Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

25.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 565

Kaupunginvaltuuston 20.5.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 20.5.2015 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1 - 3, 12 - 21, 23 - 27, 30 - 33

Ei toimenpidettä.

 

 

22

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

28

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavalle apulaiskaupunginjohtajalle uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

29

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

34

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

4

Tiedoksi opetusvirastolle.

 

 

35, 36

Aloitteet sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Leijona Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle ja kaupunginmuseon johtokunnalle.

 

 

6

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

 

 

7, 8

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle (Vesihuolto).

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle, rakennusvirastolle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle, rakennusvirastolle, yleisten töiden lautakunnalle,  ympäristölautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

11

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Liikennelaitos-liikelaitokselle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

 

 

37 - 39

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566