsenen luottamustoimesta. Ilkka Levä on täydentänyt 6.5.2015 eronpyyntöään siten, että eroa luottamustoimesta pyydetään terveydellisistä syistä.

Kuntalain (38 §) mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi  ajaksi uusi luottamushenkilö.

Orvokki Jokinen (Vas.) pyytää 6.5.2015 eroa sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta.

Asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö ei ole vaalikelpoinen lautakuntaan. Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on luottamushenkilön valinneen toimielimen todettava luottamustoimi päättyneeksi.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 36 §:ssä määrätyn mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilkka Levän eronpyyntö

2

Orvokki Jokisen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566